Lai pieteiktos garantijai, aizpildi pieteikuma formu un iesniedz to mans.altum.lv 

 

 1. Eksportētājs iesniedz ALTUM pieteikumu eksporta kredīta garantijas saņemšanai.
 2. ALTUM izvērtē eksportētāja atbilstību garantijas saņemšanas kvalifikācijas kritērijiem, kā arī pircēja un eksporta valsts risku. ALTUM pieņem lēmumu par eksporta garantijas izsniegšanu vai noraidīšanu 15 darbdienu laikā pēc pieteikuma un citu pieprasīto dokumentu saņemšanas.
 3. Ja nolemts garantiju izsniegt, ALTUM nosūta eksportētājam piedāvājumu par eksporta kredīta garantijas izsniegšanu, norādot garantijas summu, termiņu un garantijas prēmijas apmēru. ALTUM lēmums un eksportētājam nosūtītais piedāvājums ir spēkā 90 dienas.
 4. Ja eksportētājs akceptē ALTUM piedāvājumu, puses – ALTUM un eksportētājs – noslēdz eksporta kredīta garantijas līgumu un eksportētājs veic garantijas prēmijas apmaksu.
 5. Eksportētājs veic piegādes ārvalstu pircējam ar ALTUM garantijas segumu.
 

Zaudējumu atlīdzības izmaksāšanas process

Eksportētājs pārdod preci pircējam

Atliktais maksājumsNo 1 līdz 720 dienām

Galējais termiņš, kurā pircējam jānorēķinās par preci

Termiņš, kura laikā eksportētājs paziņo par maksājuma kavējumu60 dienu laikā

90 dienu parādu piedziņas posma sākums

Parādu atgūšanu veic eksportētāja/ garantijas saņēmēja nolīgta firma90 dienas

Eksportētājs iesniedz pieteikumu zaudējumu atlīdzības saņemšanai

ALTUM aprēķina zaudējumu apmēru30 dienu laikā

ALTUM izmaksā zaudējumu atlīdzību un turpina parādu piedziņu pret pircēju

Eksporta kredīta garantija sedz komerciālos jeb pircēja riskus:

 

 • pircēja maksātnespēju;
 • aktīvu trūkumu vai citus apstākļus, kuru sekas ir līdzīgas maksātnespējai;
 • pircēja atteikumu veikt atliktos maksājumus.

 

 

Eksporta kredīta garantija sedz politiskos riskus:

 

 • ārvalstu institūcijas administratīvo lēmumu, juridisku pasākumu vai intervenci, kas pircējam liedz veikt atlikto maksājumu;
 • atliktā maksājuma pārskaitījuma vai valūtas konvertācijas neiespējamību, kavējumu vai ierobežojumu. Šo risku garantija sedz, ja tas radies pircēja valstī vai valstī, no kuras veicami maksājumi, politisko notikumu, likumdošanas, administratīvo pasākumu vai nopietnu ekonomisko grūtību dēļ. Šī riska kategorijā būtisks ir noteikums, lai pircējs ir noguldījis atliktajam maksājumam atbilstošu summu vietējā valūtā un ir spēris visus nepieciešamos soļus, lai maksājumu pārskaitītu vai valūtu konvertētu;
 • kara, revolūcijas, sacelšanās, pilsoņu kara, masu nekārtību vai vispārējā streika gadījumā;
 • dabas katastrofu, kodolavāriju gadījumā;
 • situācijā, kad publiskais pircējs neveic atlikto maksājumu.

Sazinies ar ALTUM ekspertiem