Biežāk uzdotie jautājumi

1.
Kas ir Eksporta kredīta garantija?

Eksporta kredīta garantija jeb eksporta darījumu apdrošināšana, turpmāk tekstā EKG, ir atbalsta mehānisms Eksportētājiem, lai pasargātu biznesu pret ārvalstu pircēja maksātnespēju vai ilgstošu nemaksāšanu atlikto maksājumu gadījumos, kā arī sniedz nodrošinājumu finansējumam.

 

EKG var kalpot kā papildus nodrošinājums jeb pircēja apdrošināšana Bankai/ Līzinga kompānijai/ Faktoringa kompānijai gadījumos, kad tai pašai nav iespējams segt pircēja maksātnespējas vai ilgstošas nemaksāšanas riskus.

 

NB! Ja Eksportētājs ieplānojis piesaistīt finansējumu pircēja atlikto maksājumu finansēšanai, tad sākotnēji tas dodas uz savu Banku, lai noskaidrotu finansējuma saņemšanas iespējas, tajā skaitā ar pircēja apdrošināšanu, un tikai atteikuma (apdrošināt pircēju) gadījumā iesniedz Pieteikumu ALTUM.

2.
Vai EKG var pieteikties jebkurš eksportējošs uzņēmums?

EKG var saņemt LR reģistrēti komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kurām:

 

nav ar tiesas spriedumu pasludināts maksātnespējas process vai īstenots tiesiskās aizsardzības process;

 

nav ar tiesas lēmumu īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process vai uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, saimnieciskā darbība izbeigta;

 

saskaņā ar VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, kas kopsummā pārsniedz 1 000 EUR un tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai Valsts ieņēmumu dienests nav pieņēmis lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi;

 

pircējs, par kuru pieteikta EKG, ir veicis samaksu par Eksportētajām precēm/pakalpojumiem noteiktajā atlikto maksājumu termiņā, kas izriet no eksporta darījumu līguma vai cita darījuma akta, vai pēdējo triju mēnešu laikā nav kavējis maksājumus Eksportētājam ilgāk par 30 dienām.

3.
Kā pieteikties?

1. Aizpildiet Pieteikumu EKG saņemšanai

 

2. Aizpildiet Klienta anketu

 

3. Augstāk minētos dokumentus, t.sk. pievienojot uzņēmuma statūtu kopiju, iesniedziet mums caur mans.altum.lv

 

NB! Ja esat jauns klients, pirms dokumentu iesniegšanas mans.altum.lv nepieciešams veikt reģistrāciju sistēmā. Mans.altum.lv atbalsta tālrunis: 67 774 118

4.
Kāds ir noteiktais minimālais EKG apmērs?
5 000 EUR
5.
Vai ir noteikts maksimālais EKG limits vienam pircējam?
Jā, 2 milj. EUR.
6.
Kas ir Pieteikumā norādītais termins “Kredītlimits”?

Kredītlimits nosakāms pēc darījumu apgrozījuma ar pircēju pēcapmaksas periodā (piemēram: ja darījumu apgrozījums mēnesī ir 10 000 EUR un piegādes tiek veiktas katru mēnesi ar pēcapmaksas termiņu 60 dienas, tad vēlamais kredītlimits ir 20 000 EUR). Vēlamais kredītlimits var tikt norādīts lielāks, ja tiek plānoti sezonāli pirkumi vai potenciāls darījumu apgrozījuma pieaugums tuvāko 12 mēnešu laikā.

7.
Kas ir Maksājuma termiņš dienās?

Maksājumu termiņš dienās ir maksimālais pēcapmaksas termiņš, kas tiks norādīts preču pavadzīmju rēķinos darījumos ar pircēju.

8.
Kādi ir galvenie EKG nosacījumi?

POLISES VEIDS[1]

Individuālu risku apdrošināšana (par katru pircēju tiek slēgts atsevišķs līgums)

 

APDROŠINĀTIE RISKI

Komerciālie un politiskie TIRGI Eksporta tirgi visā pasaulē[2]

 

RISKA SEGUMS

Līdz 90%

 

PRĒMIJA[3]

0,3% – 3,5% (vidēji ~ 1,4%) no darījumu summas

 

Izskatīšanas maksa par līguma pagarināšanu vai citu izmaiņu pieteikšanu noteikta 80 EUR apmērā.

 

[1] Konkrētu pircēju skaita (vismaz 5 pircēji) un apgrozījuma nodrošināšanas gadījumā iespējams noslēgt eksporta kredīta portfeļgarantiju ar vienotu (samazinātu) prēmijas likmi.

 

[2] Izņemot valstis saskaņā ar FATF, Eiropas Komisijas un LR MK noteiktajiem ierobežojumiem sadarbībā ar augsta riska valstīm.

 

[3] Prēmijas likme atkarīga no sekojošiem lielumiem: ārvalstu pircēja kredītreitinga, pircēja valsts riska klases, atliktā maksājuma termiņa un pašriska apmēra.

 

Izskatīšanas maksa par līguma pagarināšanu vai citu izmaiņu pieteikšanu noteikta 80 EUR apmērā.

9.
Kāda ir EKG piešķiršanas kārtība?

Pēc pilnīgas informācijas iesniegšanas, vienreizējas komisijas maksas par pieteikuma izskatīšanu apmaksas, kas noteikta 90 EUR apmērā par katru apdrošināmo pircēju, kā arī atkarībā no informācijas pieejamības (ārvalstu pircēja finanšu informācijas – bilances un p/z aprēķina par pēdējo taksācijas periodu) indikācija par limita piešķiršanu var tikt sniegta vienas līdz 1.5 nedēļas laikā, savukārt, limita apstiprināšana un Eksporta kredīta garantijas līguma noslēgšana pašlaik tiek nodrošināta vidēji līdz 3 nedēļu laikā.

10.
Kāda ir EKG prēmijas aprēķina un ieturēšanas kārtība?

Garantijas prēmijas maksājums tiek veikts reizi mēnesī par iepriekšējā mēnesī pircējam veiktajām un ALTUM deklarētajām piegādēm (ja tādas bijušas).

 

Deklarācija par iepriekšējā mēnesī veiktajām piegādēm iesniedzama ALTUM līdz mēneša 15.datumam.

11.
Kad jābrīdina ALTUM, ja pircējs, par kuru izsniegta EKG, kavē noteikto apmaksas termiņu?

Saskaņā ar EKG līguma noteikumiem Eksportētajam ir pienākums 60 dienu laikā no kavējuma brīža par to informēt ALTUM.

12.
Ja pircēja atlikto maksājumu finansēšanai plānots piesaistīt faktoringu, kā notiek izvērtēšana un EKG līguma slēgšana?

Eksportētājs sākotnēji vēršas savā kredītiestādē, lai noskaidrotu faktoringa saņemšanas iespējas. Ja banka atsaka pircēja apdrošināšanu, Eksportētājs iesniedz Pieteikumu EKG saņemšanai ALTUM, kas izvērtē eksporta garantijas izsniegšanas iespējas. Kad saņemts EKG piedāvājums, kuru akceptē Eksportētājs un arī Eksportētāja banka, tiek noslēgts trīspusējs EKG līgums, kurā kā Garantijas atlīdzības saņēmējs tiek norādīta banka.

13.
Kāda ir atlīdzības izmaksas pieteikšanas kārtība?

Pirmkārt, ja pircējs kavē rēķinu apmaksu, Eksportētājam 60 dienu laikā no kavējuma iestāšanās brīža ir pienākums par to informēt ALTUM, iesniedzot Paziņojumu par atliktā maksājuma kavējumu. Pēc Paziņojuma saņemšanas ALTUM pieņem lēmumu par nogaidīšanas perioda noteikšanu, kas ir 90 dienas no Paziņojuma iesniegšanas dienas.

 

Secīgi, pēc nogaidīšanas perioda beigām Eksportētājs, parāda neatgūšanas gadījumā, iesniedz Pieteikumu zaudējumu atlīdzības saņemšanai.

 

Lai zaudējumu atlīdzības izmaksa tiktu nodrošināta, Eksportētājam ir pienākums iesniegt visus ar noslēgto darījumu saistošos dokumentus (oriģinālus) – preču pavadzīmju rēķinus, muitas un transporta dokumentus, eksporta līgumu u.c. ar darījumu saistošos dokumentus.

 

Atlīdzības izmaksa tiek veikta 30 dienu laikā no Cesijas līguma (par prasījuma tiesību cedēšanu par labu ALTUM) starp ALTUM un Eksportētāju noslēgšanas brīža.

14.
Kādos gadījumos atlīdzības izmaksas tiek atteikta?
  • nav iespējams pierādīt eksporta faktu (pircējs noliedz preces saņemšanas faktu vai Eksportētājs nevar piestādīt dokumentus);
  • viltota pircēja identitāte;
  • aktuāla strīda par piegādāto preci / pakalpojumu gadījumā;
  • darījums ir ticis noslēgts krāpnieciskos nolūkos;
  • Eksportētājs ir pārkāpis EKG līguma noteikumus.
15.
Kādos gadījumos visbiežāk EKG izsniegšana tiek atteikta?
  • sakarā ar Eksportētāja riska profila (augsta riska gadījumā) – aktuālas tiesvedības, saistība ar kukuļošanas lietām, negatīva līdzšinējā sadarbība ar ALTUM u.c. gadījumos;
  • aktuāli nodokļu parādi > 1 000 EUR; ja ALTUM rodas aizdomas par krāpnieciska darījuma raksturu;
  • nav iespējams noteikt pircēja maksātspēju un likviditātes pakāpi (nav pieejami finanšu dati);
  • pircējs ir sakcionēta vai citos nevēlamu personu sarakstos iekļauta persona;
  • pircējam ir aktuāli parādi saskaņā ar ALTUM pieejamo informāciju.
16.
Vai ir iespējams apdrošināt jau nosūtītu kravu pirms parakstīts EKG līgums?

Nē, nav iespējams. Pasargātas tiek tikai tās piegādes, kas izsūtītas pēc EKG līguma noslēgšanas.

Rādīt vairāk 10 no 16

Sazinies ar ALTUM ekspertiem