Ilgtspēja ALTUM darbībā

Ilgtspēja ir galvenā ALTUM uzņēmējdarbības un stratēģijas daļa – uzņemoties atbildību par savas ikdienas darbības ilgtermiņa ekonomisko, vides un sociālo ietekmi.  Pastāvīgi izvēloties darbības un attīstības virzību, lai ar pieņemtajiem ieguldījuma lēmumiem, veidojot portfeli, sekmētu ilgtspējīgu attīstību, neradītu nelabvēlīgu ietekmi uz ilgtspējas faktoriem un sniegtu pozitīvu ieguldījumu uzņēmumu transformācijā uz ilgtspējīgu ekonomiku un veicinātu rīkoties atbildīgi savā uzņēmējdarbībā.

 

ALTUM ir būtiski, lai ilgtspēja būtu neatņemama organizācijas sastāvdaļa un ilgtspējas principi atspoguļotos ikvienā ALTUM darbības jomā. Ilgtspējas stratēģija ietver mērķus ilgtspējas aspektu integrācijai visos ALTUM darbības virzienos, tai skaitā risku pārvaldībā, portfeļa ietekmes veidošanā, kā arī ALTUM iekšējā darbībā.

 

Altum prioritārie ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi (turpmāk – ANO IAM), kas ir cieši saistīti ar uzņēmuma darbību un stratēģiskajiem mērķiem.

Ietekme

Būtiskuma aspekts

ANO IAM

Klimata jautājumi

Klimata pārmaiņu mazināšanai radīti finanšu instrumenti

Noturības pret klimata pārmaiņām izvērtēšana visos finansēšanas lēmumos

Izpratnes veicināšana pret klimata pārmaiņām, noturību pret tām

Pašu ikdienas darbību ietekme uz klimatu

   

Pārvaldība

Godīga un ētiska pārvaldība, korupcijas novēršana

 

Atklāta komunikācija un ieinteresēto pušu iesaiste

 

Ilgtspējīgi iepirkumi

 

Kiberdrošība, tiesības uz privātumu un datu aizsardzība

  

Pakalpojumi

Uzņēmējdarbības, nodarbinātības veicināšana

 

Pārvaldības lēmumi visos finansēšanas lēmumos

 

Sociālie apsvērumi visos finansēšanas lēmumos

  

Darba vide

 

Darbinieku veselība un drošība

 

Godīga attieksme pret darbiniekiem

 

Darbinieku izglītība un attīstība

 

Daudzveidīga un iekļaujoša darba vide, dzimuma līdztiesība

  

Sabiedrība

Uzņēmējdarbības gara sekmēšana un stiprināšana

 

Finanšu pratības veicināšana sabiedrībā

 

Sieviešu ekonomiskā stāvokļa uzlabošana

   

Būtiskuma aspekts izriet būtiskuma matricas ietekmes pušu aptaujas rezultātā.

Ceļš uz ilgtspējīgām finansēm 

Ceļā uz ilgtspējīgām finansēm un ilgtspējas aspektu integrāciju visos Altum procesos un informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju finanšu pakalpojumu nozarē:

icon

Paplašinām ilgtspējīgu finanšu instrumentu klāstu

icon

Veicinām MVU un MidCap virzību ilgtspējīgā attīstībā, nodrošinot tiem atbilstošu finansējuma pieejamību un noteiktus stimulus ilgtspējas rezultātu sasniegšanā

icon

Kopumā tiek palielināts finanšu sektora un valsts atbalsts, lai paātrinātu uzņēmumu pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku

icon

Pārskatām iekšējo procesu, lai integrētu ESG aspektus, pieņemot ar finansēšanu saistītus lēmumus un tālākā portfeļa uzraudzībā

icon

 Pilnveidojam darbinieku kompetences ilgtspējīga finansējuma un ESG aspektu integrācijā risku pārvaldībā 

 

 

Ilgtspējas būtiskuma matrica

Sastādot ilgtspējas būtiskuma matricu, tika identificētas ALTUM ietekmes jomas un būtiskuma aspekti.  Lai to paveiktu, kā arī nodefinētu ambīciju līmeni attiecībā uz ilgtspējīgu finansējumu aizdevumu portfelī, 2021. gada nogalē tika veikta ietekmes pušu apzināšana, kartēšana un aptauja. Tika identificēti būtiskie aspekti attiecībā uz ALTUM faktisko un iespējamo ietekmi biznesa vidē, klimata pārmaiņu mazināšanā, ikdienas darbībā, pārvaldībā, sabiedrības atbalstā un attīstībā, kā arī ALTUM kā darba devēju.

 

Sadarbība ar ietekmes pusēm

ALTUM ir identificējusi un īsteno ciešu sadarbību ar organizācijas ietekmes pusēm, apzinoties ALTUM īpašo lomu tautsaimniecībā, kā arī ietekmes pušu vajadzības un risinot tās. ALTUM apzinās un izvērtē savas darbības sociālo, vides un ekonomisko ietekmi un iesaista ietekmes puses abpusēji būtisku jautājumu risināšanā. Veidojot attiecības ar iesaistītajām ietekmes pusēm ALTUM organizē un iesaistās konsultācijās, veido partnerības, rīko informatīvus un izglītojošus pasākumus.

 

Sadarbības partneri

Valsts atbalsta programmu izstrādē un realizēšanā, kā arī finasējuma piesaistē, ALTUM sadarbojas ar valsts un nevalstiskajām institūcijām, finanšu iestādēm, dažāda veida starptautiskajām institūcijām un asociācijām.  

 

Ieguldījums sabiedrībā 

ALTUM vadība un darbinieki visa gada garumā aktīvi iesaistās sabiedrības izglītošanas aktivitātēs, fokusējoties uz dažāda mēroga pasākumiem, kas vērsti uz uzņēmējdarbības attīstību, veicina sabiedrības labklājību,  sniedz ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā un veicina ekonomikas izaugsmi ilgtermiņā. 

ALTUM ambīciju līmenis attiecībā uz ilgtspējīgu finansējumu šobrīd tiek īstenots brīvprātīgi, un to nosaka:

 

 1. Ietekmes pušu, piemēram, investoru, kredītreitingu aģentūru, starptautisko aizdevēju, Nasdaq, gaidas uz ALTUM kā Latvijas attīstības finanšu institūciju, kam ir ļoti būtiska ietekme uz Latvijas tautsaimniecību;

 2. Atbilstības prasības publiskajam finansējumam, kas pieejams no ES Kohēzijas politikas un/vai ANM instrumenta, kas sniedz ieguldījumu Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā/zaļā kursa investīciju plānā, kur ALTUM ieņem kritiski svarīgu lomu finanšu instrumentu īstenošanā MVU sektorā Latvijā.

Ņemot vērā ietekmes pušu viedokļu apkopojumu, kas redzams būtiskuma matricā attiecībā uz ALTUM ambīciju līmeni ilgtspējīga finansējuma jomā kā TOP3 prioritātes ir izvirzīts:

icon

Uzlabot ilgtspējīga finansējuma pieejamību maziem un vidējiem uzņēmumiem;

icon

Veicināt tādu projektu īstenošanu, kas spēs nodrošināt pozitīvu vides un sociālo ietekmi;

icon

Paplašināt ilgtspējīgu finanšu instrumentu kopumu.

ALTUM ambīciju līmeni ietekmē arī ilgtspējīgas finansēšanas regulējums, kas jau ir spēkā daļai ALTUM portfeļa: 

 • Piemēram, portfelim, kas finansēts saskaņā ar Altum Zaļo obligāciju ietvaru 2021, ņemot vērā Starptautiskās Kapitāla tirgus asociācijas (ICMA) publicētos Zaļo un sociālo obligāciju principus un Taksonomijas normatīvais regulējums.
 • Lai arī nav saistoši ALTUM, taču ALTUM savā ikdienas darbībā ievēro starptautisko finanšu institūciju sektora praksi, tādejādi šobrīd ir izskatītas EBA (Eiropas Banku iestādes) vadlīnijas par ESG aspektu integrāciju kredītriska pārvaldībā, tostarp aizdevumu izsniegšanā un uzraudzībā, un izvērtēta to tālāka integrācija Altum kredītriska pārvaldības procesos gan pieņemot ar finansēšanu saistītus lēmumus, gan pilnveidojot Altum iekšējos procesus.

 

Ar ALTUM īstenoto valsts atbalsta programmu palīdzību tiek veicināta tādu projektu īstenošana, kas ar izmērāmiem rādītājiem spēs nodrošināt pozitīvu novērtējumu sociālajiem un vides faktoriem, kas saistīti ar uzņēmumu ilgtspēju un ietekmi uz sabiedrību. Programmu īstenošanā tiks veikta uzraudzība plānoto rezultātu un mērķu sasniegšanai.

 

 

ESG apņemšanās

2021. gada septembrī kā pirmais uzņēmums no Latvijas Altum ar savu zaļo obligāciju emisiju pievienojās Nasdaq Sustainable Bond Network pasaulē.

Portfeļa devums ilgtspējīgā attīstībā 

 

ALTUM finansēto projektu ietekme uz Vides un Sociālajiem aspektiem 2023.gadā (skat. Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2023. gadā, 16.-17.lpp.)

 

ALTUM finansētie ilgtspējas projekti ar Zaļo obligāciju finansējumu

ALTUM 2017. gadā emitēja Zaļās obligācijas, kļūstot par pirmo Centrālās un Austrumeiropas nacionālo valsts attīstības finanšu institūciju, kas izlaidusi Zaļās obligācijas. Vairāk par Zaļo obligāciju ietvaru var uzzināt šeit.

 

Altum finansētos ilgtpējas projektus uz 2023. gada 30. jūniju skatīt Investoru ziņojumā 2023 un Projektu pārskatā 2023

icon

Ar Zaļo obligāciju piesaistīto finansējumu ALTUM finansē dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības projektu finansēšanai energoefektivitātes, atjaunojamo energoresursu, ilgtspējīga transporta un ilgtspējīgu ēku attīstības jomās.

icon

Zaļo obligāciju portfelī piešķirtā finansējuma apjoms 2023. gada 30. jūnijā sastāda apt. 26 milj. EUR.

icon

Uz 2023. gada 30. jūniju Zaļo obligāciju portfeļa 44 projektu kopējais ieguldījums ilgtspējā ar plānoto CO2 izmešu samazinājumu sastāda 13 769 tonnas CO2e gadā jeb 635 tonnas uz piešķirto 1 miljonu eiro. Salīdzinot ar 2022. gadu, tas ir pieaugums par 48%.

ALTUM savā ikdienas darbībā, īstenojot valsts uzticētās funkcijas tautsaimniecības attīstības veicināšanai, kā arī uzņemoties brīvprātīgu atbildību par savu ietekmi uz sabiedrību un vidi, rīkojas atbilstoši organizācijas stratēģijai un vērtībām. ALTUM vērtības definē ikdienas darbības, tas atspoguļojas rīcībā un caurvij pozitīvu attieksmi un atvērtību pārmaiņām un inovācijām. ALTUM vērtību sistēma ir izstrādāta tā, lai sniegtu skaidru vīziju par ALTUM gan mūsu ārējiem partneriem un klientiem, gan darbiniekiem.

icon
Komanda

Profesionāli strādājam vienotā komandā ar mūsu klientiem un partneriem, radot un īstenojot efektīvas un klientu vajadzībām atbilstošas valsts atbalsta programmas

icon
Izcilība

Izmantojot pieredzi un radošu skatījumu, tiecamies uz izcilību it visā, ko darām. Nemitīgi attīstāmies. Sarežģīto izsakām un izdarām vienkārši. Uz lietām un izaicinājumiem raugāmies radoši

icon
Atbildība

Ikdienas darbā rīkojamies efektīvi, cieņpilni un godprātīgi

ALTUM Stratēģija 2022-2024

Saskaņā ar apstiprināto Altum Stratēģiju 2022 – 2024. gadam ir izvirzīti sekojoši stratēģiskās attīstības virzieni un būtiskākie ilgtermiņa mērķi. 

icon

Gavenais nefinanšu mērķis ir atbalstīt un veicināt finanšu pieejamību uzņēmējdarbībā un sekmēt tautsaimniecības attīstību.

icon

Galvenais finanšu mērķis ir, realizējot valsts atbalsta programmas, nodrošināt pozitīvu Altum kapitāla atdevi.

icon

Prioritārie virzieni:

 • garantiju un aizdevumu izsniegšanu un apkalpošana
 • riska kapitāla investīcijas
 • klimata pārmaiņu ietekmes samazināšanas risinājumi, tai skaitā, energoefektivitātes programmu īstenošana gan dzīvojamo ēku, gan uzņēmumu segmentā
 • jaunu projektu uzsākšana, attīstot piedāvāto finanšu instrumentu klāstu
 • Latvijas Zemes fonda attīstība.
icon

Galvenie darbības virzieni: atbalsts uzņēmējiem, lauksaimniekiem un noteiktām personu kategorijām; energoefektivitāte; Latvijas Zemes fonda pārvaldība.

icon

Altum īpašu uzmanību pievērsīs vides, sociālās un korporatīvās pārvaldības (“ESG”)
izvērtējumam, gan pieņemot ar finansēšanu saistītus lēmumus, gan Altum iekšējos procesos.

Svarīgākie novērtējumi un sasniegumi

Ilgtermiņa kredītreitings Baa1

Nominācijā Labākās investoru attiecības obligāciju tirgū Baltijā 3. vieta

Nominācija “Risku pārvaldības stratēģis”

Platīna novērtējums “Ilgtspējas indeksā” kopš 2021 gada

“Nasdaq Baltic Awards 2019” nominācijā “Gada notikums biržā” Latvijā

Ģimenei draudzīga darba vieta

Figure Baltic Advisory apbalvojums “Taisnīgs maksātājs” 2. vieta

Ilgtspējas memorandi

Altum pievienojies sadarbības memorandiem ilgtspējas jomā.

 

Pārvaldības modelis

 

Lai nodrošinātu Altum stratēģisko mērķu sasniegšanu un ilgtspēju, ir izstrādāts un pilnveidots korporatīvās pārvaldības modelis. Altum no 2021.gada piemēro Korporatīvās pārvaldības ieteikumus, kas ietverti Korporatīvās pārvaldības kodeksā.

Administrativa struktura_FINAL-01

Akcionāru efektīva iesaistīšana lēmumu pieņemšanā palīdz sasniegt ALTUM finanšu un nefinanšu mērķus, kā arī nodrošina uzņēmuma ilgtspējīgu darbību.

Altum kapitāla daļu turētāju
pārstāvja amatā turpina strādāt
Finanšu ministrijas valsts sekretāre

 

Baiba Bāne

Altum kapitāla daļu turētāju pārstāvja amatā turpina strādāt Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis

 

Edmunds Valantis

Altum kapitāla daļu turētāja
pārstāvja amatā ir stājies Zemkopības
ministrijas valsts sekretārs 

 

Raivis Kronbergs

Padome

ALTUM padomes locekļiem ir atbilstoša pieredze un kompetence, piemīt prasmju un zināšanu kopums, tostarp par finanšu nozari, biznesa attīstības vadību, kā arī uzņēmuma stratēģiju un finanšu vadību. Padomē ir pārstāvēti abi dzimumi, ievēroti dažādības principi.

www_izmers-01

Līga Kļaviņa

 

Padomes priekšsēdētāja 

 

Valsts sekretāra vietniece finanšu politikas jautājumos Latvijas Republikas Finanšu ministrijā. Līdz tam ieņēmusi vairākus vadošos amatus Finanšu ministrijā, pārstāvot Latvijas valsts intereses valsts kapitālsabiedrībās, kā arī ilgstoši darbojusies starptautiskajās finanšu institūcijās. 

 

Ieguvusi maģistra grādu jurisprudencē Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūtā.

 

Pilnvaru termiņš: 26.12.2025.

taisns-1

Krišjānis Znotiņš

 

Padomes loceklis

 

Ar vairāk kā 15 gadu pieredzi uzņēmumu vadībā un korporatīvajā pārvaldībā, kas gūta, ieņemot vadošus amatus finanšu sektora uzņēmumos (DnB Līzings, Eleving grupa Latvijā, Wandoo finance, Luminor bank).

 

Ieguvis bakalaura grādu Banku augstskolā un maģistra grādu biznesa vadībā starptautiskajās finansēs un banku darbībā SBS Swiss Business School (Šveice).

 

Pilnvaru termiņš: 30.04.2027.

 

padome new-01

Ansis Grasmanis

 

Padomes loceklis

 

Ar vairāk kā 20 gadu pieredzi uzņēmumu vadībā un korporatīvajā pārvaldībā un vairāk kā 10 gadu pieredze risku pārvaldībā un iekšējās kontroles jomā, strādājot vadošās pozīcijās finanšu sektora uzņēmumos (SEB banka, Swedbank), kā arī esot Direktoru padomes priekšsēdētājs Banka per Biznes (Kosova) kā ERAB nominētais direktoru padomes loceklis, Padomes loceklis First Ukrainian International Bank (Ukraina), Banku augstskolā kā arī VAS Valsts nekustamie īpašumi.

 

Ieguvis maģistra grādu matemātikā Latvijas Universitātē, kā arī FCT (Association of Corporate Treasurers) un FCCA (Chartered Association of Certified accountants) profesionālās kvalifikācijas.

 

Pilnvaru termiņš: 30.04.2027.

Valde

Reinis Bērziņš

 

Valdes priekšsēdētājs

 

Biznesa vadības un finanšu profesionālis ar ievērojamu pieredzi uzņēmumu un iestāžu vadībā.

 

Ieguvis maģistra grādu starptautiskajās finansēs un banku darbībā Banku augstkolā, kā arī biznesa vadībā Šveices Biznesa skolā un tiesību zinātnēs Latvijas Universitātē.

 

Galvenās atbildības jomas: finanšu un resursu vadība, ilgtspējas vadība.

 

Banku augstskolas Padomnieku konventa priekšsēdētājs. RSU padomes priekšsēdētājs.

 

ALTUM vada no 2015.gada 12.oktobra. 

 

Pilnvaru termiņš: 27.05.2027.

Jēkabs Krieviņš

 

Valdes loceklis

 

Finanšu jomas eksperts ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi uzņēmējdarbības kreditēšanas procesu organizēšanā un vadīšanā, kas gūta, strādājot gan komercbanku, gan valsts finanšu iestāžu sektorā.

 

Ieguvis maģistra grādu uzņēmējdarbības un iestāžu vadībā Rīgas Biznesa skolā, banku darbinieka sertifikātu Banku augstskolā un bakalaura grādu ekonomikā Latvijas Lauksaimniecības Universitātē. 

 

Galvenās atbildības jomas: IT un tehnoloģiju attīstība, Altum klientu un reģionālo pakalpojumu centri, privātpersonu mājokļu garantijas, Latvijas Zemes fonda pārraudzība.

 

Eiropas Garantiju institūciju asociācijas (AECM) valdes loceklis

 

Pilnvaru termiņš: 27.05.2027.

Inese Zīle

 

Valdes locekle

 

20 gadu darba pieredze finanšu sektorā, tai skaitā vairāk nekā 15 gadu pieredze, vadot dažādus departamentus, kā arī darba pieredze valsts sektorā.

 

Ieguvusi maģistra grādu starptautiskajā ekonomikā un uzņēmējdarbībā Latvijas Universitātē.

 

Galvenās atbildības jomas: Altum valsts atbalsta programmu izstrāde un ieviešana, dzīvojamo ēku energoefektivitāte, korporatīvo klientu apkalpošana, mārketings un sabiedriskās attiecības.

 

Altum pārstāve Latvijas Finanšu nozares asociācijas padomē. AS “Sadales tīkls” padomes locekle.

 

Pilnvaru termiņš: 27.05.2027.

Ieva B-01-03

Ieva Jansone-Buka

 

Valdes locekle

 

Darba pieredze saistīta ar finanšu nozari, strādājot vadošos amatos gan komercbanku sektorā, gan uzņēmumos.

 

Ieguvusi profesionālā maģistra grādu uzņēmējdarbībā Rīgas Ekonomikas augstskolā, sociālo zinātņu bakalaura grādu vadības zinātnē un politikas zinātnē Latvijas Universitātē.

 

Galvenās atbildības jomas: riska kapitāla finanšu instrumenti un uzņēmumu energoefektivitāte, sociālās uzņēmējdarbības granti, kā arī kreditēšanas procesa organizēšana un vadīšana.

 

SIA “Tet” padomes locekle.

 

Pilnvaru termiņš: 17.03.2027.

JJ_www-01

Juris Jansons

 

Valdes loceklis

 

Vairāk nekā 20 gadu pieredze darbības atbilstības, finanšu noziegumu novēršanā un risku vadībā, kas gūta, ieņemot vadošus amatus komercbanku sektorā.


Ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnēs Latvijas Universitātē. Papildus ilggadējai pieredzei noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, ir iegūts CAMS sertifikāts,

 

Galvenās atbildības jomas: riska vadība, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana, klientu saistību izpilde, juridiskā un administratīvā pārvaldība, klientu saistību izpilde un kontrole, personāla vadība.

 

Pilnvaru termiņš: 08.01.2026.

ALTUM komitejas

 

ALTUM Komitejas ir izveidotas ar valdes lēmumu un to pamatuzdevumi, tiesības un atbildība, darbības principi, kā arī Komiteju locekļu tiesības un pienākumi ir noteikti Komiteju nolikumos.

Revīzijas komiteja

 

ALTUM kopš 2017.gada 1.decembra ir izveidota Revīzijas komiteja, kura, cita starpā, uzrauga iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas darbības efektivitāti, ciktāl tā attiecas uz finanšu pārskatu un objektivitātes nodrošināšanu. Revīzijas komiteja atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām uzrauga ALTUM finanšu pārskatu sagatavošanas procesu un veic citus tai normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Revīzijās komiteja cieši sadarbojās ar Iekšējā audita daļu. 

Gunta Darkevica

 

Revīzijas komitejas vadītāja. Zvērināta revidente.

 

Ilggadēja pieredze ar revīziju saistītās jomās. Lielbritānijas zvērināto grāmatvežu asociācijas biedrs (FCCA), Starptautiskā Iekšējo auditoru institūta sertificēta iekšējā auditore (CIA), Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, sertificēta nodokļu konsultante.

 

Latvijas Universitātē ieguvusi Sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinātnē.

 

Pilnvaru termiņš: 02.01.2025.

Ilze Baltābola

 

Revīzijas komitejas locekle

 

Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora vietniece.

 

Absolvējusi Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti, iegūstot maģistra grādu Eiropas studijās. 

 

Pilnvaru termiņš: 02.01.2025.

Nils Sakss

 

Revīzijas komitejas loceklis

 

Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta direktors.

 

Pirms tam strādājis kā eksperts Ukrainā, Horvātijā, Ungārijā, Lībijā un Slovēnijā, bijis Izglītības inovācijas fonda un Sabiedrības integrācijas fonda  sekretariāta direktors, Izglītības un zinātnes ministrijas Stratēģiskās plānošanas departamenta un Eiropas integrācijas un starptautisko palīdzības programmu koordinācijas departamenta direktors, kā arī izglītības, zinātnes un kultūras atašejs Latvijas pārstāvniecībā ES. Strādājis par pasniedzēju Latvijas Universitātē, kā arī bijis AS “Latvijas Loto” padomes priekšsēdētājs.

 

Ieguvis maģistra grādus fizikā un ekonomikā Latvijas Universitātē.

 

Pilnvaru termiņš: 02.01.2025.

Iekšējais audits

ALTUM iekšējās kontroles sistēmas uzraudzību, tās pietiekamības un efektivitātes novērtēšanu veic Iekšējā audita daļa, kura ir neatkarīga struktūrvienība, kas ir pakļauta ALTUM Padomei, un kuras vadītājs iecelts ar ALTUM akcionāru sapulces lēmumu. 

Roberts Jansons

Iekšējās audita daļas vadītājs

Vairāk nekā 15 gadu pieredze ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansētu programmu ieviešanu saistītu iekšējā un finanšu auditu veikšanā un audita komandas vadībā. Iegūta starptautiska darba pieredze, 6 gadus vadot Revīzijas iestādi (ESF programmā) Somijā.

Iegūts profesionālā bakalaura grāds finansēs ASV universitātē “The Walker School of Business”,  Mercyhurst University (ASV, PA) kā arī

MBA profesionālā maģistra grāds programmā “Starptautiskās finanses un banku darbība” Banku augstskolā, Rīgā, Latvijā, kas izveidota sadarbībā ar SBS Swiss Business School, Zurich, Switzerland.

 

Audita daļas mērķi

Iekšējā audita daļas darbības mērķis ir stiprināt ALTUM vērtību un ar neatkarīgu un objektīvu vērtējumu palīdzēt uzņēmuma padomei, valdei un struktūrvienību vadītājiem efektīvāk sasniegt izvirzītos stratēģiskos un biznesa mērķus. Akcionāru sapulce ik gadu apstiprina Iekšējā audita daļas gada darbības plānu, par kura izpildi Iekšējā audita daļa ziņo Akcionāru sapulcei. Padome veic uzraudzību tam, kā Valde nodrošina iekšējās kontroles sistēmas izveidi un nodrošina tās efektīvu darbību. 

 

Darbība

 • Iekšējā audita daļa savus pienākumus veic atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, ievērojot iekšēja audita profesionālās prakses starptautiskos standartus, un ALTUM iekšējiem normatīvajiem aktiem.
 • Iekšējā audita daļa vismaz reizi gadā sagatavo un iesniedz Akcionāru sapulcei pārskatu par veiktajām pārbaudēm, galvenajām atklātajām problēmām un tūkumiem, novērtējot iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti un izsakot viedokli par veicamajiem pasākumiem iekšējās kontroles sistēmas darbības uzlabošanai. 

Korporatīvās pārvaldības ziņojums

 

ALTUM Paziņojums par korporatīvo pārvaldību tiek gatavots atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.2 panta trešās daļas prasībām, kā arī pamatojoties uz Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes izstrādātajiem labas korporatīvās pārvaldības ieteikumiem kapitālsabiedrībām Latvijā Korporatīvās pārvaldības kodekss (2021. gada janvāris). Minētie ieteikumi ir izstrādāti, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvajos aktos uzņēmumiem izvirzītās prasības, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ieteikumus uzņēmumu korporatīvajai pārvaldībai. Paziņojumā par korporatīvo pārvaldību ir iekļauti arī vides, sociālās un korporatīvās pārvaldības (turpmāk – ESG) aspekti, balstoties uz Nasdaq ESG Reporting Guide 2.0 (2019.gada maijs). 

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību ir revidētā Gada pārskata neatņemama sastāvdaļa.

 

Iepriekšējo gadu korporatīvās pārvaldības ziņojumi:

Risku vadība

Risku pārvaldības mērķis ir identificēt, novērtēt, vadīt un kontrolēt potenciālos notikumus un situācijas, lai nodrošinātu pārliecību par uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanu.

 

ALTUM risku pārvaldībai ir izveidota risku vadības sistēma, ņemot vērā ALTUM lielumu, struktūru un darbības specifiku, kā arī ņemot vērā ierobežotās iespējas vadīt atsevišķus riskus. Altum īsteno tās darbību ietekmējošo risku pārvaldīšanu atbilstoši Altum apstiprinātajiem risku vadības iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, kas apraksta un nosaka līdzekļu kopumu, kādi tiek izmantoti tās darbībai piemītošo risku vadībai.

 

Risku pārvaldībā tiek ievēroti šādi galvenie principi:

 • risku pārvaldība ir ikdienas funkciju sastāvdaļa;
 • ALTUM nosaka un novērtē iespējamos riskus pirms jaunu produktu vai pakalpojumu ieviešanas;
 • uzņemoties riskus, ALTUM saglabā ilgtermiņa spēju īstenot tās darbībai noteiktos mērķus un uzdevumus;
 • ALTUM neiesaistās darījumos, neveic darbības u.tml., kas rada riskus, kuri apdraud to darbības stabilitāti, vai arī kas ievērojami var kaitēt to reputācijai.

 

Risku pārvaldībai ALTUM pielieto dažādas risku analīzes metodes un instrumentus, kā arī nosaka riska limitus un ierobežojumus.

ALTUM īsteno pastāvīgu vides pārvaldības un darbības uzlabojumu ciklu, tostarp pārskatot ilgtermiņa un īstermiņa darbības mērķus vides jomā, lai rastu līdzsvaru starp uzņēmējdarbības efektivitāti un to ietekmi uz vidi un dzīves kvalitāti.

 

ESG risku pārvaldība

2023.gadā ir izstrādāta Altum ESG risku būtiskuma analīzes metodoloģija un pēc tās veikta Altum ESG risku būtiskuma analīze. ESG risku būtiskuma analīze primāri atspoguļo riskus, kas var ietekmēt Altum kredītportfeli (aizdevumu kredītportfeli, aizdevumu nodrošinājumu portfeli un garantiju portfeli) un var rasties no tā klientiem, izejot no viņu darbības industrijas, finansēto projektu industrijas un klientu vai projektu ģeogrāfiskā izvietojuma. ESG risku būtiskuma analīzes ietvaros Altum kredītportfelis tiek izvērtēts no klimata risku aspekta – pārejas risku un klimata fizisko risku griezumā par aizdevumu kredītportfeli, aizdevumu nodrošinājumu portfeli un garantiju portfeli MVU / Lielo uzņēmumu un Lauksaimnieku segmentos, Ņemot vērā Altum aizdevuma portfeļa amortizācijas struktūru klimata riski tiek vērtēti sekojošos laika nogriežņos – (i) līdz 2025.gadam, 2026. – 2040.gads un (iii) pēc 2040.gada.

 

Pārejas riski

 

Pārejas riski būtiski ietekmē uzņēmumu ekonomisko aktivitāti, kas savukārt rada tiešu ietekmi uz Altum uzņēmumu spēju veikt aizdevumu atmaksu vai arī saglabāt nodrošinājuma tirgus vērtību. Tie var tieši vai netieši rasties saistībā ar klientu pielāgošanās procesu, pārejot uz zemu oglekļa emisiju un ilgtspējīgāku ekonomiku. Pārejas risku var paaugstināt, piemēram, strauja jaunas klimata un vides politikas pieņemšana attiecībā par ESG emisiju samazinājumu, konkurentu tehnoloģiskais progress vai tirgus un patērētāju paradumu maiņa, kad klienta spēja pielāgoties lielā mērā atkarīga no nepieciešamo pielāgošanās investīciju projektu savlaicīgas realizācijas.

 

Metodoloģija ESG risku būtiskuma analīzei Pārejas risku izvērtēšanai balstīta uz ECB vadlīnijām, ECB strestestu ziņojumiem un UNEP FI Pārejas risku metodoloģiju, kas savukārt balstīta TCFD Rekomendācijās. Izmantojot šo metodoloģiju, katra projekta pārejas riska pakāpe izvērtēts sektora / nozares līmenī (NACE kodu 4.līmenis) 5 baļļu skalā Zems – Ļoti augsts.

 

Aizdevumu kredītportfelis ar Augstu / Ļoti augstu Pārejas riska pakāpi nozares sektoru griezumā

 

* Kopējais kredītportfelis: bruto kredītportfelis  un ārpusbilances saistības par piešķirtajiem aizdevumiem uz pārskata perioda beigām

 

Vairāk informācijas par ALTUM klimata fizisko un pārejas risku pārvaldību skatīt ALTUM gada pārskatā par 2023. gadu, Risku pārvaldības pielikuma (9) apakšsadaļā „ESG risku pārvaldība“ (66.-67. lpp).

 

Publicēšanas datums 01.06.2024

ESG chart_LV final 2-02

Padome

Apstiprina ESG stratēģiju. Uzrauga riska līmeni (t.sk. ESG riskus), kam ALTUM ir pakļauts.

Valde

Pieņem lēmumus par ilgtspējas stratēģiju, nosaka ESG mērķus un pieņem vadlīnijas. Nodrošina ESG stratēģijas izpildi. Apstiprina ESG risku novērtējumu, t.sk. galvenos ESG riska indikatorus.

Risku direktors /

Risku komiteja:

Nodrošina ESG risku iekļaušanu Riska pārvaldības sistēmā, regulāru uzraudzību un ziņošanu Valdei un Uzraudzības padomei par par ALTUM ESG riskiem.

Ilgtspējas direktors / Ilgtspējas vadības daļa

Koordinē, atbalsta un darbojas kā virzītājs ilgtspējas jomā. Izstrādā ESG politiku un ESG risku politiku. Izstrādā un uzrauga ESG stratēģiskos mērķus.
ESG risku pārvaldība: Vada ESG aspektu integrāciju Kredītriska pārvaldības procesos kredītu piešķiršanas un lēmumu pieņemšanas procesos, portfeļa uzraudzībā, nodrošinājumu portfelī, kā arī ieguldījumos visā to dzīves ciklā. Izstrādā un atjauno ESG risku politiku / novērtēšanas metodoloģijas / rīkus. Klimata fizisko risku un pārejas risku novērtēšana portfeļa līmenī. Uzrauga un nodrošina atbilstību ārējām ESG regulām.
Ilgtspējīgā finansēšana: Izstrādā ilgtspējīgas finansēšanas mandātu. Koordinē jaunu produktu attīstību, portfeļa marķēšanu.
ESG ppārskati: Izstrādā un vada ESG pārskatu / informācijas atklāšanas procesu par ALTUM pašu darbībām, ALTUM portfeli, AIF AKF portfeli.

Risku vadības departaments

ESG risku integrācija Riska pārvaldības politikā (t.sk. riska apetītes ietvaros) un attiecīgajās Riska stratēģijās. Galveno ESG riska rādītāju riska līmeņu noteikšana.ESG ppārskati: Izstrādā un vada ESG pārskatu / informācijas atklāšanas procesu par ALTUM pašu darbībām, ALTUM portfeli, AIF AKF portfeli.

Ilgtspējīgu finanšu produktu darba grupa

Komanda no dažādiem ALTUM departamentiem (produktu attīstība / ilgtspējīgu finanšu produktu pārdošana/lielie uzņēmumi/ilgtspējas vadības daļa)

Darījumu vadītāji / Ieguldījumu direktors

Klimata fizisko risku un pārejas risku novērtējums individuālā līmenī. Sadarbība ar klientiem par pāreju uz zemu oglekļa ekonomiku.

 

Altum CO2 pēda

 

2023.gadā (Scope 1 un Scope 2) radīto emisiju apjoms sastāda 89 tCO2e, (2022: 99 tCO2e), kas ir par 58.6% mazāk nekā 2018.gadā (216 tCO2e). Salīdzinot ar 2022. gadu, Scope 1 un Scope 2 radīto emisiju apjoms samazinājies par 10%.

benzīns

dīzeļdegviela

Kopā:

28 tCO2e

0.7 tCO2e

29 tCO2e

elektroenerģija

siltumenerģija

Kopā:

18 tCO2e

43 tCO2e

61 tCO2e

Lai sasniegtu savu nodomu samazināt SEG emisijas, 2018. gadā tika veikts uzņēmuma energoaudits, kura ietvaros tika analizēts uzņēmuma dabasgāzes, transporta un elektroenerģijas patēriņš un iespējamie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Balstoties uz energoaudita secinājumiem un rekomendācijām, Altum ik gadu īsteno uzņēmuma energoefektivitātes paaugstināšanas mērķētus pasākumus: tiek veikti darbi, kas vērsti uz darbību un ēku energoefektivitātes uzlabošanu, komandējumu skaita samazināšanu, izmantojot attālināto sapulču formātu, attālinātu darbu un pāriešanu uz energoefektīvu autoparku uzņēmuma vajadzībām. Īpašs uzsvars tiek likts uz darbinieku izglītošanu, veicinot viņu attieksmes maiņu un palielinot apņemšanos mazināt arī savu individuālo ietekmi uz vidi.

 

Vērtējot CO2 emisiju intensitāti:

uz vienu ALTUM darbinieku 2023.gadā radījām 0.42 tCO2 (rādītājs palicis nemainīgs kopš 2022. gada), kas ir par 57% mazāk kā 2018. gadā (2018: 0.97 tCO2e).

Uz EUR 1 miljonu ALTUM bruto finanšu instrumentu portfelī, 2023. gadā tika saražots 0.08 tCO2, kas ir par 20% mazāk nekā 2022. gadā (2022: 0.1 tCO2e emisijas uz 1 milj. EUR finanšu instrumentu portfelī). Kopš 2018. gada reģistrēts 80% samazinājums (2018: 0.41 tCO2e emisijas uz 1 milj. EUR finanšu instrumentu portfelī). Kopš 2018. gada ALTUM ne tikai samazinājis radīto emisiju apjomi, bet arī palielinājos bruto kredītportfeļa apjomu.

Atzinumu par Altum siltumnīcefekta gāzu emisijas apjomiem 2018.-2022. gadā izsniedza tehnisko ekspertu SIA “TUV NORD Baltic” 2024. gada februārī

Darbības vides jomā

Altum cenšas pēc iespējas samazināt radīto atkritumu daudzumu, šķiro atkritumus, nodrošina birojos atsevišķas atkritumu tvertnes baterijām (bīstamajiem atkritumiem), cenšas veicināt otrreizējo pārstrādi un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas ir tieši saistītas ar Altum darbību.

 

Galvenās darbības, kas tiek īstenotas:

Nomainīta un uzlabota apkures sistēma centrālajā birojā

Nomainīts autoparks, būtiski samazinot degvielas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu

LED apgaismojuma uzstādīšana birojos, kā arī uzstādīti kustību sensori noteiktās zonās

Nodrošināta atkritumu šķirošana

Ieviesta digitāla dokumentu vadības sistēma

Samazināts biroja papīra patēriņš

Uzstādīti dzeramā ūdens filtri, atsakoties no ūdens PET pudelēs

Nodrošināts telpu uzkopšanas pakalpojums, iekļaujot videi draudzīgu līdzekļu lietošanu

Pastāvīga izlietotā papīra nodošana otrreizējai pārstrādei

Izveidota velo stāvvieta un dušas telpas

Telpu pieļūstamība 

 • Lai veicinātu vides pieejamību un darbības ilgtspēju, 2023. gada laikā trīs ALTUM reģionālie centri  ( Liepājā, Valmierā un Rīgā) sāka darbu jaunās telpās. Telpu izvēles galvenie kritēriji  bija vides pieejamība, telpu energoefektivitāte un individuāli regulējami un kontrolējami komunālo pakalpojumu rādītāji.
 • Reģionālajos centros ir nodrošināta konsultāciju pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem.  
 • 2023.gadā gadā Centra reģiona birojs Rīgā tika pārcelts uz ZEISS BIROJU kompleksu, kam ir BREEAM “Excellent” sertifikāts, kas apliecina ēkas izbūvi atbilstoši augstākajiem ilgtspējas standartiem.
 • Uz biroju ēku jumtiem darbojas lielākā saules paneļu elektrostacija Rīgā, kas nodrošina zaļu enerģiju centra nomniekiem, kā arī zemāku apkures cenu.
 • ALTUM centrālajā darbinieku ēkā 2023. gadā tika ieviests atvērtā tipa birojs, notiek darbs pie specializēta pasažieru lifta projekta ieviešanas. Centrālajā birojā ēkā Doma laukumā pabeigti jumta un augšējā stāva kabinetu ārsienu siltināšanas darbi, kas nodrošinās augstāku energoefektivitāti ilgtermiņā.

 

ESG aspektu pārvaldība ieguldījuma dzīves cikla laikā

Publicēšanas datums 28.12.2022.

ESG Deklarācija

 

Altum kapitāla fonds veic ieguldījumus, pievēršot pienācīgu rūpību uzņēmuma darbībai ESG jomā un saistīto ekonomikas izmaiņu sagaidāmai ietekmei uz uzņēmuma piegāžu un vērtību ķēdēm.

 

Katra ieguldījuma dzīves cikla posmā mēs identificējam un pārvaldām noteiktus ESG aspektus un riskus. ESG risku izvērtēšana ir pilnībā integrēta jau iesējamā ieguldījuma izvērtēšanas procesā, kā arī turpmāk ieguldījuma uzraudzības procesos. 

3 etapi-03

Ievērojot SFDR regulas fondu iespējamo dalījumu, AIF Altum Kapitāla Fonds atbilst SFDR regulas 6. panta definīcijai kā “mainstream” fonds.

ESG Ietvars

 

Fonda ieguldījumu politiku regulējošā dokumentācijā (regulējošie MK noteikumi, Fonda Komandītsabiedrības līgums) ir noteikti mehānismi ieguldījumu veikšanai ievērojot ESG aspektus. Saskaņā ar šiem mehānismiem tiek veikta katra AKF investīcija un šie mehānismi ir iestrādāti Fonda iekšējos procesos un dokumentos (piem., Investīciju Memorands).

 

Altum kapitāla fonda atbildīga ieguldījuma kritēriji:

Prieksnosacijumu tabula_v2-01

Katram ieguldījuma uzņēmumam jāievēro Priekšnosacījumi *:

icon

Neatbalstāmās nozares

    •  ieroču un munīcijas tirdzniecība
    •  tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība
    • alkohola tirdzniecība
    • azartspēles un derības
    • finanšu un apdrošināšanas darbība
    • operācijas ar nekustamo īpašumu
    • nekustamā īpašuma attīstīšana (dzīvojamās mājas)

 

icon

Dzīvotspējīgs biznesa modelis

icon

Ieguldījums atbalsta uzņēmuma darbību saskaņā ar Eiropas Savienības mērķiem un Latvijas saistībām, kas attiecas uz zaļo un digitālo transformāciju, tostarp Eiropas Savienības mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti* 

* Saskaņā ar 2020. gada 14. jūlija MK not. Nr. 458

Atbildīga ieguldījuma kritēriju jomas

 

Esam noteikuši sekojošus ESG aspektus, kas tiek piemēroti katram ieguldījuma uzņēmumam gan sākotnējā ieguldījuma izvērtējuma procesā, gan tālākā ieguldījuma uzraudzībā. Ir noteikti arī būtiskākie ESG parametri (ESG metrics), kas periodiski tiek izskatīti balstoties uz pieejamiem ticamiem datiem.

 

ESG aspektu novērtējuma instrumenti

 

Altum kapitāla fonda komanda ir izstrādājusi un Fonda operatīvajos darba dokumentos un iekšējos procesos iestrādājusi atbilstošus ESG aspektu novērtējuma instrumentus, kas tiek piemēroti katra ieguldījuma izvērtējuma procesā, kā arī tālākā ieguldījuma turēšanas un uzraudzības periodā:

icon

ESG aspektu būtiskuma un ietekmes modelis jaunām investīcijām: izvērtēšanas modelis un rezultāti iekļauti Investīciju Memorandā, kas tālāk tiek izskatīts investīciju komitejā,  un periodiski aktualizēti ieguldījuma uzraudzības periodā (sākot ar 2021.g.jūliju);

icon

Uzņēmuma pārvaldības rādītāju (Governance) novērtējums: papildus tiek veikts arī Parāda likmes izvērtēšanas modelī un rezultāti iekļauti Investīciju Memorandā (sākot ar 2021.g.jūliju);

icon

ESG ietvarā uzskaitītie Priekšnosacījumi – neatbalstāmo nozaru saraksts, dzīvotspējīgs biznesa modelis, atbalsta klimatneitralitātes mērķi.

Publicēšanas datums 26.06.2024

Sākot ar 2024. gada maiju tiek veikts katra ieguldījuma ilgtspējas (ESG) risku individuālais vērtējums, izmantojot 2023. gadā izstrādāto ESG scoring modeli. No ESG aspektiem izriet ilgstpējas (ESG) riski, kas klasificējami kā klimata fiziskie riski un pārejas riski. Iestājoties ilgtspējas (ESG) riskiem var būt negatīva ietekme uz kredītrisku, aktīvu vērtību, finanšu un peļņas rādītājiem, kā arī reputāciju.

 

Pārejas riski būtiski ietekmē portfeļa uzņēmumu ekonomisko aktivitāti, kas savukārt rada tiešu ietekmi uz portfeļa uzņēmumu spēju veikt investīcijas atmaksu. Tie var tieši vai netieši rasties saistībā ar uzņēmumu pielāgošanās procesu, pārejot uz zemu oglekļa emisiju un ilgtspējīgāku ekonomiku. Pārejas risku var paaugstināt, piemēram, strauja jaunas klimata un vides politikas pieņemšana attiecībā par ESG emisiju samazinājumu, konkurentu tehnoloģiskais progress vai tirgus un patērētāju paradumu maiņa, kad uzņēmuma spēja pielāgoties lielā mērā atkarīga no nepieciešamo pielāgošanās investīciju projektu savlaicīgas realizācijas.

 

Savukārt attiecībā uz klimata fiziskajiem riskiem tiek izdalīti sekojoši klimata fizisko risku tipi – karstuma viļņi / sausums, plūdi, stipri nokrišņi, jūras līmeņa paaugstināšanās, snigšanas samazinājums. Metodoloģija klimata fizisko risku izvērtēšanai balstīta uz ECB vadlīnijām un TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) Rekomendācijām.

 

Lai noteiktu klimata fizisko risku līmeni, katrs ieguldījums tiek vērtēts gan saistītās nozares griezumā, gan balstoties uz ieguldījuma projektam un/vai uzņēmuma kritiskajiem aktīviem  piesaistīto ģeogrāfisko novietojumu. Klimata fizisko risku izvērtēšanai tiek izmantoti dati par ieguldījuma projekta un/vai uzņēmumu kritisko aktīvu adresēm (ģeogrāfiskais novietojums) un projektu nozarēm (NACE kods). Klimata fizisko risku ietekme uz nozarēm ir izvērtēta ņemot vērā katra klimata fiziskā riska tipa ietekmi uz konkrēto nozari un vadoties pēc SASB Klimata Riska Karšu metodoloģiju (SASB Climate Risk Technical Bulletin). Klimata fizisko risku ietekme uz ģeogrāfisko izvietojumu ir izvērtēta ņemot vērā LVĢMC Klimata pārmaiņu analīzes rīku un LVĢMC plūdu kartes (ĢIS formātā), kas balstīti uz RCP 4.5 scenārijs, kuru IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) raksturo kā starpposma scenāriju, kura ietvaros ir paredzams temperatūras pieaugums 2 līdz 3 Celsija grādu robežās līdz 2100.gadam. Izmantojot šo metodoloģiju, ir izvērtēta katra klimata fiziskā riska tipa ietekme uz konkrēto ieguldījumu pēc tā ģeogrāfiskā novietojuma un darbības nozares 3 baļļu skalā Zems – Augsts.

Publicēšanas datums 28.12.2022.

Galvenā nelabvēlīgā ietekme uz ilgtspējas faktoriem (PAI paziņojums)

 

Tvērums

Sekojošā informācija attiecas uz AIF Altum kapitāla fonds, kura reģistrēts pārvaldnieks ir AS Attīstības finanšu institūcija ALTUM.

 

Regula par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē (The Sustainable Finance Disclosure Regulation, turpmāk tekstā “SFDR Regula”)[1] definē vides, sociālos un darbinieku aspektus, cilvēktiesību ievērošanas, korupcijas novēršanas un kukuļdošanas novēršanas aspektus kā ilgtspējas faktorus.  Kā galvenā nelabvēlīgā ietekme uz ilgtspējas faktoriem tiek traktēta nelabvēlīgā ietekme uz šiem faktoriem, kas rodas ieguldījumu lēmumu rezultātā.

 

Šis paziņojums atspoguļo, kā mēs izvērtējam mūsu ieguldījumu lēmumu galveno nelabvēlīgo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem, ievērojot SFDR 4. panta prasības.

 

Šis paziņojums stājas spēkā ar 2022. gada 31. decembri un tas tiks periodiski pārskatīts.

 

[1] EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) Regula par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē (The Sustainable Finance Disclosure Regulation) 

Publicēšanas datums 27.05.2024.