Altum-Par Altum-Sadarbības memorandi ilgtspējas jomā

Sadarbības memorandi ilgtspējā

2022.gada 16.novembrī Altum pievienojās Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta (Institute for Corporate Sustainability and Responsibility) iniciatīvai un parakstīja Ilgtspējas kodeksu (turpmāk – Kodekss). Kodeksa mērķis ir sekmēt patiesas informācijas sniegšanu, tostarp izslēdzot zaļmaldināšanu, tā aizsargājot patērētāju intereses un veicinot godīgu konkurenci, kā arī uzņēmējdarbības negatīvās ietekmes mazināšanu vides, sociālajos un pārvaldības aspektos. Šī Kodeksa principi attiecas uz ikvienu uzņēmumu un tā parakstītāji apliecina gatavību sniegt to iedzīvināšanā, lai, ievērojot un sekmējot atbildīgu un ētisku rīcību, veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību un radītu kopīgu vērtību. Šobrīd Kodeksu ir parakstījušas kopumā 18 organizācijas no visas Latvijas.

logo_melns

Lai īstenotu Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģiju 2021.–2027. gadam, 20 partneri no valsts, privātā un nevalstiskā sektora, tostarp Altum, ir parakstījuši sadarbības memorandu. Partneri apņemas kopīgiem spēkiem paaugstināt Latvijas iedzīvotāju finanšu pratību, uzlabojot iedzīvotāju kompetences, veidojot ilgtspējīgu finanšu pratības kultūru, nodrošinot kvalitatīvu finanšu vidi un veidojot stratēģisku un uz sadarbību vērstu institūciju pieeju finanšu pratības pilnveidošanā. Partneri memorandā apņemas strādāt, lai sasniegtu trīs stratēģijā izvirzītos mērķus: uz ilgtspējību vērstu finanšu pratības kultūras un kompetenču pilnveidi; atbilstošas finanšu vides kvalitātes nodrošināšanu, kā arī finanšu pratības stratēģiskās plānošanas ietekmes palielināšanu, sasaistot to ar valsts stratēģiskās plānošanas dokumentiem, plašāk un efektīvāk iesaistot ieinteresētās puses.

Altum pievienojās Ekonomikas ministrijas, valsts pārvaldes iestāžu, nevalstisko organizāciju un valsts kapitālsabiedrību sadarbības memorandam, kura galvenais mērķis ir nodrošināt informācijas pieejamību par ēku (dzīvojamo, publisko un ražošanas) atjaunošanas, pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām.

Altum kā Latvijas Dažādības hartas dalībnieks ir viens no oficiālajiem dažādības vēstniekiem uzņēmējdarbībā un darba vietā. Dažādības harta ir brīvprātīga vienošanās, kuras mērķi ir cieņpilnas attieksmes veicināšana un dažādu sabiedrības grupu iekļaušana. Altum tiecas pēc cieņas pret dažādību kā darba vietā, tā Latvijas sabiedrībā kopumā.