Latvijas zemes fonds veic darījumus ar lauksaimniecības zemi ar mērķi to saglabāt un izmantot lauksaimnieciskā apritē.

Latvijas zemes fonds:


Darījumi notiek uz ekonomiski pamatotu pirkuma, pārdevumu, nomas darījumu pamata

  • ALTUM, kā valsts kapitālsabiedrība, garantē godīgu līgumu, tirgus cenu un operatīvu norēķinu
  • Latvijas zemes fondam ir lauksaimniecības zemes pirmpirkuma tiesības, kas nozīmē darījuma izpildes ātrumu un zibenīgu apmaksu
  • Lauksaimniecības zemes pārdevēji, pārdodot lauksaimniecības zemi Fondam, ir atbrīvoti no kapitāla pieauguma nodokļa (*)
  • Fonds pēc zemes iegādes pēc nepieciešamības to sakops lauksaimnieciskai izmantošanai, piedāvās nomai vai iegādei
  • Pārdodot un iznomājot zemi, fonds nosaka cenu uz izsoles pamata
  • Iespējami arī maiņas darījumi

(*) spēkā līdz 31.12.2024.

Iznomātie un pārdotie īpašumi

Latvijas zemes fondu regulē likums “Par zemes privatizāciju lauku apvidos“, 02.12.2014. MK noteikumi Nr.748 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi“. 11.03.2015. MK rīkojums Nr.119 “Par Latvijas zemes fonda pārvaldītāju”, kā arī ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktiem principi un fonda darbību saistošajiem normatīvie akti.

 

Lauksaimniecības zemes pārdevēji, pārdodot Fondam lauksaimniecības zemi, uz kuras nav ēkas un meža zemes, ir atbrīvoti no kapitāla pieauguma nodokļa, saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.7 panta “Īpaši noteikumi ienākuma noteikšanai no lauksaimniecības uzņēmuma vai lauksaimniecības zemes atsavināšanas” nosacījumiem.

Par programmu jautā

Gunta Vespere

Projektu vadītāja (Vidzeme, Sēlija, Rīgas reģions)

Ulla Lazdiņa

Vecākais darījumu administrators

Līga Rubene

Projektu vadītāja (Latgale, Vidzeme, Sēlija)

Sarmīte Veinberga

Darījumu administrators

Ilona Maskale

Projektu vadītāja (Zemgale, Kurzeme)