Altum-Par Altum-Personāls un vakances

Personāls un vakances

Mēs strādājam strauji augošā sociāli atbildīgā uzņēmumā, kurā ir atvērta, pozitīva, uz sadarbību vērsta darba vide, stabils atalgojums un sociālās garantijas, ergonomiski, ērti darba apstākļi un elastīgas darba iespējas. Mēs kopīgi veidojam uz cieņu un toleranci balstītu iekļaujošu un ilgtspējīgu darba vidi.

ALTUM darbinieki ir savas jomas speciālisti, kas augstu vērtē un ievēro profesionālās ētikas un uzvedības principus, radot pozitīvu, motivētu darba vidi un veicinot sadarbības partneru un klientu uzticību mūsu uzņēmumam.

ALTUM profesionālās ētikas galvenie pamatprincipi, kurus mēs uzskatām par svarīgākajiem ikdienas darbā:

 

  • taisnīgums un godīgums;
  • cieņa un tolerance;
  • lojalitāte un atbildība;
  • neitralitāte un neietekmējamība.

 

Mēs novērtējam profesionālus un motivētus darbiniekus un sagaidām, ka mūsu darbiniekiem ir tuvas mūsu vērtības un profesionālās ētikas pamatprincipi.

 

2022.gadā ALTUM iegūst statusu “Ģimenēm draudzīga darbavieta”.

gimenem_draudziga_darbavieta_logo_rgb (1)

ALTUM atalgojuma politikas mērķis ir noteikt vienotus un taisnīgus principus darbinieku monetārajai atalgošanai, kas ļauj piesaistīt un saglabāt kvalificētus, profesionālus un motivētus darbiniekus augstas uzņēmuma darbības efektivitātes sasniegšanai, veicina darbinieku attīstību un lojalitāti uzņēmumam.

 

 

Atalgojuma politika

 

Atalgojuma politika tiek īstenota, pamatojoties uz darba snieguma kultūru un pārdomātu risku pārvaldīšanu, novēršot un nepieļaujot interešu konfliktus, un nodrošinot ētikas normu ievērošanu uzņēmumā.

 

 

ALTUM darbinieku monetārā atalgojuma struktūru veido šādas komponentes:

 

  • pamatalga jeb atalgojuma nemainīgā daļa;
  • atalgojuma mainīgā daļa, ko veido īstermiņa un ilgtermiņa monetārā atalgojuma mainīgā daļa;
  • papildu monetārie motivēšanas instrumenti (atvieglojumi, labumi un sociālās garantijas).

 

 

Mēneša darba alga konkrētam darbiniekam tiek noteikta attiecīgajam amatam noteiktā darba algas (no minimālā līdz maksimālam līmenim) diapazona ietvaros, ņemot vērā šādus kritērijus:

 

  • darbinieka profesionālā kvalifikācija un darba pieredze, specifiskās prasmes;
  • veicamā darba saturs, t.i., darba sarežģītība, sadarbība, vadība, un atbildība par darba norisi un rezultātiem, lēmumiem;
  • atalgojuma apmērs salīdzinājumā ar radniecīgas amatu saimes atalgojumu finanšu sektora darba tirgū.

 

ALTUM darbiniekiem tiek noteiktas piemaksas pie mēneša darba algas saskaņā ar Darba likuma un Darba koplīguma nosacījumiem.

 

Atalgojuma mainīgā daļa tiek noteikta papildus atalgojuma nemainīgajai daļai atbilstoši noteiktā laika periodā sasniegtiem darba rezultātiem. Atalgojuma mainīgā daļa ir līdzeklis, kas palīdz vadīt un atalgot darba sniegumu un darbinieku attieksmi, kas veicina īstermiņa un ilgtermiņa ALTUM mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi.

 

ALTUM darbinieku atalgojuma mainīgā daļa ir ilgtermiņa, un tā var tikt noteikta  vienu reizi gadā par kopējiem ALTUM darbības (gada) rezultātiem.

 

Nosakot atalgojuma mainīgo daļu, tiek vērtēts darbinieka individuālais darba sniegums, attieksme, iniciatīva, struktūrvienības mērķu sasniegšanas rezultāti, kā arī ALTUM darbības rezultāti un mērķu sasniegšanas rezultāti kopumā. Atalgojuma mainīgās daļas izmaksa var tikt samazināta daļēji vai pilnīgi, ja nav sasniegti ALTUM kopējie plānotie darba rezultāti.

 

Darbiniekiem var tikt piešķirtas individuālas un vienreizējas prēmijas par īpašu ieguldījumu ALTUM darba rezultātu sasniegšanā, ALTUM reputācijas veicināšanā, par iniciatīvu un pašaizliedzīgu darbu.

 

Papildu monetārās motivēšanas instrumenti – sociālās garantijas, atvieglojumi un labumi – ALTUM tiek piešķirti saskaņā ar Darba likumu, Darba koplīgumu un iekšējiem normatīvajiem dokumentiem.

 

 

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta prasībām AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” publisko informāciju par atalgojuma politikas principiem.