Altum-Par Altum-Kas mēs esam

Kas mēs esam

AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem – aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos – nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Programmu īstenošanai tiek izmantots Latvijas, Eiropas Savienības fondu publiskais finansējums un ALTUM piesaistītais finansējums no starptautiskajām finanšu institūcijām un kapitāla tirgiem. 

 

ALTUM akciju turētāji ir Latvijas Republikas ministrijas ar sekojošu akciju turēšanas sadalījumu – Finanšu ministrija 40%, Ekonomikas ministrija – 30%, Zemkopības ministrija – 30%.

 

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s Investors Service (“Moody’s”) ALTUM piešķirtais ilgtermiņa kredītreitings Baa1 ir palicis nemainīgs kopš 2017. gada un ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem.

icon
Misija

Mēs palīdzam Latvijai augt!

icon
Vīzija

Sadarbības partneris un
finanšu eksperts
tautsaimniecības attīstībā

Ko mēs darām?

 • Sniedzam atbalstu biznesa uzsākšanai un pašnodarbinātības veicināšanai, biznesa attīstībai un konkurētspējas uzlabošanai, tehnoloģiju un inovāciju ieviešanai
 • Atbalstām lauksaimniekus un reģionālo attīstību
 • Veicinām eksportu
 • Attīstām riska kapitāla vidi
 • Veicinām energoefektivitātes paaugstināšanu
 • Nodrošinām Zemes fonda darbību
 • Atbalstām mājokļu iegādi
 • Atbalstām finanšu krīzes un kara ietekmes cietošos uzņēmumos
 

Vērtības

icon
Komanda

Profesionāli strādājam vienotā komandā ar klientiem un partneriem, radot un īstenojot efektīvas un klientu vajadzībām atbilstošas valsts atbalsta programmas

icon
Izcilība

Izmantojot pieredzi un radošu skatījumu, tiecamies uz izcilību it visā, ko darām.

Nemitīgi attīstāmies, izdarām labāk, nekā no mums sagaida, uz lietām un izaicinājumiem raugāmies radoši.

icon
Atbildība

Ikdienas darbā rīkojamies efektīvi, cieņpilni un godprātīgi

 

Stratēģiskā attīstība

 

Stratēģiskās attīstības virzieni un ilgtermiņa mērķi saskaņā ALTUM Stratēģiju 2022.-2024.gadam:

icon

Gavenais nefinanšu mērķis ir atbalstīt un veicināt finanšu pieejamību uzņēmējdarbībā un sekmēt tautsaimniecības attīstību

icon

Galvenais finanšu mērķis ir, realizējot valsts atbalsta programmas, nodrošināt pozitīvu Altum kapitāla atdevi

icon

Prioritārie virzieni:

 • garantiju un aizdevumu izsniegšanu un apkalpošana
 • riska kapitāla investīcijas
 • klimata pārmaiņu ietekmes samazināšanas risinājumi, tai skaitā, energoefektivitātes programmu īstenošana gan dzīvojamo ēku, gan uzņēmumu segmentā
 • jaunu projektu uzsākšana, attīstot piedāvāto finanšu instrumentu klāstu
 • Latvijas Zemes fonda attīstība
icon

Galvenie darbības virzieni: atbalsts uzņēmējiem, lauksaimniekiem un noteiktām personu kategorijām; energoefektivitāte; Latvijas Zemes fonda pārvaldība

icon

Īpašu uzmanību pievēršam vides, sociālās un korporatīvās pārvaldības (“ESG”) izvērtējumam, gan pieņemot ar finansēšanu saistītus lēmumus, gan Altum iekšējos procesos.  

Pārvaldība

Sabiedrības darbību regulē tās īpašais likums – Attīstības finanšu institūcijas likums.

ALTUM statūtus apstiprina Latvijas Republikas Ministru kabinets. Uzņēmuma pārvaldība tiek organizēta atbilstoši labas korporatīvās pārvaldības praksei un saskaņā ar  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumuKomerclikumuMinistru kabineta noteikumiem par ALTUM konsultatīvo padomi, Korporatīvās pārvaldības kodeksu un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

Atbalsts un sadarbība

ALTUM kā valsts kapitālsabiedrība fokusējas uz uzņēmējdarbības atbalstu ar finanšu instrumentu palīdzību, neveicot ziedojumus, bet mērķtiecīgi sadarbojoties un finansiāli atbalstot uzņēmējdarbību veicinošas aktivitātes.

 

Veicinot zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbību, jauniešu iesaisti zinātniskajos pētījumos, pētniecības kvalitāti un inovatīvu ideju komercializāciju, ALTUM sadarbojas ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātiBanku augstskoluRēzeknes Tehnoloģiju augstskolu un Vidzemes augstskolu.

 

Finansiāli atbalstot labāko Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas zinātnisko pētījumu autorus, ALTUM veicina inovatīvu lauksaimniecības risinājumu rašanos un to ieviešanu dzīvē. Sadarbība ar Banku augstskolu nodrošina topošo finanšu jomas profesionāļu reālu iesaisti praktiskos finanšu pieejamības un finanšu instrumentu efektivitātes pētījumos, tādējādi veicinot vēl jēgpilnāku studiju saikni ar finanšu sektora attīstību.

Gada kopīgais
ieguldījums
tautsaimniecībā

Jaunu darījumu
apjoms

Bruto portfeļi

Finansēti jauni
projekti

Korporatīvās pārvaldības balva 2022

Ilgtspējas indekss / Platīns

Top 10 taisnīgākais
atalgojuma maksātājs

Ilgtermiņa
kredītreitings Baa1

Izcilības balva “Gada notikums biržā”