Altum-Par Altum-Kas mēs esam

Kas mēs esam

ALTUM ir valsts kapitālsabiedrība, kas ar finanšu instrumentiem (aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u.c.) nodrošina finansējumu jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā svarīgas un atbalstāmas, un kurās pietiekamā apjomā nav pieejams kredītiestāžu finansējums. Programmu īstenošanai tiek izmantots Latvijas, Eiropas Savienības fondu finansējums un ALTUM piesaistītais finansējums. 

icon
Misija

Mēs palīdzam Latvijai augt!

icon
Vīzija

Sadarbības partneris un
finanšu eksperts
tautsaimniecības attīstībā

Ko mēs darām?

  • Sniedzam atbalstu biznesa uzsākšanai un pašnodarbinātības veicināšanai, biznesa attīstībai un konkurētspējas uzlabošanai, tehnoloģiju un inovāciju ieviešanai
  • Atbalstām lauksaimniekus un reģionālo attīstību
  • Veicinām eksportu
  • Attīstām riska kapitāla vidi
  • Veicinām energoefektivitātes paaugstināšanu
  • Nodrošinām Zemes fonda darbību
  • Atbalstām mājokļu iegādi
  • Atbalstām finanšu krīzes un kara ietekmes cietošos uzņēmumos
 

Vērtības

icon
Komanda

Profesionāli strādājam vienotā komandā ar klientiem un partneriem, radot un īstenojot efektīvas un klientu vajadzībām atbilstošas valsts atbalsta programmas

icon
Izcilība

Izmantojot pieredzi un radošu skatījumu, tiecamies uz izcilību it visā, ko darām.

Nemitīgi attīstāmies, izdarām labāk, nekā no mums sagaida, uz lietām un izaicinājumiem raugāmies radoši.

icon
Atbildība

Ikdienas darbā rīkojamies efektīvi, cieņpilni un godprātīgi

 

ALTUM kā valsts kapitālsabiedrība fokusējas uz uzņēmējdarbības atbalstu ar finanšu instrumentu palīdzību, neveicot ziedojumus, bet mērķtiecīgi sadarbojoties un finansiāli atbalstot uzņēmējdarbību veicinošas aktivitātes.

 

Veicinot zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbību, jauniešu iesaisti zinātniskajos pētījumos, pētniecības kvalitāti un inovatīvu ideju komercializāciju, ALTUM sadarbojas ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Banku augstskolu, Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolu un Vidzemes augstskolu.

 

Finansiāli atbalstot labāko Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas zinātnisko pētījumu autorus, ALTUM veicina inovatīvu lauksaimniecības risinājumu rašanos un to ieviešanu dzīvē. Sadarbība ar Banku augstskolu nodrošina topošo finanšu jomas profesionāļu reālu iesaisti praktiskos finanšu pieejamības un finanšu instrumentu efektivitātes pētījumos, tādējādi veicinot vēl jēgpilnāku studiju saikni ar finanšu sektora attīstību.

Gada kopīgais
ieguldījums
tautsaimniecībā

Jaunu darījumu
apjoms gadā

Bruto portfeļi gadā,
milj. EUR

Finansēti jauni
projekti gadā

ALTUM akciju turētāji ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija, Ekonomikas ministrija un Zemkopības ministrija. Uzņēmuma vadība tiek organizēta atbilstoši labas korporatīvās pārvaldības praksei saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likumuPubliskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumuKomerclikumuMinistru kabineta noteikumiem par ALTUM konsultatīvo padomi un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem. ALTUM statūtus apstiprina Ministru kabinets. ALTUM darbojas saskaņā ar vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022. –2024. gadam. 

Korporatīvās pārvaldības balva 2022

Ilgtspējas indekss / Platīns

Top 10 taisnīgākais
atalgojuma maksātājs

Ilgtermiņa
kredītreitings Baa1

Izcilības balva “Gada notikums biržā”