Altum-Par Altum-Vēsture

Vēsture

Mēs strādājam strauji augošā sociāli atbildīgā uzņēmumā, kurā
ir atvērta, pozitīva, uz sadarbību vērsta darba vide, stabils
atalgojums un sociālās garantijas, ergonomiski, ērti darba
apstākļi un elastīga darba iespējas. Mēs kopīgi veidojam uz
cieņu un toleranci balstītu iekļaujošu un ilgtspējīgu darba vidi.

ALTUM dibināšanas mērķis – izveidot vienotu valsts mēroga attīstības finanšu iestādi, koncentrējot vienuviet ierobežotos valsts resursus finanšu instrumentu valsts atbalsta un attīstības programmu īstenošanai.

 

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (ALTUM) ir dibināta 2013. gada 27. decembrī ar nosaukumu AS “Attīstības finanšu institūcija” (AFI), pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu.

 

Visas ALTUM balsstiesīgās akcijas pieder Latvijas valstij – akciju turētāji ir Finanšu ministrija (40 %), Ekonomikas ministrija (30 %) un Zemkopības ministrija (30 %).

 

 

ALTUM izveide norisinājās divos posmos:

 

  • pirmais posms ietvēra VAS “Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” (Altum), SIA “Latvijas Garantiju aģentūra” (LGA) un VAS “Lauku attīstības fonds” (LAF) kapitāldaļu nodošanu AS “Attīstības finanšu institūcija” (AFI), izveidojot attīstības finanšu institūciju koncernu;

 

  • otrajā posmā norisinājās AFI, Altum, LGA un LAF reorganizācija. Šis posms noslēdzās 2015. gada 15. aprīlī, izveidojot vienotu AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (ALTUM).

 

 

Jaunizveidotā AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (ALTUM) pārņēma visas VAS “Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum”, SIA “Latvijas Garantiju aģentūra” un VAS “Lauku attīstības fonds” tiesības un saistības, tostarp līgumsaistības, kas izriet no spēkā esošiem līgumiem ar klientiem un sadarbības partneriem.

 

 

Apvienotās iestādes

 

  • VAS “Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” (līdz 2014.gada 1.janvārim VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”)
  • SIA “Latvijas Garantiju aģentūra” (LGA)
  • VAS “Lauku attīstības fonds” (LAF)

 

 

VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum”

 

Dibināta 1993. gada 19. martā kā VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka”, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu. Visu pastāvēšanas laiku valdības uzdevumā realizēja virkni attīstības programmu, sniedzot atbalstu noteiktām uzņēmēju un iedzīvotāju grupām, kā arī sniedza komercbankas pakalpojumus.

 

2011. gada 1. novembrī Ministru kabinets atbalstīja VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” komercdaļas pārdošanas stratēģiju, kā rezultātā Hipotēku banka līdz 2013. gada 30. septembrim pakāpeniski pārtrauca visu komercpakalpojumu sniegšanu.

 

No 2014. gada 1. janvāra VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” darbību turpināja kā finanšu institūcija ar nosaukumu: VAS “Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum”, turpinot sniegt pakalpojumus klientiem valsts atbalsta programmu ietvaros un vienlaikus nodrošinot valdības deleģēto uzdevumu izpildi.

 

 

SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” (LGA)

 

Dibināta 1998. gadā ar mērķi nodrošināt atbalsta sniegšanu uzņēmējiem finansējuma piesaistē nepietiekama nodrošinājuma gadījumos. LGA realizēja šādas valsts atbalsta programmas: kredīta garantijas, mezanīna aizdevumi, eksporta kredīta garantijas, riska kapitāls un mikroaizdevumi.

 

 

VAS „Lauku attīstības fonds” (LAF)

 

Dibināts 1994. gadā, un tā galvenais darbības virziens bija nodrošināt valsts atbalsta sniegšanu lauku uzņēmējiem nepietiekama kredīta nodrošinājuma gadījumos.

 

LAF realizēja šādas valsts atbalsta programmas: kredīta garantijas, kredītu fonda aizdevumi un ar VAS “Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” starpniecību nodrošināja aizdevumu piešķiršanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem.