Pārdod zemi ar nomas un atpakaļpirkuma tiesībām finanšu resursu nodrošināšanai.

 

 • Saņem fiksētu tirgus vērtības novērtējumu darījumam
 • Saņem 90% no darījuma tirgus vērtības
 • Maksā nomu 7,5% gadā no saņemtās darījuma summas
 • Izpērc zemi jebkurā brīdī 5 gadu laikā par darījuma tirgus vērtību

Kā tas strādā?

 

 • Lauksaimnieks sev piederošo zemi pārdod fondam, noslēdzot īpašuma nomas un atpakaļpirkuma līgumu

 • Lauksaimnieks kļūst par pārdotās zemes nomnieku, turpina  lietot  zemi lauksaimnieciskai ražošanai, ar tiesībām īpašumu atpirkt

 

Kādi ir nosacījumi?

 

 • Līguma termiņš ir 5 gadi un tajā ir fiksēta gan nomas cena gadā, gan īpašuma atpirkšanas cena

 • Īpašumu lauksaimnieks var atpirkt ātrāk, jebkurā brīdī 5 gadu periodā. Ātrākas atpirkšanas gadījumā atpakaļpirkuma cena netiek pārskatīta

 • Zemes nomas maksu gadā nosaka procentos no pirkuma cenas visam līguma darbības periodam, un tās apmēru gadā apstiprina Latvijas zemes fonda pārvaldītājs saskaņā ar zemes nomas tirgus cenām un aprēķinātiem darījuma riska faktoriem un administratīvajām izmaksām

 • Gada nomas maksa nomniekam tiek sadalīta četros vienādos maksājumos un ir maksājama reizi ceturksnī

 • Nekustamā īpašuma nodokli maksā īpašnieks – Latvijas zemes fonda pārvaldītājs

 • Atkārtots darījums ar nomas un atpakaļpirkuma tiesībām par vienu un to pašu īpašumu, kas pieder vienam un tam pašam pārdevējam, var tikt izvērtēts tikai vienu reizi, 1 gada laikā pēc iepriekšējā darījuma pabeigšanas (īpašumtiesību reģistrēšanas Zemesgrāmatā)

 

Kādas ir izmaksas?

 

 • Fonds īpašumu pērk par cenu, kas atbilst 90% no īpašuma tirgus cenas pirkuma brīdī
 • Nomas cena tiek noteikta 7,5% gadā no pirkuma cenas
 • Atpakaļpirkuma cena tiek noteikta 100% no īpašuma tirgus cenas pirkuma brīdī

 

Kādas ir izmaksas atkārtotam darījumam?

 

 • Fonds īpašumu pērk par cenu, kas atbilst 72,5% no īpašuma tirgus cenas pirkuma brīdī
 • Nomas cena tiek noteikta 7,5% gadā no pirkuma cenas
 • Atpakaļpirkuma cena tiek noteikta 85% no īpašuma tirgus cenas pirkuma brīdī

 

Kā tas notiek?

 

 • Privātpersona vai uzņēmums aizpilda pieteikumu elektroniski

 • Privātpersona vai uzņēmums citus dokumentus iesniedz elektroniski Latvijas zemes fondam e-pastā: zemesfonds@altum.lv 

 • ALTUM izskata iesniegtos dokumentus un izvērtē potenciālā nekustamā īpašuma darījuma atbilstību Latvijas zemes fonda darbības mērķim un darījuma lietderību, ņemot vērā nekustamā īpašuma raksturojumu, izvietojumu, piekļūšanas iespējas u.c. faktorus

 • ALTUM viena mēneša laikā izvērtē pieteikumu (termiņš var tikt pagarināts, ja izvērtēšanas procesā no pārdevēja nepieciešama papildu informācija vai dokumenti)

 • ALTUM par pieņemto lēmumu informē katru piedāvājuma iesniedzēju individuāli un pozitīva lēmuma gadījumā vienojas par darījuma cenu un pārdevējam ērtāko vietu un laiku līguma parakstīšanai. Darījumu slēgšana notiek attālināti, izmantojot elektroniski drošu parakstu un, ja pirms tam ir veikta pārdevēja identifikācija klātienē, vai arī personīgi ierodoties ALTUM centrālajā birojā Rīgā vai jebkurā ALTUM  reģionālajā centrā

 • Nevar būt aktuālu nodokļu parādu vai maksātnespējas pazīmes – www.lursoft.lvwww.mna.gov.lv; citos reģistros

 

Latvijas zemes fonds pērk/pārdod savā īpašumā esošo zemi, ievērojot likumā “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” (6.4 pants) noteiktās prasības un, ievērojot likumu “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un citus ar Latvijas zemes fonda darbību saistošos normatīvos aktus.

 

Latvijas zemes fonda darbību regulējošie normatīvie akti: likums “Par zemes privatizāciju lauku apvidos“,02.12.2014 MK noteikumi Nr.748 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi.” 11.03.2015 MK rīkojums Nr.119 “Par Latvijas zemes fonda pārvaldītāju“.

Informācija par īpašumu

*Obligāti aizpildāmie lauki

ha
ha

Piedāvājuma raksturojums

Atķeksē, ja atbilde ir jā*
Zemes fonds patur tiesības neveikt darījumus ar īpašumiem, kuriem nav piekļūšanas iespējas.
Informējam, ka Nekustamā īpašuma nodoklim ir jābūt nomaksātam līdz darījuma noslēgšanas brīdim.

Papildu informācija

Pārdevēja kontakti

Paldies par pieteikšanos!
Pieteikties vēlreiz

Pieteikumu iespējams aizpildīt elektroniski, citus dokumentus iesniedz klātienē vai nosūtot pa pastu, savukārt darījuma slēgšana notiek elektroniski vai klātienē Latvijas zemes fonda pārvaldes daļā ALTUM centrālajā birojā vai ALTUM reģionālajos centros un konsultāciju birojos.

Darījuma noslēgšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinoša dokumenta oriģināls
 • Notariāli apstiprinātas pilnvaras oriģināls, ja nekustamā īpašuma īpašnieku vai kopīpašniekus pārstāv pilnvarota persona
 • Zemes robežu plānu oriģināls vai VZD izsniegta kopija
 • Pieteikums nekustamā īpašuma pārdošanai

Par programmu jautā

Gunta Vespere

Projektu vadītāja (Vidzeme, Sēlija, Rīgas reģions)

Ulla Lazdiņa

Vecākais darījumu administrators

Līga Rubene

Projektu vadītāja (Latgale, Vidzeme, Sēlija)

Sarmīte Veinberga

Darījumu administrators

Ilona Maskale

Projektu vadītāja (Zemgale, Kurzeme)