Altum-Par Altum-Godīgas komercprakses ievērošanas principi

Godīgas komercprakses ievērošanas principi

Attiecībās ar sadarbības partneriem un preču vai pakalpojumu piegādātājiem ALTUM ievēro sekojošus principus:

 

 • pasūtījumi tiek veikti un līgumi ar preču vai pakalpojumu piegādātājiem tiek slēgti, ievērojot objektīvos rādītājus un neradot kādam no tiem tiešas vai netiešas priekšrocības;
 • ja darbinieks, kurš ir iesaistīts kādā darījumā, kas saistīts ar preču vai pakalpojumu iegādi vai piegādi ALTUM vajadzībām, zina, ka viņa laulātais vai tuvs radinieks strādā pie piegādātāja vai kā citādi ieinteresēts šajā darījumā, tad darbinieks atturas no lēmuma pieņemšanas vai balsošanas par minēto preču vai pakalpojumu iegādi vai piegādi ALTUM;
 • darbinieks, kurš ir iesaistīts kādā darījumā, kas saistīts ar preču vai pakalpojumu iegādi vai piegādi ALTUM vajadzībām, vai arī citos tamlīdzīgos darījumos un kuram ir tieša vai netieša, finansiāla vai cita veida ieinteresētība, kas var radīt reālu vai šķietamu interešu konfliktu attiecīgi ar ALTUM interesēm, atturas no lēmuma pieņemšanas vai balsošanas par minēto preču vai pakalpojumu iegādi ALTUM.

 

ALTUM sadarbojas ar tādiem partneriem, piegādātājiem un citiem līgumpartneriem, kas atbalsta godīgas sadarbības veidošanu, apņemas nepieļaut korupciju un krāpšanu savā darbībā.

 

 

ALTUM līgumpartneri, t.sk. to apakšuzņēmēji, organizējot gan savu darbu, gan sadarbībā ar ALTUM tiek aicināti:

 

 • ievērot godīgas konkurences noteikumus un neradīt situācijas, kurās var veidoties konkurenci ierobežojošas priekšrocības pašam partnerim vai citām ar partneri saistītām fiziskām un juridiskām personām;
 • nepieļaut interešu konflikta situācijas savstarpējā sadarbībā;
 • nepieļaut krāpnieciskas darbības vai piesavināšanos;
 • nepieļaut noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Uzzinot par šādām darbībām, ALTUM nekavējoties izbeidz sadarbību vai līgumiskās attiecības;
 • nepieļaut koruptīvas darbības, tajā skaitā cienīt ALTUM noteiktos dāvanu pieņemšanas ierobežojumus un nepiedāvāt ALTUM darbiniekiem materiālas vērtības kā pamudinājumu vai atlīdzību;
 • ievērot darba tiesību prasības;
 • ievērot tiesību aktu prasības saistībā ar nodokļu un tiem pielīdzināmo maksājumu nomaksu;
 • veikt savu darbību atbilstoši vides un darba aizsardzības noteikumiem.

 

 

ALTUM nesadarbojas ar tādiem līgumpartneriem, kas atzīti par vainīgiem vai tiem ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis attiecībā ar tādiem noziedzīgiem nodarījumiem kā:

 

 • noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā, vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos;
 • terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;
 • cilvēku tirdzniecība.

 

ALTUM nesadarbojas ar tādiem līgumpartneriem, kuriem ir noteiktas starptautiskas vai nacionālas sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktas sankcijas, kuras var ietekmēt sadarbības līguma izpildi.

 

 

Lai veicinātu godīgu, uzticamu un veiksmīgiem rezultātiem balstītu sadarbību, ALTUM aicina savus līgumpartnerus sniegt apliecinājumu par sadarbības līguma izpildes nosacījumiem, apliecinot, ka:

 

 • iepirkumu procedūras ietvaros iesniegtajā piedāvājuma cenā un cenā līguma izpildes laikā ir un būs iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma izpildi;
 • līgumpartnerim ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, finanšu resursi, iekārtas un cita fiziska infrastruktūra un resursi, kas nepieciešami potenciālā līgumu saistību izpildei.