Altum-Par Altum-Interešu konflikta novēršanas vadlīnijas

Interešu konflikta novēršanas vadlīnijas

Apzinoties interešu konfliktu novēršanas nozīmīgumu, ALTUM ir izveidota interešu konfliktu novēršanas sistēma, kura sevī ietver vairāku atsevišķu pasākumu kopumu un maksimāli nodrošina ALTUM un klientu interešu aizstāvību.

 

Interešu konfliktu novēršanas sistēma aptver visus ALTUM darbības procesus un ir balstīta uz proaktīvu pieeju, t.i., tiek savlaicīgi identificēti apstākļi, kas var izraisīt interešu konfliktu situācijas, kā arī tiek veikti pasākumi, kuri sākotnēji novērš interešu konfliktu rašanās iespējamību.

 

Interešu konfliktu pārvaldībai un novēršanai ALTUM iekšējos normatīvajos dokumentos tiek iestrādātas normas un darbības procesos tiek noteikti pasākumi, kas novērš interešu konfliktu rašanos.

 

Veidojot organizatorisko struktūru, tiek ievēroti ALTUM izveidotās Iekšējās kontroles sistēmas pamatprincipi, nodrošinot labākās korporatīvās un risku pārvaldības prakses un/ vai tiesību aktos noteikto prasību ieviešanu, t.sk., konkrētu darbības jomu nodalīšanu atsevišķās struktūrvienībās. Interešu konfliktu novēršanai organizatoriskā struktūra tiek veidota tā, lai jebkuras darbības veikšanas, to kontroles un uzraudzības funkcijas netiek veiktas vienas struktūrvienības ietvaros un nodrošina optimālu attiecību starp ALTUM veicamajām darbībām, to kontroles un uzraudzības procesu.

 

Veidojot komitejas un/vai tām līdzvērtīgas lēmējinstitūcijas, tiek ievēroti ALTUM izveidotās Iekšējās kontroles sistēmas pamatprincipi, kā arī sākotnēji novērsta interešu konfliktu rašanās iespēja starp komitejas un/vai tai līdzvērtīgas lēmējinstitūcijas locekļiem, nosakot komitejas un/vai tai līdzvērtīgas lēmējinstitūcijas sastāvu. Pildot savus amata un/vai darba pienākumus, lēmējinstitūciju locekļi pieņem lēmumus, vadoties no ALTUM interesēm un izvairoties no interešu konfliktu rašanās vai tā iespējamības. Pieņemot lēmumus, lēmējinstitūciju locekļi neizmanto ALTUM izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai, t.i., pieņemot jebkurus ar ALTUM darbību saistītus lēmumus, katram lēmējinstitūcijas loceklim savā darbībā ir jāizvairās no jebkādiem interešu konfliktiem un jābūt maksimāli neatkarīgam no ārējiem apstākļiem, ar vēlmi uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un ievērojot gan vispārpieņemtos ētikas principus, gan ALTUM Ētikas kodeksā noteiktos korporatīvos un profesionālās rīcības standartus.

 

Par jebkura interešu konflikta rašanos vai tikai tā iespējamību lēmējinstitūciju loceklim nekavējoties jāpaziņo pārējiem lēmējinstitūciju locekļiem. Pieņemot lēmumus, lēmējinstitūciju locekļiem nav balsstiesību jautājumu izskatīšanā, kur pastāv jebkāds interešu konflikts. Gadījumā, ja lēmējinstitūcijā nav iespējams pieņemt lēmumu saistībā ar iespējamo interešu konfliktu, lēmuma pieņemšana tiek virzīta augstākstāvošai lēmējinstitūcijai, atklājot visu informāciju par interešu konfliktu. Lēmējinstitūcijas loceklis, kas pārkāpj interešu konfliktu novēršanas pamatnostādnes, atbild par ALTUM nodarītajiem zaudējumiem un/vai kaitējumu.

 

ALTUM tiek nodrošināta tādas atalgojuma sistēmas izveide, kas neietekmē darbinieku objektivitāti un ALTUM vai klientu intereses un nerada īpašas priekšrocības vai labumus darbiniekam interešu konflikta situācijās.

 

Pildot amata pienākumus, darbinieki lēmumu pieņemšanā jautājumos, kas saistīti ar ALTUM vai klientu interesēm, sniedz objektīvu, pilnīgu, patiesu un drošu informāciju par darījuma būtību, kā arī atklāj visus reālos, potenciālos un šķietamos interešu konfliktus.

 

ALTUM tiek nodrošināts, ka visa informācija, ko ALTUM darbinieki sniedz klientiem vai potenciālajiem klientiem personīgi, ir skaidra (izslēdzot interpretācijas iespējas), precīza, patiesa (fakti nav sagrozīti), kā arī nav maldinoša un nav pretrunā ar ALTUM veiktajām darbībām.

 

ALTUM netiek pieļauts, ka informācija, kas darbiniekiem ir pieejama saskaņā ar amata pienākumu pildīšanu, tiek prettiesiski izpausta vai izmantota mērķiem, kas nav saistīti ar amata pienākumu veikšanu vai konkrētu darba uzdevumu pildīšanu ALTUM interesēs.

 

Darbinieki, pildot savus amata pienākumus, ievēro ALTUM noteiktos profesionālās rīcības un ētikas standartus atbilstoši Altum Ētikas kodeksam un novērš jebkuru interešu konfliktu situāciju rašanos, savu darbību organizējot tā, lai ievērotu ALTUM un klienta intereses, nodalot personīgās intereses no profesionālajām.

 

Darbinieki izvairās no situācijām, t.sk. iesaistīšanās privātās aktivitātēs, kurās varētu rasties interešu konflikts, ar savu rīcību un uzvedību neradot aizdomas par negodprātīgu un ietekmējamu stāvokli. Darbinieki neizmanto savu amata stāvokli un ALTUM resursus privāto interešu risināšanai, personiska labuma vai citu personu savtīgu labumu gūšanai.

 

Darbinieki atturas no lēmumu pieņemšanas vai balsošanas jautājumos, kas tieši skar viņu tuvu radinieku, tai skaitā, par iecelšanu amatā, darba novērtējumu, prēmiju u.c. apbalvojumu piešķiršanu u.tml.

 

Interešu konfliktu novēršanu, kas var rasties ALTUM darbinieku, kuri ir valsts amatpersonas, darbībā, papildus šiem Noteikumiem reglamentē likums „Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un “Publisko iepirkumu likums” un attiecīgajiem ALTUM darbiniekiem ir pienākums to ievērot.

 

Lai darbiniekus izglītotu par interešu konflikta jautājumiem ALTUM regulāri organizē apmācības darbiniekiem.