Altum-Par Altum-Risku pārvaldības principi

Risku pārvaldības principi

ALTUM pārvalda visus tās darbībai piemītošos riskus. Atbilstošas risku pārvaldības nodrošināšanai ALTUM ir izveidota Risku vadības sistēma (turpmāk tekstā – RVS), ievērojot kredītiestādēm saistošo regulējumu[1], vienlaikus izvērtējot to piemērošanas pakāpi atbilstoši ALTUM darbības specifikai. Risku pārvaldību koordinē neatkarīga un ar ikdienas funkciju veikšanu nesaistīta struktūrvienība.

 

Izveidotā RVS nodrošina preventīvu risku vadību, kā arī savlaicīgu korektīvo pasākumu ieviešanu risku mazināšanai vai novēršanai. Risku pārvaldībai ALTUM pielieto dažādas risku vadības metodes un instrumentus, kā arī nosaka riska limitus un ierobežojumus. Risku vadības metodes tiek izvēlētas, ņemot vērā konkrēta riska būtiskumu un ietekmi uz ALTUM darbību.

 

RVS ietvaros regulāri tiek iegūta informācija, kas ļauj novērtēt gan faktisko riska līmeni, gan iespējamo riska līmeni nākotnē, ļaujot savlaicīgi reaģēt, tādejādi mazinot risku ietekmi uz ALTUM darbības rezultātiem. Lai novērtētu risku ietekmi uz ALTUM darbību, kas var rasties dažādu iekšēju un ārēju nelabvēlīgu notikumu rezultātā, regulāri tiek veikta ALTUM darbībai piemītošo būtisko risku stresa testēšana. Būtiskie riski tiek noteikti, analizējot pieejamo kvalitatīvo un kvantitatīvo vēsturisko informāciju, kā arī analizējot ALTUM plānoto darbību.

 

ALTUM ir izstrādāta Risku pārvaldības politika (turpmāk tekstā – Politika), risku novērtēšanas kārtība un metodoloģijas. Iekšējie regulējošie normatīvi tiek sistemātiski izvērtēti un pilnveidoti pēc nepieciešamības. 

 

Politikas mērķis ir noteikt RVS pamatprincipus, t.i., ALTUM izmantojamo līdzekļu kopumu, ar kuru palīdzību var tikt maksimāli samazināta varbūtība ciest zaudējumus gadījumos, kad ALTUM ieguldītie finansiālie, materiālie, intelektuālie līdzekļi un cilvēku resursi netiek izmantoti efektīvi, atmaksāti vai atgūti laikā vai pilnā apmērā vai arī ALTUM ciestu cita veida zaudējumus vai negūtu plānoto peļņu.

 

ALTUM īsteno konservatīvu un piesardzīgu risku pārvaldīšanas politiku, kas nosaka risku pārvaldības principus kopumā, kā arī ALTUM darbībai piemītošo būtisko risku pārvaldības principus. Politiku apstiprina ALTUM padome un tā tiek regulāri pārskatīta, un, ja nepieciešams, pilnveidota.

 

Risku pārvaldības vispārīgie principi

 1. ALTUM pārvalda visus tās darbībai piemītošos riskus. RVS ietvaros:
  1. tiek nodrošināta ALTUM darbībai piemītošo risku identificēšana, novērtēšana, vadība un kontrole;
  2. ir izveidota risku pārvaldības organizatoriskā struktūra un noteikts piemērots atbildības sadalījums risku pārvaldīšanā;
  3. ir izveidota atbilstoša vadības informācijas sistēma.
 2. ALTUM uztur tās darbībai piemītošo risku sarakstu, kas ir identificēti ALTUM produktiem (pakalpojumiem), riska darījumiem, darbības procesiem, sistēmām un/vai citām darbībām un/vai operācijām (turpmāk tekstā procesi, sistēmas un vai citas darbības un/vai operācijas – kopā saukts darbības (operācijas)). ALTUM darbībai piemītošie riski un to definīcijas ir noteiktas risku sarakstā.
 3. ALTUM tiek izstrādāta un uzturēta Risku pārvaldības stratēģija, kurā tiek noteikti risku vadības stratēģiskie mērķi un/vai risku limiti.
 4. Uzņemoties riskus, ALTUM saglabā ilgtermiņa spēju īstenot ALTUM darbībai noteiktos mērķus un uzdevumus.
 5. ALTUM nesniedz produktus (pakalpojumus), neiesaistās riska darījumos un/vai, neveic citas darbības (operācijas), kas rada riskus, kuri apdraud ALTUM darbības stabilitāti, t.sk., kas ievērojami var kaitēt ALTUM reputācijai.
 6. ALTUM identificē un novērtē iespējamos riskus pirms jaunu produktu (pakalpojumu) ieviešanas, darbību (operāciju) vai riska darījumu veikšanas, kā arī izstrādā un nodrošina nepieciešamo riska kompensāciju/ zaudējumu seguma mehānismu ieviešanu. Gadījumos, kad riska kompensācijas/ zaudējumu seguma mehānismu piesaiste nav iespējama, ALTUM, lai izvairītos no ārkārtas zaudējumiem savā darbībā, neievieš šādus produktus (pakalpojumus) vai neveic darbības (operācijas), vai arī nosaka tādu produktu (pakalpojumu) vai darbību (operāciju) veikšanas cenu, kad iespējamos riskus pilnībā kompensē klients.
 7. ALTUM nodrošina pietiekamu pašu kapitālu tās darbībai piemītošo būtisko risku segšanai, novērtējot ar šiem riskiem saistīto iespējamo zaudējumu apmēru un pastāvīgi kontrolējot faktiskā pašu kapitāla apjomu un kapitāla pietiekamību.
 8. ALTUM, kur tas nepieciešams, pazemina riska limitus vai pat pārtrauc produkta (pakalpojuma) sniegšanu vai arī riska darījumu un/vai citu darbību (operāciju) veikšanu, ja tos novērtē par pārāk riskantiem, kā arī gadījumos, ja nav iespējams ieviest pietiekamus un/vai piesaistīt papildus riska kompensācijas/zaudējumu seguma mehānismus un/vai sniegt produktu (pakalpojumu) vai veikt darbību (operāciju) par cenu, kas sedz ar to saistītos riskus un ALTUM iespējamos zaudējumus.
 9. Lai novērtētu ALTUM darbību ietekmējošo ārējo un iekšējo faktoru ietekmi uz ALTUM darbībai piemītošajiem riskiem un šo risku līmeni, ALTUM risku novērtēšanā pielieto matemātiskās un statistiskās metodes un modeļus, kā arī veic stresa testēšanu. Katram riskam tiek piemērotas tādas risku vadības un kontroles metodes, kas atbilst attiecīgā riska līmenim. Riskiem, ko nevar novērtēt kvantitatīvi, ALTUM pielieto kvalitatīvās novērtēšanas metodes.
 10. Būtiskajiem riskiem ALTUM izstrādā iekšējos normatīvos dokumentus, kuros nosaka attiecīgo risku pārvaldīšanas specifiskos aspektus.
 11. Veicot riska darījumus vai citas darbības (operācijas), ALTUM tiek nošķirtas riska darījumu vai citu darbību (operāciju) uzsākšanas, apstiprināšanas (pilnvarošanas), iegrāmatošanas, novērtēšanas un kontroles funkcijas. Tās veic dažādi darbinieki.
 12. ALTUM darbinieki, atbilstoši pilnvarojumam un kompetencei, pārzina klientus un pilnībā izprot katra konkrētā riska darījuma vai darbības (operācijas) saturu un būtību, kā arī spēj noteikt un novērtēt ar to saistītos riskus un rast gan klientam, gan ALTUM optimālu risinājumu.
 13. RVS ietvaros ALTUM veido un uztur risku pārskatu sistēmu, kas nodrošina operatīvu un/vai regulāru informāciju par būtiskajiem riskiem, to novērtējumu, īstenotajām kontroles metodēm, tajā skaitā noteiktajiem risku mērķiem, risku limitiem un to faktisko lielumu, kā arī katram būtiskajam riskam noteikto kapitāla prasību apjomu un visiem riskiem kopējo kapitāla prasību apjomu un tā izmaiņām.

 

Risku novērtēšanas process

 

Lai novērtētu ALTUM darbībai piemītošo risku ietekmi uz tās darbību, katru gadu tiek veikta visu risku novērtēšana, kas sevī ietver arī stresa testēšanas veikšanu.

 

Risku novērtēšanas ietvaros, tostarp stresa testēšanas vajadzībām, tiek identificēti ALTUM darbībai piemītošie būtiskie riski, tiek veikta būtisko risku novērtēšana un stresa testēšana, kvantificējot katra riska iespējamo ietekmi uz ALTUM darbību, ņemot vērā specifiskos katra riska ietekmējošos faktorus.

 

[1] tostarp, bet ne tikai, ES direktīvas un regulas, Eiropas Banku iestādes, Bāzeles banku uzraudzības komitejas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas regulējums, kas saistošs kredītiestādēm, nodrošinot risku vadību