Altum-Svarīgākie notikumi un sasniegumi

Svarīgākie notikumi un sasniegumi

Moody’s 2022. gada 16.decembrī pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu, kas ir tādā pat līmenī kā tika apstiprināts 2019. gada martā. Arī bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) ir pārapstiprināts baa3, līdz ar īstermiņa reitingu P-2. Moody’s ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 Altum sākotnēji saņēma 2017. gadā un tas ir viens no augstākajiem starp Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem. Augstais reitings ļauj sekmīgāk realizēt Altum ilgtermiņa stratēģiju finansējuma piesaistei, esot regulāram kapitāla tirgus dalībniekam un emitējot obligācijas.

2884-Q22_Nasdaq Baltic Awards Campaign_CC_Logo-Light Background

Nasdaq Baltija biržu uzņēmumu balvas “Nasdaq Baltic Awards 2023” nominācijā par labākajām investoru attiecībām obligāciju tirgū Baltijā Altum ieguva 3.vietu. Lai saņemtu balvas, Nasdaq Baltija biržās kotētie uzņēmumi tika vērtēti, pamatojoties uz to sasniegumiem caurskatāmības, investoru attiecību un labas korporatīvās pārvaldības prakses jomā. Papildus tika izvērtēta uzņēmumu tirdzniecības aktivitāte, ņemts vērā tirgus analītiķu un investoru vērtējums.

Altum ir viena no retajām valsts kapitālsabiedrībām, kas ir veikusi obligāciju emisiju. Dalība biržā ir arī priekšrocība darba devējiem un starptautiskajiem fondiem, kas uztic Altum veikt ievērojamas investīcijas Latvijas tautsaimniecības izaugsmē. Balvas mērķis ir izcelt biržas uzņēmumus ar labāko investoru attiecību kvalitāti un akciju cenas pieaugumu biržā, kā arī godināt labāko biržas biedru veikumu un citus ievērojamus gada notikumus, kas būtiski ietekmējuši Baltijas kapitāla tirgus attīstību. Baltijas biržu uzņēmumu un biedru vērtēšanu veic vietējie un starptautiskie uzņēmumu pārvaldības un investoru attiecību eksperti.

2022.gada septembrī Altum saņēma Latvijas Korporatīvās pārvaldības balvu 2022 nominācijā “Risku pārvaldības stratēģis”, pierādot Altum spēju sekmīgi identificēt, novērtēt, vadīt un kontrolēt potenciālos riskus, notikumus vai situācijas, nodrošinot pārliecību par uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanu, kā arī sekmīgi uzsākot īstenot prioritāro vidēja termiņa stratēģijas virzienu – ilgtspējīgs finansējums un ESG aspektu integrācija kredītrisku vadībā un biznesa procesos. Balva izveidota, lai stiprinātu Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa praktisku ieviešanu Latvijas uzņēmumos, veicinot uzņēmumu darbības efektivitāti un ilgtermiņa vērtības pieaugumu, kā arī atklātu kodeksa ieviešanas labās prakses piemērus. Konkursu organizē Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome, kas apvieno privātā un publiskā sektora ekspertus korporatīvās pārvaldības jomā: Tieslietu ministrija; Finanšu un kapitāla tirgus komisija; akciju sabiedrība “Nasdaq Riga”; “PricewaterhouseCoopers”; Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts; AS “Alphinox Quality”;  zvērinātu advokātu birojs “Walless”;  zvērinātu advokātu birojs “Cobalt”; sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baibas Strupišas juridiskais birojs” un zvērinātu advokātu birojs “Eversheds Sutherland Bitāns”.

Jau ceturto gadu pēc kārtas piedaloties Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta (Institute for Corporate Sustainability and Responsibility) organizētajā Ilgtspējas indeksā, kas novērtē uzņēmuma ilgtspēju atbilstoši starptautiskajām prasībām visās korporatīvās sociālās atbildības jomās, 2022.gadā otro gadu pēc kārtas tika saņemts augstais platīna novērtējumu. Ilgtspējas indeksa vērtējums ir viena no uzskatāmām izpausmēm tam neredzamajam ikdienas darbam, ko uzņēmumi realizē, ievērojot korporatīvās ilgtspējas un atbildības principus, sabalansējot akcionāru, darbinieku, klientu, apkārtējās vides, biznesa partneru un citu pušu intereses ar ilgtspējīgas darbības nosacījumiem, tādā veidā kļūstot par nākotnes līderiem.

NBA-Logo

ALTUM saņēma biržas Nasdaq izcilības balvu “Nasdaq Baltic Awards 2019” nominācijā “Gada notikums biržā” Latvijā. Balva “Gada notikums biržā” tiek pasniegta notikumam, kas katrā no Baltijas valstīm sniedzis vislielāko ieguldījumu kapitāla tirgus attīstībā. ALTUM sekmīgi debitēja biržā emitējot obligācijas, pēc kurām pieprasījums 6,5 reizes pārsniedza piedāvājumu. ALTUM tika nominēta arī balvai par labākajām investoru attiecībām starp jaunajiem Parāda vērtspapīru emitentiem, kur iekļuva TOP3 kopā ar “Lietuvos Energija” UAB un AS “Inbank” no Igaunijas.

gimenem_draudziga_darbavieta_logo_rgb (1)

2022. gada aprīlī Sabiedrības integrācijas fonds, īstenojot valsts programmu “Ģimenei draudzīga darbavieta”, atzina Altum kā darba devēju, kam rūp ģimenes labklājības veicināšana un labvēlīgu apstākļu radīšana ģimenes un darba dzīves mijiedarbībai. Programmas mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus esošās darba vides novērtējumam.