Altum-Par Altum-Dažādības, vienlīdzības un iekļaušanas politikas vadlīnijas

Dažādības, vienlīdzības un iekļaušanas politikas vadlīnijas

Dažādība, iekļaušana, vienlīdzība, cieņa un diskriminācijas nepieļaušana ir ALTUM korporatīvās kultūras pamatnostādnes un ir saskaņā ar ALTUM profesionālās ētikas pamatprincipiem.

 

ALTUM rūpējas, lai tās darba vide ir droša un toleranta un iekļaujoša, kur ikviens cilvēks tiek cienīts, neraugoties uz individuālām atšķirībām, dotībām vai personiskajām īpašībām. Mēs cenšamies radīt atvērtu kultūru, kurā tiek atzīta un novērtēta dažādība un ikviens var justies pieņemts.

 

ALTUM lēmumi tiek pieņemti, neraugoties uz dzimumu, rasi, ādas krāsu, vecumu, reliģisko piederību, garīgo vai fizisko invaliditāti, grūtniecību un bērna kopšanas atvaļinājumiem, laulību vai civillaulību, seksuālo orientāciju, politisko piederību vai izcelsmi.

 

Dažāda un iekļaujoša darba vide iedrošina un veicina vienlīdzīgu izturēšanos pret visiem darbiniekiem, cieņpilnu komunikāciju un sadarbību visu darbinieku vidū, komandas darbu un darbinieku līdzdalību un iesaisti ALTUM darbības procesos.

 

Apvienojot cilvēkus ar atšķirīgu pieredzi un ikvienam sniedzot iespēju pilnveidot savas prasmes un pieredzi, ALTUM nodrošinām izcilu klientu apkalpošanu un uz kvalitatīvu darba rezultātu orientētus darbiniekus.

 

 

Dažādības, vienlīdzības un iekļaušanas politikas īstenošanā ALTUM ievēro šādus pamatprincipus:

 

  • nodrošināt vienlīdzīgas iespējas personāla atlasē visiem potenciālajiem amata kandidātiem
  • nodrošināt atvērtas un taisnīgas profesionālās attīstības iespējas darbiniekiem, balstoties uz katra profesionālajām prasmēm, kompetencēm un talantiem
  • veicināt inovatīvu risinājumu un priekšlikumu izstrādi, radot pozitīvu mijiedarbību starp dažādu līmeņu darbiniekiem
  • nodrošināt taisnīguma, vienlīdzības un antidiskriminācijas principus pret darbiniekiem
  • rīkoties sociāli atbildīgi

 

ALTUM diskrimināciju nepieļaujoša politika attiecina ne tikai uz darbiniekiem, bet arī sadarbībā ar ALTUM klientiem un sadarbības partneriem.