Altum-Būtiskuma matrica

Būtiskuma matrica

Altum ir nozīmīga loma tautsaimniecībā. Ir identificēta un tiek īstenota cieša sadarbība ar ietekmes pusēm, apzinoties to vajadzības un tās risinot. Altum ņem vērā un izvērtē savas darbības sociālo, vides un ekonomisko ietekmi un iesaista ietekmes puses abpusēji būtisku jautājumu risināšanā. Veidojot attiecības ar iesaistītajām pusēm, Altum organizē un iesaistās konsultācijās, veido partnerības, rīko informatīvus un izglītojošus pasākumus.

 

Lai sastādītu Altum ilgtspējas būtiskuma matricu un nodefinētu ambīciju līmeni attiecībā uz ilgtspējīgu finansējumu aizdevumu portfelī, 2021.gada nogalē tika veikta ieinteresēto pušu apzināšana, kartēšana un aptauja, kas ļāva identificēt ilgtspējas saturā ietveramos būtiskos aspektus

 

Ietekmes pušu aptaujā tika uzrunāti vairāk kā 620 respondenti no dažādām ietekmes pušu grupām, to starp:

 

 • darbinieki,

 • akcionāri,

 • klienti,

 • kapitāla tirgus dalībnieki, komercbankas,

 • finansētāji un finanšu nozares pārstāvji,

 • ilgtspējas eksperti,

 • izglītības un zinātnes pārstāvji,

 • piegādātāji,

 • NVO sektora dalībnieki,

 • politikas veidotāji,

 • mediji,

 • profesionālās asociācijas,

 • uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas,

 • uzraudzības un kontroles iestādes.

 

Aptaujā ikviens tika aicināts sniegt novērtējumu par līdzšinējo Altum darbību vides, sociālās un korporatīvās pārvaldības jomām, kā arī izteikt savas gaidas attiecībā uz Altum ilgtspējas jomām biznesa vidē, ikdienas darbībā, sabiedrības atbalstā un attīstībā, kā arī Altum kā darba devēju.

 

Viens no būtiskākajiem jautājumiem ieinteresēto pušu aptaujā bija saistīts ar Altum ambīciju līmeni, kur respondenti tika aicināti izvēlieties 1-3 ilgtspējīga finansējuma virzienus. Ņemot vērā ieinteresēto pušu viedokļu apkopojumu attiecībā uz Altum ambīciju līmeni ilgtspējīga finansējuma jomā kā TOP3 prioritātes ir izvirzīts:

 

 • uzlabot ilgtspējīga finansējuma pieejamību maziem unvidējiem uzņēmumiem,
 • veicināt tādu projektu īstenošanu, kas spēs nodrošināt pozitīvu vides un sociālo ietekmi 
 • paplašināt ilgtspējīgu finanšu instrumentu kopumu.


Līdz ar to turpmāk vēl lielāka uzmanība tiek pievērsta ilgtspējas jomām, gan paplašinot ilgtspējīga finansējuma kopu un
uzlabojot to pieejamību uzņēmumiem, gan pieņemot ar finansēšanu saistītus lēmumus, gan pilnveidojot Altum iekšējos
procesus.

 

Šī procesa rezultātā ir identificētas nozīmīgākās ietekmes jomas un būtiskuma aspekti, sastādot būtiskuma matricu.