Altum-Būtiskuma matrica

Būtiskuma matrica

Altum ir nozīmīga loma tautsaimniecībā. Ir identificēta un tiek īstenota cieša sadarbība ar ietekmes pusēm, apzinoties to vajadzības un tās risinot. Altum ņem vērā un izvērtē savas darbības sociālo, vides un ekonomisko ietekmi un iesaista ietekmes puses abpusēji būtisku jautājumu risināšanā. Veidojot attiecības ar iesaistītajām pusēm, Altum organizē un iesaistās konsultācijās, veido partnerības, rīko informatīvus un izglītojošus pasākumus.

 

Ietekmes pušu aptaujā tika uzrunāti vairāk kā 620 respondenti no dažādām ietekmes pušu grupām, to starp:

 

 • darbinieki,

 • akcionāri,

 • klienti,

 • kapitāla tirgus dalībnieki, komercbankas,

 • finansētāji un finanšu nozares pārstāvji,

 • ilgtspējas eksperti,

 • izglītības un zinātnes pārstāvji,

 • piegādātāji,

 • NVO sektora dalībnieki,

 • politikas veidotāji,

 • mediji,

 • profesionālās asociācijas,

 • uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas,

 • uzraudzības un kontroles iestādes.

 

Aptaujā ikviens tika aicināts sniegt novērtējumu par līdzšinējo Altum darbību vides, sociālās un korporatīvās pārvaldības jomām, kā arī izteikt savas gaidas attiecībā uz Altum ilgtspējas jomām biznesa vidē, ikdienas darbībā, sabiedrības atbalstā un attīstībā, kā arī Altum kā darba devēju.

 

Šī procesa rezultātā ir identificētas nozīmīgākās ietekmes jomas un būtiskuma aspekti, sastādot būtiskuma matricu.