Lai pieteiktos garantijai, aizpildi pieteikuma formu un iesniedz to mans.altum.lv

 

  1. Eksportētājs iesniedz ALTUM pieteikumu eksporta kredīta garantijas saņemšanai.
  2. ALTUM izvērtē eksportētāja atbilstību garantijas saņemšanas kvalifikācijas kritērijiem, kā arī pircēja un eksporta valsts risku. ALTUM pieņem lēmumu par eksporta garantijas izsniegšanu vai noraidīšanu 15 darbdienu laikā pēc pieteikuma un citu pieprasīto dokumentu saņemšanas.
  3. Ja nolemts garantiju izsniegt, ALTUM nosūta eksportētājam piedāvājumu par eksporta kredīta garantijas izsniegšanu, norādot garantijas summu, termiņu un garantijas prēmijas apmēru. ALTUM lēmums un eksportētājam nosūtītais piedāvājums ir spēkā 90 dienas.
  4. Ja eksportētājs akceptē ALTUM piedāvājumu, puses – ALTUM un eksportētājs – noslēdz eksporta kredīta garantijas līgumu un eksportētājs veic garantijas prēmijas apmaksu.
  5. Eksportētājs veic piegādes ārvalstu pircējam ar ALTUM garantijas segumu.
 

 

Eksporta garantijas darbība un atlīdzības izmaksāšana

Eksportētājs pārdod preci pircējam

Galējais termiņš, kurā jānorēķinās par preci

Prasības nogaidīšanas perioda sākums – 90 dienu parādu piedziņas posma sākums

Eksportētājs iesniedz pieteikumu zaudējumu atlīdzības saņemšanai 

ALTUM izmaksā zaudējumu atlīdzību un turpina parādu piedziņu pret pircēju

Atliktais maksājums 

Termiņš, kura laikā eskportētājs paziņo par maksājuma kavējumu

Parādu atgūšanu veic eksportētāja / garantijas saņēmēja nolīgtā inkaso firma

ALTUM aprēķina zaudējumu apmēru 

bulta-01
bulta-01
bulta-01

No 1 līdz 720 dienām 

60 dienu laikā 

90 dienas

30 dienu laikā

Sazinies ar ALTUM ekspertiem