Biežāk uzdotie jautājumi

1.
Esmu mājas iedzīvotājs un vēlos pieteikties aizdevumam. Kas man jādara?
Dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem lēmumu par dalību programmā un izvēlas pilnvaroto personu, kura pārstāv mājas intereses, iesniedz pieteikumu aizdevumam, slēdz līgumus.
2.
Vai visiem mājas iedzīvotājiem nepieciešams nobalsot par veicamajiem remontdarbiem?
Ja daudzīvokļu māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, tad nepieciešams, lai “par” nobalsotu dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv vairāk nekā pusi no mājā esošajiem dzīvokļu īpašniekiem. Ja daudzīvokļu māja nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, tad nepieciešams 100% “par” balsojums.
3.
Kā izraugās remontdarbu veicēju – konkurss vai lemj mājas iedzīvotāji?
- Ja aizdevumam piesakās valsts un pašvaldību iestāde vai to kapitālsabiedrība, tad šo personu remontdarbu veicēju iepirkumus regulē Publisko iepirkumu likums. - Ja aizdevumam piesakās biedrība, tad iedzīvotāji izvēlas remontdarbu veicēju.
4.
Kad notiek aizdevuma summas izmaksa – būvniekam uz tāmes pamata vai pēc pabeigtiem/pieņemtiem darbiem?
Kredīta izmaksa notiks pamatojoties uz darījumu apstiprinošiem dokumentiem.
5.
Vai tiek prasīta būvnieka pieredze un garantija?
Pilnvarotā persona slēdz būvdarbu līgumu, kurā atrunā garantijas, kuras jānodrošina būvniekam.
6.
Vai nepieciešams vērtējums?
Vērtējums netiek prasīts.
7.
Vai ALTUM aizdevumu var kombinēt ar mājas uzkrājumu fondu un bankas aizdevumu?
ALTUM finansē, ja ir saņemt kredītiestādes atteikums. Māja var izmantot Aizdevumu tādā apmērā, kāds pietrūkst tāmei, ja tiek izmantots uzkrājuma fonds.
8.
Kas ir atbildīgs par būvniecības kvalitāti?
Iedzīvotāji ir atbildīgi par būvnieka izvēli.
9.
Vai kopīpašuma statuss ir šķērslis?
Aizdevumam var pieteikties Dzīvokļa īpašumos sadalītu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki un dzīvokļa īpašumos nesadalītu daudzdzīvokļu māju kopīpašnieki. Ja māja nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, nepieciešams visu dzīvokļu īpašnieku 100% balsojums.
10.
Kā notiks kredīta atmaksa – klāt pie rēķina uz ikmēneša bāzes?
Aizdevumu atmaksās mājas iedzīvotāji, veicot maksājumus katru mēnesi kopā ar komunālā maksājuma rēķinu pilnvarotajai personai, kura savukārt tālāk veic kredīta atmaksu ALTUM.
11.
Kas būs aizdevuma nodrošinājums?
Aizdevuma nodrošinājums ir komercķīla uz prasījuma tiesībām, kā lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdi.
12.
Kredīta maksājums būs proporcionāls platībai vai dzīvokļu skaitam?
Aizdevuma atmaksu nodrošina dzīvokļu īpašnieki, līdz ar to katram dzīvokļa īpašniekam līdz saistību, kas izriet no aizdevuma līguma, dzēšanai jāveic maksājumi, kas tiek aprēķināti par 1 m2 no dzīvokļa platības, kas paredzēti aizdevuma atmaksai.
13.
Ja pēc uzlabojumu ieviešanas gribēsim realizēt jaunus uzlabojumus, vai varēs ņemt papildu aizdevumu?
Dzīvokļu īpašnieki varēs saņemt vairākus aizdevumus ar nosacījumu, ka jauna aizdevuma un esošo šo noteikumu ietvaros piešķirto aizdevumu pamatsummas atlikums nepārsniedz noteikto kopējo aizdevuma apmēru un ierobežojumu uz vienu daudzdzīvokļu mājas kopējās platības kvadrātmetru.
14.
Ar ko ALTUM aizdevums daudzdzīvokļu mājas remontam atšķiras no komercbankas aizdevuma?
ALTUM aizdevumu iespējams saņemt tikai tad, ja saņemts kredītiestādes atteikums un apliecinājums par to, ka pilnvarotā persona var pieteikties aizdevuma saņemšanai ALTUM. Ja kredītiestāde nesniedz apliecinājumu 20 darbdienu laikā, uzskatāms, ka kredītiestāde ir apliecinājusi, ka dzīvokļu īpašnieki vai saimnieciskās darbības veicējs var pieteikties aizdevumam Altum.
Show more 10 from 14

Piesakies konsultācijai

Par programmu jautā