Iesniedzamie dokumenti daudzdzīvokļu mājas remonta aizdevuma pieteikumam.

 

Aizdevumam pieteikuma aizpilda pilnvarotā persona, kas var būt tikai juridiska persona (piemēram apsaimniekotājs, biedrība u.tml.) un pievieno visu nepieciešamo informāciju par dzīvokļu īpašniekiem un plānotajiem darbiem.

 

 

Remontdarbu /labiekārtošanas darbu tāmi, sagatavot saskaņā ar Ministru kabineta 239. noteikumiem Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”

 

 

Dzīvokļu īpašnieku lēmumi

 

 

Dzīvokļu īpašniekiem, saimnieciskās darbības veicējiem, jāaizpilda sekojoši dokumenti, kuri jāpievieno aizdevuma pieteikumam

 

 

Citi dokumenti

 

Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013. Komisijas Regulu (ES) Nr.1407/2013. Programmu regulējošie 06.07.2021. MK noteikumi Nr.481. Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai 

Piesakies konsultācijai

Par programmu jautā