Altum-Pakalpojumi-Iedzīvotājiem-Daudzdzīvokļu māju remonta aizdevums

Daudzdzīvokļu māju remonta aizdevums

Aizdevums daudzdzīvokļu māju remontiem un apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbiem

Aizdevums daudzdzīvokļu māju remontiem, apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbiem un saistīto pakalpojumu izmaksām.

Aizdevums

icon

No 10 000 vienai mājai*

icon

Līdz 20 gadiem

icon

Procentu likme ir 5,9% gadā**

icon

Beigu termiņš, līdz kuram jāpieņem lēmums par aizdevuma piešķiršanu – 2024.gada 30.jūnijs

 

Nodrošinājums ir komercķīla uz prasījuma tiesībām pret dzīvokļu īpašniekiem, kas izriet no darījumiem starp pilnvaroto personu un dzīvokļu īpašniekiem

 

* minimālās summas ierobežojums neattiecas uz aizdevumiem, kuri paredzēti projekta tehniskās dokumentācijas izmaksu segšanai un daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas 2022-2026 neattiecināmo izmaksu segšanai;

** var tikt piemērota arī mainīgā likme,  ja aizdevuma pieteikums iesniegts pēc 20.03.2023., jautājumos par likmes aprēķiniem sazināties individuāli konsultējoties dmeprogramma@altum.lv

Aizdevums paredzēts šādiem daudzdzīvokļu mājas uzlabojumiem:

 
 • Norobežojošo konstrukciju un koplietošanas telpu būvdarbiem, piemēram, ārsienām, logu nomaiņai, t.sk., liftu modernizācijai vai nomaiņai

 • Inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei

 • Brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai

 • Apgaismojuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, uzstādot energoefektīvus LED gaismekļus

 • Citiem labiekārtošanas darbiem – bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai, soliņu, velo novietņu, atkritumu urnu, atkritumu konteineru novietošanas un sporta laukumu, veļas žāvētavu ierīkošanai, pārbūvei vai atjaunošanai u.c.

 • Jaunu apstādījumu izveidei

 • Projekta vadībai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai

 • Projekta tehniskās dokumentācijas izmaksām
 • Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas 2022-2026 neattiecināmo izmaksu, tai sk. PVN finansēšanai

 

Pakalpojuma sniedzējs var saņemt avansa maksājumu līdz 35% no līguma summas, ja pakalpojuma sniedzējs nodrošina kredītiestādes pieprasījuma garantiju avansa maksājuma atmaksai vai avansa maksājuma garantijas apdrošināšanu avansa rēķina apmērā, kura ir spēkā visā līguma darbības laikā

 

Aizdevumam var pieteikties, ja:

 
 • Iedzīvotāji ir nobalsojuši par projekta realizāciju un aizdevuma saņemšanu (lēmums ir pieņemts, ja “par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem (50 % +1). Regulējums attiecībā uz kopīpašumā esošiem dzīvokļiem – nepieciešams 100% balsis)

 • Mājas parādsaistības par saņemtajiem pakalpojumiem (apsaimniekošana, atkritumi, siltumapgāde, ūdens u.c. pakalpojumi) ir mazāks par 10% no visu pakalpojumu rēķinu summas pēdējo 12 mēnešu laikā

 • Ir pamatota aizdevuma atmaksāšanas iespēja

 • Ir saņemts kredītiestādes atteikums aizdevuma piešķiršanai.

 

Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013. Komisijas Regulu (ES) Nr.1407/2013. Programmu regulējošie 06.07.2021. MK noteikumi Nr.481. Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai

 

Uzdod jautājumus:

dmeprogramma@altum.lv

67774035

Aizdevumam pieteikumu aizpildi mans.altum.lv un pievieno nepieciešamos dokumentus.

Aizdevumam pieteikumu aizpilda pilnvarotā persona, kas var būt tikai juridiska persona (piemēram apsaimniekotājs, biedrība u.tml.) un pievieno visu nepieciešamo informāciju par dzīvokļu īpašniekiem un plānotajiem darbiem.

Iesniedzamo dokumentu paraugi un to aizpildīšanas vadlīnijas

Dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšana

 

Dzīvokļu īpašniekiem, saimnieciskās darbības veicējiem, jāaizpilda šādi dokumenti, kuri jāpievieno aizdevuma pieteikumam

 

Citi dokumenti

Pārskatu paraksta apsaimniekotājs, norādot pārskata sagatavošanas datumu

Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013. Komisijas Regulu (ES) Nr.1407/2013. Programmu regulējošie 06.07.2021. MK noteikumi Nr.481. Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai 

Biežāk uzdotie jautājumi

1.
Esmu mājas iedzīvotājs un vēlos pieteikties aizdevumam. Kas man jādara?
Dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem lēmumu par dalību programmā un izvēlas pilnvaroto personu, kura pārstāv mājas intereses, iesniedz pieteikumu aizdevumam, slēdz līgumus.
2.
Vai visiem mājas iedzīvotājiem nepieciešams nobalsot par veicamajiem remontdarbiem?
Ja daudzīvokļu māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, tad nepieciešams, lai “par” nobalsotu dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv vairāk nekā pusi no mājā esošajiem dzīvokļu īpašniekiem. Ja daudzīvokļu māja nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, tad nepieciešams 100% “par” balsojums.
3.
Kā izraugās remontdarbu veicēju – konkurss vai lemj mājas iedzīvotāji?
- Ja aizdevumam piesakās valsts un pašvaldību iestāde vai to kapitālsabiedrība, tad šo personu remontdarbu veicēju iepirkumus regulē Publisko iepirkumu likums. - Ja aizdevumam piesakās biedrība, tad iedzīvotāji izvēlas remontdarbu veicēju.
4.
Kad notiek aizdevuma summas izmaksa – būvniekam uz tāmes pamata vai pēc pabeigtiem/pieņemtiem darbiem?
Kredīta izmaksa notiks pamatojoties uz darījumu apstiprinošiem dokumentiem.
5.
Vai tiek prasīta būvnieka pieredze un garantija?
Pilnvarotā persona slēdz būvdarbu līgumu, kurā atrunā garantijas, kuras jānodrošina būvniekam.
6.
Vai nepieciešams vērtējums?
Vērtējums netiek prasīts.
7.
Vai ALTUM aizdevumu var kombinēt ar mājas uzkrājumu fondu un bankas aizdevumu?
ALTUM finansē, ja ir saņemt kredītiestādes atteikums. Māja var izmantot Aizdevumu tādā apmērā, kāds pietrūkst tāmei, ja tiek izmantots uzkrājuma fonds.
8.
Kas ir atbildīgs par būvniecības kvalitāti?
Iedzīvotāji ir atbildīgi par būvnieka izvēli.
9.
Vai kopīpašuma statuss ir šķērslis?
Aizdevumam var pieteikties Dzīvokļa īpašumos sadalītu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki un dzīvokļa īpašumos nesadalītu daudzdzīvokļu māju kopīpašnieki. Ja māja nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, nepieciešams visu dzīvokļu īpašnieku 100% balsojums.
10.
Kā notiks kredīta atmaksa – klāt pie rēķina uz ikmēneša bāzes?
Aizdevumu atmaksās mājas iedzīvotāji, veicot maksājumus katru mēnesi kopā ar komunālā maksājuma rēķinu pilnvarotajai personai, kura savukārt tālāk veic kredīta atmaksu ALTUM.
11.
Kas būs aizdevuma nodrošinājums?
Aizdevuma nodrošinājums ir komercķīla uz prasījuma tiesībām, kā lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdi.
12.
Kredīta maksājums būs proporcionāls platībai vai dzīvokļu skaitam?
Aizdevuma atmaksu nodrošina dzīvokļu īpašnieki, līdz ar to katram dzīvokļa īpašniekam līdz saistību, kas izriet no aizdevuma līguma, dzēšanai jāveic maksājumi, kas tiek aprēķināti par 1 m2 no dzīvokļa platības, kas paredzēti aizdevuma atmaksai.
13.
Ja pēc uzlabojumu ieviešanas gribēsim realizēt jaunus uzlabojumus, vai varēs ņemt papildu aizdevumu?
Dzīvokļu īpašnieki varēs saņemt vairākus aizdevumus ar nosacījumu, ka jauna aizdevuma un esošo šo noteikumu ietvaros piešķirto aizdevumu pamatsummas atlikums nepārsniedz noteikto kopējo aizdevuma apmēru un ierobežojumu uz vienu daudzdzīvokļu mājas kopējās platības kvadrātmetru.
14.
Ar ko ALTUM aizdevums daudzdzīvokļu mājas remontam atšķiras no komercbankas aizdevuma?
ALTUM aizdevumu iespējams saņemt tikai tad, ja saņemts kredītiestādes atteikums un apliecinājums par to, ka pilnvarotā persona var pieteikties aizdevuma saņemšanai ALTUM. Ja kredītiestāde nesniedz apliecinājumu 20 darbdienu laikā, uzskatāms, ka kredītiestāde ir apliecinājusi, ka dzīvokļu īpašnieki vai saimnieciskās darbības veicējs var pieteikties aizdevumam Altum.
15.
Vai aizdevuma saņemšanai ir nepieciešama mājas īpašnieku līdzdalība (pirmā iemaksa) un kādā apmērā?

Nē, pirmā iemaksa nav nepieciešama.

16.
Vai ir iespējama aizdevuma pirmstermiņa atmaksa?

Jā, pirmstermiņa aizdevuma atmaksa ir iespējama.

17.
Kas uzņemas saistības pret Altum?

Saistības uzņemas pilnvarotā persona, kas ir Latvijā reģistrēta juridiska persona, kuru dzīvokļu īpašnieki pilnvarojuši viņu vārdā veikt darbības, kas saistītas ar daudzdzīvokļu mājai noteiktās atsavināmās zemes izpirkšanu, kā arī slēgt līgumus un parakstīt ar tiem saistītos darījuma dokumentus par aizdevumu saņemšanu un izpildīt šos līgumus.

18.
Kas notiek, ja pēc aizdevuma saņemšanas kāds dzīvokļa īpašnieks neveic aizdevuma atmaksu?

Ja pēc aizdevuma saņemšanas kāds dzīvokļa īpašnieks neveic aizdevuma atmaksai ikmēneša maksājumu pilnā apmērā, naudas līdzekļu piedziņa notiek civiltiesiskā kārtā (parādi tiek cedēti, piemēram).

Rādīt vairāk 10 no 18

Aizdevums daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu mājai noteiktās atsavināmās zemes izpirkšanai jeb atsavināšanas cenas samaksai. 

 

2023. gada 23. maijā Ministru kabinets apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 481 “Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai”, kas paredz veicināt finansējuma pieejamību tiem dzīvojamo māju īpašniekiem (dzīvokļu īpašniekiem), kuri vēlas izmantot Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā nostiprināto mehānismu, lai izbeigtu piespiedu dalīto īpašumu ar zemes īpašnieku vai īpašniekiem, bet kuriem nav pieejami savi brīvie finanšu līdzekļi attiecīgās atsavināšanas cenas daļas samaksai.

 

Informatīvie materiāli par atsavināšanas tiesību izmantošanas procesu pieejami Tieslietu ministrijas mājas lapā – te. Tai skaitā, 2023.gada 13.oktobrī notikušais seminārs “Dalītā īpašuma izbeigšana privatizētajās daudzdzīvokļu mājās” un  infografika – kā soli pa solim izbeigt dalīto īpašumu .

Aizdevums:

icon

No 10 000 EUR

icon

Līdz 20 gadiem

icon

Procentu likme ir fiksēta 2,9% gadā vai mainīga - 1,82% un Valsts kases aizdevuma valsts kapitālsabiedrībām mainīgā likme, kuru nosaka piešķirot aizdevumu, un procentu likmes mainīgā daļas - 6 (sešu) mēnešu EIROBOR

icon

Beigu termiņš, līdz kuram jāpieņem lēmums par aizdevuma piešķiršanu – 2024.gada 30.jūnijs

Nodrošinājums ir komercķīla uz prasījuma tiesībām pret dzīvokļu īpašniekiem, kas izriet no darījumiem starp pilnvaroto personu un dzīvokļu īpašniekiem

                    

Aizdevumam var pieteikties, ja:

 

 • Iedzīvotāji ir nobalsojuši par atsavināmās zemes izpirkšanas finansēšanu (lēmums ir pieņemts, ja “par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem (50 % +1). 
 • Ir saņemts Valsts zemes dienesta paziņojums par atsavināmo zemi un atsavināšanas cenu
 • Ir sagatavots Zvērināta tiesu izpildītāja akts par atsavināšanas tiesības izmantošanu
 • Mājas parādsaistības par saņemtajiem pakalpojumiem (apsaimniekošana, atkritumi, siltumapgāde, ūdens u.c. pakalpojumi) ir mazāks par 10% no visu pakalpojumu rēķinu summas pēdējo 12 mēnešu laikā
 • Ir pamatota aizdevuma atmaksāšanas iespēja
 • Ir saņemts kredītiestādes atteikums aizdevuma piešķiršanai

 

 

Aizdevumam pieteikumu aizpildi mans.altum.lv un pievieno nepieciešamos dokumentus.

Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013. Komisijas Regulu (ES) Nr.1407/2013. Programmu regulējošie 06.07.2021. MK noteikumi Nr.481. Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai

 

Iesniedzamo dokumentu paraugi un to aizpildīšanas vadlīnijas

 

Dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšana

Dzīvokļu īpašniekiem, saimnieciskās darbības veicējiem, jāaizpilda šādi dokumenti, kuri jāpievieno aizdevuma pieteikumam

Citi dokumenti

Pārskatu paraksta apsaimniekotājs, norādot pārskata sagatavošanas datumu

Biežāk uzdotie jautājumi

1.
Kā tiek sadalīta atmaksājamā summa uz mājas iedzīvotājiem? Vai tas ir pēc mājas kopējiem kvadrātmetriem proporcionāli konkrētajam dzīvokļa īpašumam?

Katra dzīvokļa īpašnieka zemesgabala izpirkšanas summa tiks aprēķināta proporcionāli Kadastra informācijas sistēmā norādītajai dzīvokļu kopējai platībai (kv.m). Aizdevuma atmaksu veiks to dzīvokļu īpašnieki, kuriem aizdevums būs nepieciešams un kuri nevarēs sākotnēji veikt samaksu par saviem līdzekļiem. Aizdevumu uz vienu kv.m aprēķina izmantojot Altum mājas lapā pieejamo kalkulatoru un ņemot vērā Kadastra informācijas sistēmā norādīto dzīvokļu kopējo platību (kv.m). Aizdevuma kalkulators pieejams:  

https://www.altum.lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/daudzdzivoklu-maju-remonta-aizdevums?tab=4

2.
Vai aizdevuma saņemšanai ir nepieciešama mājas īpašnieku līdzdalība (pirmā iemaksa) un kādā apmērā?

Nē, pirmā iemaksa nav nepieciešama.

3.
Vai ir iespējama aizdevuma pirmstermiņa atmaksa?

Jā, pirmstermiņa aizdevuma atmaksa ir iespējama.

4.
Kas uzņemas saistības pret Altum?

Saistības uzņemas pilnvarotā persona, kas ir Latvijā reģistrēta juridiska persona, kuru dzīvokļu īpašnieki pilnvarojuši viņu vārdā veikt darbības, kas saistītas ar daudzdzīvokļu mājai noteiktās atsavināmās zemes izpirkšanu, kā arī slēgt līgumus un parakstīt ar tiem saistītos darījuma dokumentus par aizdevumu saņemšanu un izpildīt šos līgumus.

5.
Kas notiks, ja kāds dzīvokļa īpašnieks ZTI norādītajā termiņā nebūs ieskaitījis tam noteikto atsavināšanas cenu?

Ja kāds dzīvokļa īpašnieks ZTI norādītajā termiņā nebūs ieskaitījis tam noteikto atsavināšanas cenas daļu ZTI norādītajā kontā, zemes izpirkšana nebūs pabeigta un visa procedūra būs jāveic no jauna.

6.
Kas notiek, ja pēc aizdevuma saņemšanas kāds dzīvokļa īpašnieks neveic aizdevuma atmaksu?

Ja pēc aizdevuma saņemšanas kāds dzīvokļa īpašnieks neveic aizdevuma atmaksai ikmēneša maksājumu pilnā apmērā, naudas līdzekļu piedziņa notiek civiltiesiskā kārtā (parādi tiek cedēti, piemēram).

7.
Kas ir "maksimālā aizdevuma summa", kas norādīta DMZ kopsapulces protokola un aptaujas paraugā?

Termins "maksimālā aizdevuma summa", ir summa, ko pilnvarotā persona plāno aizņemties, lai nodrošinātu darījuma īstenošanu – zemes izpirkšanu. Šajā gadījumā pilnvarotās personas uzdevums ir apzināt situāciju, cik liela ir dzīvokļu īpašnieku līdzdalība (kuri veiks maksājumu par savu daļu uzreiz) un cik liels ir nepieciešams aizdevums.

8.
Vai kredītiestādes apliecinājumu, ka aizdevumu var piešķirt Altum, var sniegt jebkura Latvijas teritorijā reģistrēta kredītiestāde? Vai šādā gadījumā dzīvokļu īpašnieku kopībai jāpieņem atsevišķs lēmums par vēršanos šajā kredītiestādē ar aizdevuma pieteikumu?

Jā, šādu apliecinājumu var sniegt jebkura Latvijas teritorijā reģistrēta kredītiestāde. Šādā gadījumā dzīvokļu īpašnieku kopībai ir jāiesniedz aizdevuma pieteikums kredītiestādē. Iedzīvotāju balsojumam ir jābūt, tāpat kā pilnvarojumam – pretējā gadījumā nav pamata vērsties kredītiestādē. Tomēr katras kredītiestādes nosacījumi var būt atšķirīgi, līdz ar to iesakām sākotnēji sazināties un noskaidrot, kādus dokumentus kredīta piešķiršanai vai izskatīšanai bankā ir jāiesniedz.

9.
Vai pilnvarotā persona var būt dzīvokļu īpašnieku kopība?

Jā, dzīvokļu īpašnieki var pilnvarot aizdevuma pieteikumu iesniegt dzīvokļu īpašnieku kopību, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiska persona.

10.
Ja dzīvokļu īpašniekiem jau ir piešķirts aizdevums Altum citiem mērķiem, piemēram, dzīvojamās mājas remontam, vai tie var pieteikties arī aizdevumam nomātās zemes izpirkšanai?

Jā, daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki var pieteikties Altum vairākiem aizdevumiem. Pieteikums par aizdevumu zemes izpirkšanai ir jāiesniedz kā atsevišķs aizdevuma pieteikums ar atbilstoši pievienotiem dokumentiem, kuru paraugi ir pieejami Altum mājas lapā:

https://www.altum.lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/daudzdzivoklu-maju-remonta-aizdevums/?tab=4

11.
Vai minimālā Altum aizdevumu summa 10'000 EUR apmērā ir noteikta visa zemesgabala izpirkšanai vai vienam dzīvokļa īpašniekam?

Aizdevuma minimālā summa 10 000 EUR apmērā ir noteikta visa zemesgabala izpirkšanai, aizdevumu šajos gadījumos saņems mājas pilnvarotā persona, ne katrs dzīvokļa īpašnieks atsevišķi.

12.
Vai ir pieejams kopsapulces protokola paraugs par zemes izpirkšanu?
13.
Kādi ir Altum aizdevuma zemes izpirkšanai zem daudzdzīvokļu mājām aizdevuma procenti?

Altum aizdevumus piešķir saskaņā ar apstiprinātu cenrādi, kas ir pieejams Altum mājas lapā:

https://www.altum.lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/daudzdzivoklu-maju-remonta-aizdevums/?tab=4

Rādīt vairāk 10 no 13

Uzdod jautājumus:

dmeprogramma@altum.lv

67774035

Aicinām noskatīties vebinārā Par zemes izpirkšanu un pieejamo aizdevumu ierakstu: 

Vebinārs par zemes izpirkšanu un pieejamo aizdevumu (23.08.2023)

Vebinārā uzzini:

 • Dalītā īpašuma izbeigšana – iespēja dzīvokļu īpašniekiem izpirkt zemi zem daudzdzīvokļu mājām

Zanda Stara | Tieslietu ministrija, Civiltiesību dept. Vispārējo civiltiesību nod. vadītāja

 

 • Dzīvokļu īpašnieku lēmumi un to pieņemšana dalītā īpašuma izbeigšanas procesā

Baiba Cīrule | Ekonomikas ministrija, Mājokļu politikas departamenta vecākā referente

 

 • Altum aizdevuma nosacījumi

Ilze Ungure | Altum, Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes daļas vadītāja

Par dalītā īpašuma izbeigšanas procesu daudzdzīvokļu mājās un darbību secību pieejama infografika Tieslietu ministrijas mājaslapā.