Altum-Pakalpojumi-Iedzīvotājiem-Daudzdzīvokļu māju remonta aizdevums

Daudzdzīvokļu māju remonta aizdevums

Aizdevums daudzdzīvokļu māju remontiem un apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbiem

Aizdevums daudzdzīvokļu māju remontiem, apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbiem un saistīto pakalpojumu izmaksām.

 

Aktuāli

 

2023. gada 23. maijā Ministru kabinets apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 481 “Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai”. Grozījumi paredz veicināt finansējuma pieejamību tiem dzīvojamo māju īpašniekiem (dzīvokļu īpašniekiem), kuri vēlas izmantot Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā nostiprināto mehānismu, lai izbeigtu piespiedu dalīto īpašumu ar zemes īpašnieku vai īpašniekiem, bet kuriem nav pieejami savi brīvie finanšu līdzekļi attiecīgās atsavināšanas cenas daļas samaksai. Aizdevumus Piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas likumā noteiktā kārtībā noteikto atsavināmo zemju izpirkšanai tiks piešķirti Remonta fonda programmas ietvaros, papildinot to ar jaunu aizdevuma veidu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem – aizdevums Piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas likumā noteiktajā kārtībā daudzdzīvokļu mājai noteiktās atsavināmās zemes izpirkšanai jeb atsavināšanas cenas samaksa.

 

Aizdevumu zemes izpirkšanai paredzēts piešķirt tikai tiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, kuri izmanto Piespiedu dalītā īpašuma likumā paredzēto atsavināšanas tiesību un izpērk atsavināmo zemi Piespiedu dalītā īpašuma likuma noteiktajā kārtībā.

 

Aizdevuma pieteikumus atsavināmo zemju izpirkšanai Altum sāks pieņemt 2023. gada jūlijā.

Aizdevums

icon

No 10 000 līdz 400 000 EUR vienai mājai*

icon

Līdz 20 gadiem

icon

Procentu likme ir 5,9% gadā** ***

icon

Beigu termiņš, līdz kuram jānoslēdz aizdevuma līgums - 2023. gada 31. decembris

 

Nodrošinājums ir komercķīla uz prasījuma tiesībām pret dzīvokļu īpašniekiem, kas izriet no darījumiem starp pilnvaroto personu un dzīvokļu īpašniekiem

 

* minimālās summas ierobežojums neattiecas uz aizdevumiem, kuri paredzēti projekta tehniskās dokumentācijas izmaksu segšanai un daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma 2022-2026 neattiecināmo izmaksu segšanai;

** 3,9% gadā DMR aizdevumiem, ja aizdevuma pieteikums iesniegts līdz 20.03.2023.;

*** var tikt piemērota arī mainīgā likme,  ja aizdevuma pieteikums iesniegts pēc 20.03.2023., jautājumos par likmes aprēķiniem sazināties individuāli konsultējoties dmeprogramma@altum.lv

Aizdevums paredzēts šādiem daudzdzīvokļu mājas uzlabojumiem:

 
 • Norobežojošo konstrukciju un koplietošanas telpu būvdarbiem, piemēram, ārsienām, logu nomaiņai, t.sk., liftu modernizācijai vai nomaiņai

 • Inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei

 • Brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai

 • Apgaismojuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, uzstādot energoefektīvus LED gaismekļus

 • Citiem labiekārtošanas darbiem – bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai, soliņu, velo novietņu, atkritumu urnu, atkritumu konteineru novietošanas un sporta laukumu, veļas žāvētavu ierīkošanai, pārbūvei vai atjaunošanai u.c.

 • Jaunu apstādījumu izveidei

 • Projekta vadībai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai

 • Projekta tehniskās dokumentācijas izmaksām
 • Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas 2022-2026 neattiecināmo izmaksu, tai sk. PVN finansēšanai

 

Pakalpojuma sniedzējs var saņemt avansa maksājumu līdz 35% no līguma summas, ja pakalpojuma sniedzējs nodrošina kredītiestādes pieprasījuma garantiju avansa maksājuma atmaksai vai avansa maksājuma garantijas apdrošināšanu avansa rēķina apmērā, kura ir spēkā visā līguma darbības laikā

 

Aizdevumam var pieteikties, ja:

 
 • Iedzīvotāji ir nobalsojuši par projekta realizāciju un aizdevuma saņemšanu (lēmums ir pieņemts, ja “par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem (50 % +1). Regulējums attiecībā uz kopīpašumā esošiem dzīvokļiem – nepieciešams 100% balsis)

 • Mājas parādsaistības par saņemtajiem pakalpojumiem (apsaimniekošana, atkritumi, siltumapgāde, ūdens u.c. pakalpojumi) ir mazāks par 10% no visu pakalpojumu rēķinu summas pēdējo 12 mēnešu laikā

 • Ir pamatota aizdevuma atmaksāšanas iespēja

 • Ir saņemts kredītiestādes atteikums aizdevuma piešķiršanai.

 

Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013. Komisijas Regulu (ES) Nr.1407/2013. Programmu regulējošie 06.07.2021. MK noteikumi Nr.481. Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai

 

Aizdevumam pieteikumu aizpildi mans.altum.lv un pievieno nepieciešamos dokumentus.

Aizdevumam pieteikumu aizpilda pilnvarotā persona, kas var būt tikai juridiska persona (piemēram apsaimniekotājs, biedrība u.tml.) un pievieno visu nepieciešamo informāciju par dzīvokļu īpašniekiem un plānotajiem darbiem.

Iesniedzamo dokumentu paraugi

Dzīvokļu īpašnieku lēmumi

 

 

Dzīvokļu īpašniekiem, saimnieciskās darbības veicējiem, jāaizpilda šādi dokumenti, kuri jāpievieno aizdevuma pieteikumam

 

 

Citi dokumenti

Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013. Komisijas Regulu (ES) Nr.1407/2013. Programmu regulējošie 06.07.2021. MK noteikumi Nr.481. Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai 

Biežāk uzdotie jautājumi

1.
Esmu mājas iedzīvotājs un vēlos pieteikties aizdevumam. Kas man jādara?
Dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem lēmumu par dalību programmā un izvēlas pilnvaroto personu, kura pārstāv mājas intereses, iesniedz pieteikumu aizdevumam, slēdz līgumus.
2.
Vai visiem mājas iedzīvotājiem nepieciešams nobalsot par veicamajiem remontdarbiem?
Ja daudzīvokļu māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, tad nepieciešams, lai “par” nobalsotu dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv vairāk nekā pusi no mājā esošajiem dzīvokļu īpašniekiem. Ja daudzīvokļu māja nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, tad nepieciešams 100% “par” balsojums.
3.
Kā izraugās remontdarbu veicēju – konkurss vai lemj mājas iedzīvotāji?
- Ja aizdevumam piesakās valsts un pašvaldību iestāde vai to kapitālsabiedrība, tad šo personu remontdarbu veicēju iepirkumus regulē Publisko iepirkumu likums. - Ja aizdevumam piesakās biedrība, tad iedzīvotāji izvēlas remontdarbu veicēju.
4.
Kad notiek aizdevuma summas izmaksa – būvniekam uz tāmes pamata vai pēc pabeigtiem/pieņemtiem darbiem?
Kredīta izmaksa notiks pamatojoties uz darījumu apstiprinošiem dokumentiem.
5.
Vai tiek prasīta būvnieka pieredze un garantija?
Pilnvarotā persona slēdz būvdarbu līgumu, kurā atrunā garantijas, kuras jānodrošina būvniekam.
6.
Vai nepieciešams vērtējums?
Vērtējums netiek prasīts.
7.
Vai ALTUM aizdevumu var kombinēt ar mājas uzkrājumu fondu un bankas aizdevumu?
ALTUM finansē, ja ir saņemt kredītiestādes atteikums. Māja var izmantot Aizdevumu tādā apmērā, kāds pietrūkst tāmei, ja tiek izmantots uzkrājuma fonds.
8.
Kas ir atbildīgs par būvniecības kvalitāti?
Iedzīvotāji ir atbildīgi par būvnieka izvēli.
9.
Vai kopīpašuma statuss ir šķērslis?
Aizdevumam var pieteikties Dzīvokļa īpašumos sadalītu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki un dzīvokļa īpašumos nesadalītu daudzdzīvokļu māju kopīpašnieki. Ja māja nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, nepieciešams visu dzīvokļu īpašnieku 100% balsojums.
10.
Kā notiks kredīta atmaksa – klāt pie rēķina uz ikmēneša bāzes?
Aizdevumu atmaksās mājas iedzīvotāji, veicot maksājumus katru mēnesi kopā ar komunālā maksājuma rēķinu pilnvarotajai personai, kura savukārt tālāk veic kredīta atmaksu ALTUM.
11.
Kas būs aizdevuma nodrošinājums?
Aizdevuma nodrošinājums ir komercķīla uz prasījuma tiesībām, kā lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdi.
12.
Kredīta maksājums būs proporcionāls platībai vai dzīvokļu skaitam?
Aizdevuma atmaksu nodrošina dzīvokļu īpašnieki, līdz ar to katram dzīvokļa īpašniekam līdz saistību, kas izriet no aizdevuma līguma, dzēšanai jāveic maksājumi, kas tiek aprēķināti par 1 m2 no dzīvokļa platības, kas paredzēti aizdevuma atmaksai.
13.
Ja pēc uzlabojumu ieviešanas gribēsim realizēt jaunus uzlabojumus, vai varēs ņemt papildu aizdevumu?
Dzīvokļu īpašnieki varēs saņemt vairākus aizdevumus ar nosacījumu, ka jauna aizdevuma un esošo šo noteikumu ietvaros piešķirto aizdevumu pamatsummas atlikums nepārsniedz noteikto kopējo aizdevuma apmēru un ierobežojumu uz vienu daudzdzīvokļu mājas kopējās platības kvadrātmetru.
14.
Ar ko ALTUM aizdevums daudzdzīvokļu mājas remontam atšķiras no komercbankas aizdevuma?
ALTUM aizdevumu iespējams saņemt tikai tad, ja saņemts kredītiestādes atteikums un apliecinājums par to, ka pilnvarotā persona var pieteikties aizdevuma saņemšanai ALTUM. Ja kredītiestāde nesniedz apliecinājumu 20 darbdienu laikā, uzskatāms, ka kredītiestāde ir apliecinājusi, ka dzīvokļu īpašnieki vai saimnieciskās darbības veicējs var pieteikties aizdevumam Altum.
Rādīt vairāk 10 no 14

Uzdod jautājumus:

dmeprogramma@altum.lv