Altum-Aktualitātes-Baltijas Inovāciju fonds piešķirs papildu finansējumu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

Baltijas Inovāciju fonds piešķirs papildu finansējumu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

ALTUM

22. Jul, 2015

Inovatīvās fondu fonda investīciju iniciatīvas – Baltijas Inovācijas fonda (BIF) – mērķis ir palielināt pašu kapitāla investīcijas Baltijas uzņēmumos, un to aizsāka Lietuva, Latvija un Igaunija sadarbībā ar Eiropas Investīciju fondu (EIF). 

 

Šī kopējā iniciatīva ir būtiski palielināta, piešķirot BIF papildus 30 miljonus eiro, un sagaidāms, ka šis palielinājums sniegs papildus 100 miljonus eiro privātā pašu kapitāla un riska kapitāla finansējuma, kas Baltijas valstīs būs pieejams nākamos piecus līdz septiņus gadus.

 

Līdz šim BIF ietvarā ir pieņemti četri lēmumi par investīcijām riska kapitāla un sākuma kapitāla fondos – BPM Mezzanine Fund un BaltCap Private Equity Fund II, kas jau strādā un investē Baltijas uzņēmumos, kā arī Livonia Partners Fund un Karma Ventures Fund, kas šogad plāno uzsākt darbību. Kopējais šajos četros fondos pieejamais finansējums plānots līdz 270 miljoniem eiro, no kuriem, papildus BIF investīcijām, nozīmīgāko daļu veido privātie pensiju fondi. Jau apstiprinātās investīcijas gandrīz izsmeļ BIF iespējas, bet, redzot turpmāko tirgus potenciālu, EIF 2015. gada sākumā uzsāka sarunas ar Baltijas investoriem par iniciatīvas paplašināšanu. Šīs sarunas tagad ir veiksmīgi noslēgušās – paplašināšana ļaus finansēt vismaz vēl divus fondu pārvaldītājus, tādējādi veicinot privātās investīcijas, un šo jauno fondu kopējais apmērs palielinās pieejamo finansējumu vismaz par 100 miljoniem eiro, un tie nākamo piecu līdz septiņu gadu laikā tiks investēti primāri Baltijas uzņēmumos.

 

EIF izpilddirektors Pjerluidži Žilbērs (Pier Luigi Gilibert) saka: „Šī paplašināšana ir notikusi, cieši sadarbojoties EIF un trīs Baltijas reģiona dalībvalstīm, lai izveidotu ilgtermiņa investīciju shēmu, kas jau ir piesaistījusi liela apmēra papildu privāto finansējumu. Apvienojot resursus, mēs esam mazinājuši starpvalstu tirgus plaisu pašu kapitāla pieejamībā Baltijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. EIF ir gandarīts par iespēju vadīt šo procesu, apvienojot trīs Baltijas valstu tirgus un ieviešot labākos pašu kapitāla investīciju tirgus standartus, un mēs sagaidām turpmāku veiksmīgu sadarbību arī citās jomās.”

 

Audrjus Zabotka (Audrius Zabotka), INVEGA priekšsēdētājs, norāda: „Lietuva priecājas par šo ilgtermiņa sadarbību starp trīs Baltijas valstīm un EIF – tā ir pirmā šāda veida iniciatīva ES līmenī. Īpaši svarīgi – lai atsevišķo Baltijas reģiona valstu centieni palielināt privātā pašu kapitāla un riska kapitāla pieejamību lielu izaugsmi sasniegušajos mazajos un vidējos uzņēmumos būtu saskaņoti ar EIF un veiksmīgi līdzsvaroti ar papildu privātā finansējuma palīdzību. Mēs apņemamies turpināt šo sadarbību starp visām trim finanšu iestādēm Baltijas valstīs, turpmāk attīstot reģionālo privātā pašu kapitāla un riska kapitāla tirgu. Tas noteikti veicinās nodarbinātības pieaugumu un Baltijas valstu, tostarp Lietuvas, ekonomikas konkurētspēju.”

 

Rolands Paņko, ALTUM valdes priekšsēdētājs, atzīst: “Lai nodrošinātu finanšu pieejamību strauji augošiem uzņēmumiem – inovatīviem, eksportspējīgiem, tehnoloģiju ietilpīgiem, – kuriem ir augstāks risks un finansējuma nepietiekamība, ALTUM 2014.-2020. gada periodā mērķtiecīgi turpinās attīstīt Latvijā riska kapitāla instrumentus. Gan novirzot 2/3 no MVU stiprināšanai ar finanšu instrumentiem paredzētajiem līdzekļiem jeb 85 miljonus EUR jaunos nacionāla mēroga riska kapitāla fondos, gan arī paplašinot dalību jau sekmīgi strādājošā Baltijas mēroga iniciatīvā – Baltijas Inovāciju fondā. Līdz ar to uzņēmējiem tiks nodrošināts atbalsts ar riska kapitāla instrumentiem visos uzņēmumu attīstības posmos – no idejas līdz nobrieduša uzņēmuma stabilai izaugsmei.”

 

Saskaņā ar KredEx priekšsēdētāja Lehara Kita (Lehar Kütt) teikto, jaunais fonds ir Baltijas tirgū trūkstošais finanšu pieejamības risinājums: „BIF lieliski parāda trīs Baltijas valstu sadarbību, kas ļauj mazos finanšu tirgus kopā padarīt pievilcīgākus investoriem un radīt uzņēmumiem turpmākas finansēšanas iespējas. Cieša sadarbība ar EIF kā pieredzējušu un labi pazīstamu investoru garantē, ka tiek ievēroti labākie tirgus standarti, tādējādi radot potenciālajos privātajos un institucionālajos investoros papildu drošību. Bez šīs sadarbības būtu ļoti grūti piesaistīt līdzvērtīga apmēra riska kapitāla investīcijas.”

 

Sākotnējais BIF investīciju apmērs bija 100 miljoni eiro, un to nodrošināja trīs Baltijas valstu aģentūras – KredEx (Igaunija), ALTUM (kādreizējā Latvijas Garantiju aģentūra, Latvija) un INVEGA (Lietuva), katra investējot 20 miljonus eiro līdz ar EIF investīcijām 40 miljonu eiro apmērā.

 

BIF investīciju process turpinās, un EIF izvērtē darījumus ar potenciālajiem fondu pārvaldītājiem. Katram fonda pārvaldītājam ir jāpiesaista vismaz līdzvērtīgs apjoms papildu privātā finansējuma no pensiju fondiem un privātajiem investoriem, un tam jābūt vismaz divtik lielā apmērā kā investīciju kapitālam, kas pēc tam tiks investēts inovatīvos mazajos un vidējos uzņēmumos ar strauju izaugsmes potenciālu.

 

BIF ir radies cieši sadarbojoties trīs Baltijas valstīm un EIF, un tas ir unikāls risinājums, kas palīdz reģionam attīstīties un piesaistīt lielākas privātās investīcijas nekā iepriekš. Turklāt šo trīs valstu valdības vada šo procesu, investējot BIF caur attiecīgo valstu finanšu institūcijām un šim mērķim izmantojot iepriekšējā plānošanas periodā veiksmīgi apgūtos struktūrfondu līdzekļus no mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta programmām. Šī unikālā starpvalstu sadarbība sniedz iespēju turpmāk attīstīt privātā pašu kapitāla un riska kapitāla tirgu Baltijā.

 

Vispārīgā informācija

 

Eiropas Investīciju fonds (EIF) ir daļa no Eiropas Investīciju bankas grupas. Tā galvenais mērķis ir atbalstīt Eiropas mikrouzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus, palīdzot tiem iegūt finansējumu. EIF veido un attīsta riska un izaugsmes kapitālu, garantijas un mikrofinanšu instrumentus, kas ir īpaši vērsti uz šo tirgus segmentu. Šajā lomā EIF veicina ES mērķu sasniegšanu, atbalstot inovācijas, pētījumus un pilnveidi, uzņēmējdarbību, izaugsmi un nodarbinātību. EIF kopējās neto saistības attiecībā uz privātā pašu kapitāla fondiem 2014. gadā veidoja vairāk nekā 8,8 miljardus eiro. EIF ir investējis vairāk nekā 500 fondos, un tas ir vadošais Eiropas riska kapitāla spēlētājs, jo ir ieguldījis liela apmēra un mēroga investīcijas, it īpaši augsto tehnoloģiju un agrīnās attīstības posma segmentā. EIF garantiju aizdevumu portfelis kopumā 2014. gadā veidoja vairāk nekā 5,6 miljardus eiro vairāk nekā 350 operācijās, padarot to par nozīmīgāko Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu garantiju devēju un vadošo mikrofinanšu galvotāju.

 

„KredEx” ir Igaunijas finanšu iestāde, kas palīdz Igaunijas uzņēmumiem attīstīt uzņēmējdarbību un veikt drošāku paplašināšanos ārvalstu tirgos, piedāvā aizdevumus, kredītu apdrošināšanu un valsts galvotas garantijas.

 

ALTUM ir specializēta attīstības finanšu institūcija Latvijā, kas sniedz valsts atbalstu pilna spektra finanšu instrumentu veidā – aizdevumi, kredītu garantijas, mezanīna aizdevumi, riska kapitāls u.c..

 

INVEGA ir finanšu iestāde, ko Lietuvas valdība izveidoja, lai atvieglotu finanšu ieguvi uzņēmējdarbībai. INVEGA sāka savu darbību, sniedzot individuālās garantijas, un pēc tam izveidoja piedāvājumu klāstu, kas pieejams uzņēmumiem, t. i., mikrokredītus, garantijas un aizdevumus ar atvieglotiem nosacījumiem, portfeļu garantijas un grantus aizdevumu procentu maksājumu, kā arī jauniešu nodarbinātības izmaksu kompensēšanai. Kopš 2009. gada „INVEGA” piedāvā atbalsta programmas, kas tiek finansētas no ERAF un ESF resursiem un kopā veido 278,2 miljonus eiro.

 

Papildu informācija

 

 

INVEGA: Asta Slapšienė, tālr.. +370 5 210 7438, e-pasts: asta.slapsiene@invega.lt

Saistītie raksti