FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Biežāk uzdotie jautājumi

Jautājumi par atbalsta iespējām

Programma paredz grantu līdz 5000 EUR (nepārsniedzot aizdevuma sākotnējo pamatsummu) un atbalstu par privātmājas energoefektivitātes pasākumu tehniskās dokumentācijas izstrādi 1000 EUR apmērā. Grants un tehniskā palīdzība tiek piešķirta, ja atbalsta saņēmējs atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

  • atbalsta saņēmēja apgādībā un kopā ar viņu dzīvo vismaz trīs vai vairāk bērnu (vai divi un tiek gaidīts trešais);

VAI

  • privātmāja atrodas ārpus Jūrmalas valstspilsētas, Rīgas valstspilsētas un Rīgas valstspilsētai piegulošo novadu (Mārupes novads, Olaines novads, Ķekavas novads, Salaspils novads, Ropažu novads, Ādažu novads) administratīvās teritorijas.

Tehnisko palīdzību un grantu var saņemt, ja īstenoto energoefektivitātes pasākumu rezultātā tiks paaugstināta privātmājas energoefektivitātes klase vismaz līdz C klasei un samazināts apkures patēriņš vismaz 20 % apmērā.

Kas var pieteikties saņemt atbalstu?

Tehnisko palīdzību un grantu projekta īstenošanas noslēgumā var saņemt persona:

  • kuras apgādībā un kopā ar viņu dzīvo vismaz trīs vai vairāk bērnu (vai divi un tiek gaidīts trešais);

VAI

  • privātmāja atrodas ārpus Jūrmalas valstspilsētas, Rīgas valstspilsētas un Rīgas valstspilsētai piegulošo novadu (Mārupes novads, Olaines novads, Ķekavas novads, Salaspils novads, Ropažu novads, Ādažu novads) administratīvās teritorijas.

Kādus pasākumus var īstenot privātmāju energoefektivitātes programmā?

Atbalsts tiek sniegts šādiem pasākumiem:

  • būvdarbu veikšanai dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās;
  • inženiersistēmu (piemēram, apkures un ventilācijas iekārtu) iegādei, atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei;
  • jaunas ūdens sildīšanas iekārtas iegādei un uzstādīšanai;
  • mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas piegādi;
  • citiem pasākumiem, ja tie nepieciešami dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai vienlaikus ar iepriekšminētajiem pasākumiem.

Vai tehniskā palīdzība un grants tiek izmaksāti personai pirms energoefektivitātes pasākumu īstenošanas privātmājā?

Nē, tehniskā palīdzība un grants tiek izmaksāts personai pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas privātmājā, ja īstenoto energoefektivitātes pasākumu rezultātā tiek paaugstināta privātmājas energoefektivitātes klase vismaz līdz C klasei un samazināts apkures patēriņš vismaz 20 % apmērā.

Jautājumi par bankām

Vai būs minimālā obligātā aizņēmuma summa, kas jāaizņemas no bankas, lai īstenotu projektu PME programmā? Kādas būs % likmes un nosacījumi? 

Nē, minimālā obligātā aizņēmuma summa nav noteikta, taču, ja vēlaties pretendēt uz grantu (5000 EUR) un tehnisko palīdzību (1000 EUR), tad aizdevuma summa nevar būt mazāka par 5000 EUR. Katrs var ņemt tādu aizdevumu, par kādu viņš vienojas ar banku. Aizdevuma procentu likmes un nosacījumus katra banka noteiks saskaņā ar saviem kreditēšanas noteikumiem.

Ja tiek ņemts aizņēmums bankā, lai īstenotu energoefektivitātes pasākumus, vai bankas varēs prasīt nodrošinājumu (ieķīlāt nekustamo īpašumu, kurā tiek veikti energoefektivitātes pasākumi), vēl kādu citu galvojumu bez Altum galvojuma?

Katra kredītiestāde var prasīt tādus nodrošinājumus un papildu galvojumus, kādi atbilst attiecīgās kredītiestādes kredītpolitikai. Altum garantija kalpo tikai kā papildu nodrošinājums jūsu ņemtajam aizdevumam.

Jautājumi par atbilstību privātmāju energoefektivitātes programmas kritērijiem

Privātmājai, kurā ir plānots veikt energoefektivitātes pasākumus, ir jābūt nodotai ekspluatācijā. Kā tiks noteikts šis ekspluatācijā nodošanas datums? Ja privātmāja ir pārbūvēta/renovēta un otrreiz nodota ekspluatācijā, kurš datums tiks uzskatīts par ekspluatācijā nodošanas datumu? Ne vienmēr zemesgrāmatā ir norādīts ekspluatācijā nodošanas datums.

Ja privātmāja ir reģistrēta zemesgrāmatā, tiks uzskatīts, ka attiecīgā ēka ir nodota ekspluatācijā. Ja šobrīd ir izdota jauna būvatļauja, tas neliedz jums pieteikties privātmāju energoefektivitātes programmā. Altum veiks datu pārbaudi arī Valsts zemes dienesta datu sistēmā www.kadastrs.lv.

Cik ilgu laiku pēc projekta noslēguma privātmājā, kurā tika īstenoti energoefektivitātes pasākumi, nedrīkst veikt saimniecisko darbību?

Nav noteikti nekādi ierobežojumi privātmājas izmantošanas mērķim pēc projekta īstenošanas beigām. Prasību par saimnieciskās darbības veikšanu Altum pārbaudīs projekta iesniegšanas brīdī.

Jautājumi par projekta īstenošanu – sākotnējais ēkas energoefektivitātes novērtējums, būvniecība un ēkas pagaidu energosertifikāta sagatavošana

Vai uz atbalstu var pretendēt persona, kura ir sagatavojusies veikt māju renovāciju, veikt energoefektivitātes pasākumus un ir jau sagatavojusi privātmājas pārbūves projektu, tāmi un saņēmusi būvatļauju? Darbi vēl nav uzsākti.

Vai ir iespējams ar šiem sagatavotajiem tehniskajiem dokumentiem pieteikties arī uz tehnisko palīdzību un grantu? Ja persona ir veikusi visus priekšdarbus, zināmas izmaksas un veicamo darbu apjoms, vai joprojām ir jāiesaista Altum atlasītais energokonsultants? Ja jāpiesaista, vai viņam vēlreiz ir jādara viss jau izdarītais darbs un par to ir jāmaksā?

Jā, persona var pieteikties saņemt tehnisko palīdzību un grantu. Vēlamies norādīt, ka pakalpojuma sniedzēja – energokonsultanta – darbs būs jāapmaksā. Pat ja visi pasākumi jau ir izplānoti, tāmes sagatavotas, būvatļaujas saņemtas – energokonsultants ierodas un darbojas saskaņā ar privātmāju energoefektivitātes programmas projekta ieviešanas shēmu.

Privātmājai ir sagatavots un šobrīd ir spēkā ēkas pagaidu energosertifikāts, kas nosaka, ka mājai ir piešķirta energoefektivitātes C klase. Vai persona var pretendēt uz grantu un tehnisko palīdzību, ja pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas māja sasniegs B vai A energoefektivitātes klasi? Vai arī māja var palikt C energoefektivitātes klasē? Ja mājai jau ir B energoefektivitātes klase, vai jāsasniedz A energoefektivitātes klase?

Ja privātmājai jau šobrīd ir piešķirta energoefektivitātes C klase, tad privātpersona var pretendēt uz grantu un tehnisko palīdzību. Pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas  energoefektivitātes klasei privātmājā ir jābūt paaugstinātai. Tas nozīmē, ka minētajā gadījumā privātmājai ir jāiegūst vismaz B energoefektivitātes klase.  

Kā persona var vismaz aptuveni noskaidrot, ko nozīmē privātmājai sasniegt energoefektivitātes C klasi un ietaupīt 20 % apkures patēriņa?

Persona iesniedz projekta pieteikumu privātmāju energoefektivitātes programmā. Ja persona atbilst programmas kritērijiem, Altum apstiprina projekta pieteikumu un noslēdz ar personu līgumu par projekta īstenošanu. Tad persona noslēdz līgumu ar pakalpojuma sniedzēju (no Altum atlasītā saraksta) par energoefektivitātes konsultācijām un tehniskās dokumentācijas izstrādi, un pakalpojuma sniedzējs uzsāk darbu. Pakalpojuma sniedzējs izstrādā sākotnējo ēkas energonovērtējumu (to saskaņo ar mājas īpašnieku), par šo pakalpojumu samaksā privātmājas īpašnieks. Ja privātmājas īpašnieks uzskata, ka pakalpojuma sniedzēja piedāvātais vērtējums un ieteiktās aktivitātes neatbilst viņa vajadzībām, viņš var atteikties no projekta tālākas īstenošanas. Ja viņš atsakās no projekta tālākas īstenošanas, tad veiktās izmaksas viņam netiek kompensētas.

Vai es varu pats izvēlēties pakalpojuma sniedzēju (energokonsultantu), ar kuru sadarboties privātmājas siltināšanas projekta laikā?

Saskaņā ar 2021. gada 11. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 103 2.9. punktā noteikto pakalpojuma sniedzējus izvēlas Altum pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā procedūrā. Persona var izvēlēties vienu no pakalpojuma sniedzējiem, kura atlasi būs veicis Altum. Pakalpojumu sniedzēju saraksts ir publicēts Altum mājaslapā.

Vai es pats varu izvēlēties būvniecības kompāniju, kas veiks privātmājas energoefektivitātes un siltināšanas pasākumus?

Jā, jūs pats varat izvēlēties būvniecības kompāniju, kas veiks privātmājas energoefektivitātes un siltināšanas pasākumus saskaņā ar jūsu un kredītiestādes, kurā ņemsiet aizdevumu privātmāju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, vienošanos.

Vai es varu privātmājas energoefektivitātes un siltināšanas pasākumus, ko ieteicis pakalpojuma sniedzējs (energokonsultants), veikt pats saimnieciskā kārtā?

Jā, jūs pats varat veikt privātmājas energoefektivitātes un siltināšanas pasākumus saimnieciskā kārtā, ja jūs vienojaties ar kredītiestādi, kurā ņemsiet aizdevumu privātmāju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, par šādu kārtību.

Ja pakalpojuma sniedzējs (energokonsultants) uzskata, ka manā privātmājā nevar sasniegt minimālo energoefektivitāti vai arī viņa piedāvātie energoefektivitātes risinājumi prasa lielus finanšu ieguldījumus, kurus es nevēlos veikt, vai Altum man atmaksās naudu, kas samaksāta pakalpojuma sniedzējam par privātmājas sākotnējā novērtējuma izstrādi?

Nē, Altum jums neatlīdzinās izdevumus, kas radušies, lai pakalpojuma sniedzējs sagatavotu īpašuma sākotnējo novērtējumu gadījumā, ja jūs nevēlēsieties turpināt projekta īstenošanu.

Dzīvojamās mājas platība ir mazāka 50 m2, Ministru kabineta noteikumu Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” pielikumā Nr.3 ir noteikts, ka ēkas energoefektivitātes klases tiek piešķirtas, kā arī aprēķina intervāli tiek norādīti mājām sākot no 50 m2. Kā rīkoties gadījumos, ja mana mājas ir mazāka par 50m2?

Energoefektivitātes likumā un uz tā pamata izdotajos MK noteikumos ir noteikts, ka visas šajos normatīvajos aktos noteiktās prasības ir obligāti jāpiemēro ēkām, kuru platība ir lielāka par  50 m2. Tomēr tas neliedz iespēju veikt ēkas energosertifikāciju, t.i. izpildīt normatīvajos aktos noteiktās prasības brīvprātīgi. Līdz ar to, gadījumos, ja dzīvojamās mājas platība ir mazāka par 50 m2, var piemērot tos nosacījumus un prasības, kas normatīvajos aktos ir noteiktas dzīvojamām mājām ar platību 50-120 m2.

Vai Privātmāju energoefektivitātes programmas ietvaros, īstenojot energoefektivitātes pasākumus, var veikt arī dzīvojamā mājas platība palielināšanu?

Jā, īstenojot energoefektivitātes pasākumus, var veikt arī pasākumus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas platības palielināšanu. Informējam, ka šādos gadījumos, ēkas pagaidu energosertifikāts ir jāsagatavo par jauno (palielināto) platību. Altum salīdzinās sākotnējā ēkas energoefektivitātes novērtējuma datus ar ēkas pagaidu energosertifikāta datiem, pārliecināsies par MK noteikumos Nr.103 noteikto kritēriju izpildi un lems par atbalsta izmaksu.