FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Biežāk uzdotie jautājumi

Jautājumi par atbalsta iespējām

Kādi ir atbalsta veidi, un cik liels ir atbalsts?

1.Privātmāju energoefektivitātes (turpmāk – PME) programma paredz garantiju bankas aizdevumam. Banka var piesaistīt Altum garantiju aizdevumam jebkurai fiziskai personai, kurai pieder privātmāja, kas ir nodota ekspluatācijā un kurā netiek veikta saimnieciskā darbība. Altum garantē līdz 30 % no aizdevuma summas, bet nepārsniedzot 20 000 EUR. Garantijas termiņš ir 10 gadi.

 • Kas ir garantija – Altum garantija ir  bankas aizdevuma papildus nodrošinājums (galvojums) līdz 30% apmērā no aizdevuma summas, nepārsniedzot 20 000 EUR. Gadījumā, ja nespēsiet pildīt savas saistības pret banku, Altum segs daļu no bankas aizdevuma zaudējumiem.
 • Kas piesakās garantijas saņemšanai – bankas, ar kurām Altum sadarbojas garantiju programmās. Pašlaik notiek sadarbības banku atlases process, garantijām bankas varēs pieteikties tuvākajā laikā.
 • Kad nepieciešama garantija – ja banka, vērtējot jūsu aizdevuma pieteikumu, secina, ka, lai jums piešķirtu aizdevumu, ir nepieciešams papildu nodrošinājums. Piemēram, jūsu īpašuma vērtība nav pietiekama, lai varētu jums piešķirt aizdevumu nepieciešamajā apmērā, jūsu esošo kredītsaistību apmēra dēļ nepieciešams papildu nodrošinājums.

2.Programma paredz arī grantu līdz 5000 EUR (nepārsniedzot aizdevuma sākotnējo pamatsummu) un atbalstu par privātmājas energoefektivitātes pasākumu tehniskās dokumentācijas izstrādi 1000 EUR apmērā. Grants un tehniskā palīdzība tiek piešķirta, ja atbalsta saņēmējs atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

 • atbalsta saņēmēja apgādībā un kopā ar viņu dzīvo vismaz trīs vai vairāk bērnu (vai divi un tiek gaidīts trešais);

VAI

 • privātmāja atrodas ārpus Jūrmalas valstspilsētas, Rīgas valstspilsētas un Rīgas valstspilsētai piegulošo novadu (Mārupes novads, Olaines novads, Ķekavas novads, Salaspils novads, Ropažu novads, Ādažu novads) administratīvās teritorijas.

Tehnisko palīdzību un grantu varēs saņemt, ja īstenoto energoefektivitātes pasākumu rezultātā tiks paaugstināta privātmājas energoefektivitātes klase vismaz līdz C klasei un samazināts apkures patēriņš vismaz 20 % apmērā.

Kas var pieteikties saņemt atbalstu?

Altum garantiju kredītiestādes aizdevumam var saņemt jebkura fiziska persona, kurai pieder privātmāja, kas ir nodota ekspluatācijā un kurā netiek veikta saimnieciskā darbība.

Tehnisko palīdzību un grantu projekta īstenošanas noslēgumā var saņemt persona:

 • kuras apgādībā un kopā ar viņu dzīvo vismaz trīs vai vairāk bērnu (vai divi un tiek gaidīts trešais);

VAI

 • privātmāja atrodas ārpus Jūrmalas valstspilsētas, Rīgas valstspilsētas un Rīgas valstspilsētai piegulošo novadu (Mārupes novads, Olaines novads, Ķekavas novads, Salaspils novads, Ropažu novads, Ādažu novads) administratīvās teritorijas.

 

Kādus pasākumus var īstenot privātmāju energoefektivitātes programmā?

Atbalsts tiek sniegts šādiem pasākumiem:

 • būvdarbu veikšanai dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās;
 • inženiersistēmu (piemēram, apkures un ventilācijas iekārtu) iegādei, atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei;
 • jaunas ūdens sildīšanas iekārtas iegādei un uzstādīšanai;
 • mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas piegādi;
 • citiem pasākumiem, ja tie nepieciešami dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai vienlaikus ar iepriekšminētajiem pasākumiem.

 

Vai tehniskā palīdzība un grants tiek izmaksāti personai pirms energoefektivitātes pasākumu īstenošanas privātmājā?

Nē, tehniskā palīdzība un grants tiek izmaksāts personai pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas privātmājā, ja īstenoto energoefektivitātes pasākumu rezultātā tiek paaugstināta privātmājas energoefektivitātes klase vismaz līdz C klasei un samazināts apkures patēriņš vismaz 20 % apmērā.

 

Kas man ir jādara, pirms privātmāju energoefektivitātes programma tiek atvērta un tiek uzsākta projektu pieņemšana?

Pirms privātmāju energoefektivitātes programmas atvēršanas jums:

 • jāpārrunā ar kredītiestādi vēlme piedalīties privātmāju energoefektivitātes programmā un iespējas saņemt aizdevumu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai privātmājā

 • jānoformē e-paraksts, kas veicinātu dokumentu aprites ātrumu

 • piekļuve mans.altum.lv – obligāti jānoformē piekļuve Altum attālināto darījumu sistēmai mans.altum.lv, kuru tālāk varēs izmantot, lai iesniegtu dokumentus un sazinātos ar Altum. Vairāk par mans.altum.lv var uzzināt Altum tīmekļa vietnē.

 

Jautājumi par bankām

 

Vai es varu pieteikties gan Altum garantijai, gan tehniskajai palīdzībai? 

Jā, jūs varat pieteikties gan Altum garantijai bankas aizdevumam, lai īstenotu energoefektivitātes pasākumus, gan tehniskai palīdzībai un grantam viena pieteikuma ietvaros.

 

Ja es energoefektivitātes pasākumu finansēšanai savā privātmājā vēlos ņemt aizdevumu bankā un izmantot Altum garantiju, pie kā man ir jāvēršas?

Ja jūs vēlaties saņemt Altum garantiju bankas aizdevumam, jums ir jāvēršas bankā. Jums nav jāsniedz pieteikums Altum.

 

Ja Altum ir sniedzis garantiju mājas iegādei, vai tas nav šķērslis, lai saņemtu vēl vienu garantiju no Altum energoefektivitātes paaugstināšanai?

Nē, Altum garantija mājas iegādei nav šķērslis, lai saņemtu garantiju energoefektivitātes paaugstināšanai. Jūs varat izmantot abas garantijas, ja kredītiestāde ir gatava jums izsniegt aizdevumu.

 

Vai būs minimālā obligātā aizņēmuma summa, kas jāaizņemas no bankas, lai īstenotu projektu PME programmā? Kādas būs % likmes un nosacījumi? 

Nē, minimālā obligātā aizņēmuma summa nav noteikta, taču, ja vēlaties pretendēt uz grantu (5000 EUR) un tehnisko palīdzību (1000 EUR), tad aizdevuma summa nevar būt mazāka par 5000 EUR. Katrs var ņemt tādu aizdevumu, par kādu viņš vienojas ar banku. Aizdevuma procentu likmes un nosacījumus katra banka noteiks saskaņā ar saviem kreditēšanas noteikumiem.

 

Ja tiek ņemts aizņēmums bankā, lai īstenotu energoefektivitātes pasākumus, vai bankas varēs prasīt nodrošinājumu (ieķīlāt nekustamo īpašumu, kurā tiek veikti energoefektivitātes pasākumi), vēl kādu citu galvojumu bez Altum galvojuma?

Katra kredītiestāde var prasīt tādus nodrošinājumus un papildu galvojumus, kādi atbilst attiecīgās kredītiestādes kredītpolitikai. Altum garantija kalpo tikai kā papildu nodrošinājums jūsu ņemtajam aizdevumam.

 

Kad būs zināms, kuras bankas piedalās privātmāju energoefektivitātes programmā? Kur šī informācija būs pieejama?

Šobrīd Altum veic pārrunas ar kredītiestādēm par piedalīšanos privātmāju energoefektivitātes programmas īstenošanā. Informācija par kredītiestādēm tiks publicēta Altum mājaslapā.

 

Jautājumi par atbilstību privātmāju energoefektivitātes programmas kritērijiem

 

Vai ir iespējams pieteikties privātmāju energoefektivitātes programmā un iesniegt projekta pieteikumu, ja privātmāja man pieder kopīpašumā ar citu personu? 

Jā, jums ir iespējas pieteikties privātmāju energoefektivitātes programmā un iesniegt projekta pieteikumu arī gadījumos, kad jums pieder domājamā daļa no īpašuma. Aicinām jūs pirms projekta pieteikuma iesniegšanas sazināties ar to kredītiestādi, kurā jūs vēlēsieties saņemt aizdevumu un pārrunāt ar kredītiestādi tās kredītpolitiku attiecībā uz finansējuma piešķiršanu kopīpašumā esošas privātmājas energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.  

 

Kas ir apgādībā esošs bērns? Vai “kopā dzīvo” nozīmē, ka bērns ir deklarēts tajā adresē, kurā  ir deklarēta persona, kura pieteiksies privātmāju energoefektivitātes programmā?

Apgādībā esošs bērns ir:

 • nepilngadīgs bērns (līdz 18 gadu vecumam)
 • bērns, kurš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai
 • mazbērns vai audzināšanā paņemts bērns, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), arī tikmēr, kamēr viņš turpina izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai
 • nepilngadīgs brālis un māsa, kā arī brālis un māsa, kamēr brālis un māsa turpina izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku
 • aizbildnībā vai aizgādībā esoši bērni (arī audžubērni)

 

Iesniedzot projekta pieteikumu, jūs iesniegsiet Valsts ieņēmumu dienesta EDS sistēmas izdruku, kurā norādīts, ka bērns atrodas jūsu apgādībā. Ja bērns jau pats maksā nodokļus, strādā, tad viņš vairs nav jūsu apgādībā.

“Kopā dzīvo” – tas nozīmē, ka bērns dzīvo kopā ar personu, kura pretendē uz atbalstu, un bērns ir deklarēts tajā pašā adresē, kurā ir deklarēta persona, kas pieteiksies privātmāju energoefektivitātes programmā. Iesniedzot projekta pieteikumu, jūs iesniegsiet portāla www.latvija.lv izdruku, ka jums un jūsu bērniem ir viena deklarētā dzīvesvieta.

 

Persona ir reģistrēta kā pašnodarbināta persona Valsts ieņēmumu dienestā. Privātmāja ir norādīta kā šīs personas adrese un faktiskā dzīvesvieta. Vai tiks uzskatīts, ka šajā privātmājā tiek veikta saimnieciskā darbība, ja persona strādā kā pašnodarbināta persona dažādos NVO un pašvaldību projektos (privātmājā uz vietas saimnieciskā darbība netiek veikta)? Vai arī šajā gadījumā tiks uzskatīts, ka persona nevar pretendēt uz atbalstu privātmāju energoefektivitātes programmā?

Ja persona, reģistrējoties kā pašnodarbināta persona, ir norādījusi savu dzīvesvietas adresi, tad tiks uzskatīts, ka tajā tiek veikta saimnieciskā darbība. Personai ir iespēja kā saimnieciskās darbības vietu norādīt citu adresi, pievienojot klāt nomas līguma kopiju vai īpašnieka piekrišanu, vai arī norādīt, ka pakalpojums tiek sniegts izbraukumā. Šādā gadījumā netiks uzskatīts, ka persona savā dzīvesvietā veic saimniecisko darbību kā pašnodarbināta persona.

 

Privātmājā, kurā ir plānots veikt energoefektivitātes pasākumus, ir reģistrēta biedrība/nodibinājums. Šī biedrība/nodibinājums neveic saimniecisko darbību. Vai šādā gadījumā ir iespējams pieteikties privātmāju energoefektivitātes programmā?

Ja biedrība/nodibinājums neveic saimniecisko darbību, tad persona, kuras privātmājā ir  reģistrēta biedrība/nodibinājums, var pieteikties dalībai atbalsta programmā energoefektivitātes pasākumu veikšanai šajā mājā. Ja biedrības/nodibinājuma statūtos ir norādīts, ka saimnieciskā darbība netiek veikta, tad, iesniedzot projekta pieteikumu, tiks lūgts iesniegt arī biedrības/nodibinājuma statūtus.

 

Privātmājai, kurā ir plānots veikt energoefektivitātes pasākumus, ir jābūt nodotai ekspluatācijā. Kā tiks noteikts šis ekspluatācijā nodošanas datums? Ja privātmāja ir pārbūvēta/renovēta un otrreiz nodota ekspluatācijā, kurš datums tiks uzskatīts par ekspluatācijā nodošanas datumu? Ne vienmēr zemesgrāmatā ir norādīts ekspluatācijā nodošanas datums.

Ja privātmāja ir reģistrēta zemesgrāmatā, tiks uzskatīts, ka attiecīgā ēka ir nodota ekspluatācijā. Ja šobrīd ir izdota jauna būvatļauja, tas neliedz jums pieteikties privātmāju energoefektivitātes programmā. Altum veiks datu pārbaudi arī Valsts zemes dienesta datu sistēmā www.kadastrs.lv.

 

Cik ilgu laiku pēc projekta noslēguma privātmājā, kurā tika īstenoti energoefektivitātes pasākumi, nedrīkst veikt saimniecisko darbību?

Nav noteikti nekādi ierobežojumi privātmājas izmantošanas mērķim pēc projekta īstenošanas beigām. Prasību par saimnieciskās darbības veikšanu Altum pārbaudīs projekta iesniegšanas brīdī.

 

Ko nozīmē nosacījums, ka “dzīvojamai mājai saskaņā ar būvju klasifikāciju ir jāatbilst viena dzīvokļa mājas klasei”?

2018. gada 12. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi” tiek norādīts, ka dzīvojamā māja tiek uzskatīta par viena dzīvokļa māju, ja tai piešķirts kods  – 1110. Informāciju par to, kāds būvju klasifikācijas kods ir piešķirts jūsu privātmājai, varat atrast Valsts zemes dienesta informācijas sistēmā www.kadastrs.lv.

 

Jautājumi par projekta īstenošanu – sākotnējais ēkas energoefektivitātes novērtējums, būvniecība un energosertifikāta sagatavošana

 

Vai uz atbalstu var pretendēt persona, kura ir sagatavojusies veikt māju renovāciju, veikt energoefektivitātes pasākumus un ir jau sagatavojusi privātmājas pārbūves projektu, tāmi un saņēmusi būvatļauju? Darbi vēl nav uzsākti.

1.1.Vai ir iespējams ar sagatavotajiem tehniskajiem dokumentiem doties uz kredītiestādi un pieteikties uz aizdevumu, izmantojot Altum garantiju?

1.2.Vai ir iespējams ar šiem sagatavotajiem tehniskajiem dokumentiem pieteikties arī uz tehnisko palīdzību un grantu? Ja persona ir veikusi visus priekšdarbus, zināmas izmaksas un veicamo darbu apjoms, vai joprojām ir jāiesaista Altum atlasītais energokonsultants? Ja jāpiesaista, vai viņam vēlreiz ir jādara viss jau izdarītais darbs un par to ir jāmaksā?

 

1.1 Jā, persona var pretendēt un saņemt Altum garantiju kredītiestādes aizdevumam.

1.2. Jā, persona var pieteikties saņemt Altum garantiju kredītiestādes aizdevumam un var arī pieteikties uz tehnisko palīdzību un grantu. Vēlamies norādīt, ka pakalpojuma sniedzēja – energokonsultanta – darbs būs jāapmaksā. Pat ja visi pasākumi jau ir izplānoti, tāmes sagatavotas, būvatļaujas saņemtas – energokonsultants ierodas un darbojas saskaņā ar privātmāju energoefektivitātes programmas projekta ieviešanas shēmu.

 

Privātmājai ir sagatavots un šobrīd ir spēkā ēkas pagaidu energosertifikāts, kas nosaka, ka mājai ir piešķirta energoefektivitātes C klase. Vai persona var pretendēt uz grantu un tehnisko palīdzību, ja pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas māja sasniegs B vai A energoefektivitātes klasi? Vai arī māja var palikt C energoefektivitātes klasē? Ja mājai jau ir B energoefektivitātes klase, vai jāsasniedz A energoefektivitātes klase?

Ja privātmājai jau šobrīd ir piešķirta energoefektivitātes C klase, tad privātpersona var pretendēt uz grantu un tehnisko palīdzību. Pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas  energoefektivitātes klasei privātmājā ir jābūt paaugstinātai. Tas nozīmē, ka minētajā gadījumā privātmājai ir jāiegūst vismaz B energoefektivitātes klase.  

 

Kā persona var vismaz aptuveni noskaidrot, ko nozīmē privātmājai sasniegt energoefektivitātes C klasi un ietaupīt 20 % apkures patēriņa? Lēmums pretendēt uz tehnisko palīdzību un grantu ir atkarīgs no energoefektivitātes projekta kopējām izmaksām.

Persona iesniedz projekta pieteikumu privātmāju energoefektivitātes programmā. Ja persona atbilst programmas kritērijiem, Altum apstiprina projekta pieteikumu un noslēdz ar personu līgumu par projekta īstenošanu. Tad persona noslēdz līgumu ar pakalpojuma sniedzēju (no Altum atlasītā saraksta) par energoefektivitātes konsultācijām un tehniskās dokumentācijas izstrādi, un pakalpojuma sniedzējs uzsāk darbu. Pakalpojuma sniedzējs izstrādā sākotnējo ēkas energonovērtējumu (to saskaņo ar mājas īpašnieku), par šo pakalpojumu samaksā privātmājas īpašnieks. Ja privātmājas īpašnieks uzskata, ka pakalpojuma sniedzēja piedāvātais vērtējums un ieteiktās aktivitātes neatbilst viņa vajadzībām, viņš var atteikties no projekta tālākas īstenošanas. Ja viņš atsakās no projekta tālākas īstenošanas, tad veiktās izmaksas viņam netiek kompensētas.

 

Vai es varu pats izvēlēties pakalpojuma sniedzēju (energokonsultantu), ar kuru sadarboties privātmājas siltināšanas projekta laikā?

Saskaņā ar 2021. gada 11. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 103 2.9. punktā noteikto pakalpojuma sniedzējus izvēlas Altum pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā procedūrā. Persona varēs izvēlēties vienu no pakalpojuma sniedzējiem, kura atlasi būs veicis Altum. Pakalpojumu sniedzēju saraksts tiks publicēts Altum mājaslapā.

 

Vai es pats varu izvēlēties būvniecības kompāniju, kas veiks privātmājas energoefektivitātes un siltināšanas pasākumus?

Jā, jūs pats varat izvēlēties būvniecības kompāniju, kas veiks privātmājas energoefektivitātes un siltināšanas pasākumus saskaņā ar jūsu un kredītiestādes, kurā ņemsiet aizdevumu privātmāju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, vienošanos.

 

Vai es varu privātmājas energoefektivitātes un siltināšanas pasākumus, ko ieteicis pakalpojuma sniedzējs (energokonsultants), veikt pats saimnieciskā kārtā?

Jā, jūs pats varat veikt privātmājas energoefektivitātes un siltināšanas pasākumus saimnieciskā kārtā, ja jūs vienojaties ar kredītiestādi, kurā ņemsiet aizdevumu privātmāju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, par šādu kārtību.

 

Ja pakalpojuma sniedzējs (energokonsultants) uzskata, ka manā privātmājā nevar sasniegt minimālo energoefektivitāti vai arī viņa piedāvātie energoefektivitātes risinājumi prasa lielus finanšu ieguldījumus, kurus es nevēlos veikt, vai Altum man atmaksās naudu, kas samaksāta pakalpojuma sniedzējam par privātmājas sākotnējā novērtējuma izstrādi?

Nē, Altum jums neatlīdzinās izdevumus, kas radušies, lai pakalpojuma sniedzējs sagatavotu īpašuma sākotnējo novērtējumu gadījumā, ja jūs nevēlēsieties turpināt projekta īstenošanu.

 

Kā pieteikties privātmāju energoefektivitātes programmai?

Pieteikuma forma pieejama mans.altum.lv. Lai pieteiktos, jāveic autentifikācija ar Latvija.lv. Papildus pamācība pieejama šeit.