backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kas mēs esam

ALTUM ir valsts attīstības finanšu institūcija. Tā ar finanšu instrumentiem (aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u. c.) nodrošina finansējumu jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā svarīgas un atbalstāmas, un kurās pietiekamā apjomā nav pieejams kredītiestāžu finansējums. Īstenojot valsts atbalsta programmas, ALTUM izmanto Latvijas un ES fondu finansējumu. Kā darbojas ES finanšu instrumenti uzzini šajā video.

 

 

 Uzzini kā darbojas Eiropas investīciju projektu portāls, kas uzņēmējiem palīdz piesaistīt projektiem investorus un investoriem atrast projektus investīcijām.

 

Atbalsta programmas ALTUM īsteno no publiskajiem resursiem – Eiropas Savienības, citu starptautisku institūciju, valsts un ALTUM piesaistīta finansējuma. ALTUM akciju turētāji ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija, Ekonomikas ministrija un Zemkopības ministrija. Uzņēmuma vadība tiek organizēta atbilstoši labas korporatīvās pārvaldības praksei saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likumuPubliskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumuKomerclikumuMinistru kabineta noteikumiem par ALTUM konsultatīvo padomi un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem. ALTUM statūtus apstiprina Ministru kabinets.
Informācija par ALTUM konsultatīvo padomi. ALTUM darbojas saskaņā ar vidēja termiņa darbības stratēģiju 2016. –2018. gadam.

Ko mēs darām

ALTUM izsniedz aizdevumus un garantijas, veic eksporta darījumu apdrošināšanu un ieguldījumus riska kapitāla fondos, kā arī sniedz nefinanšu atbalstu – konsultācijas, mācības, mentoringu un citus.

ALTUM atbalsta uzņēmumus dažādās attīstības stadijās, sākot no biznesa ideju attīstīšanas līdz lielu projektu īstenošanai, ja tiem finansējums nav pieejams privātajā finanšu tirgū. ALTUM valsts atbalsta finanšu instrumenti paredzēti biznesa uzsācējiem, uzņēmumiem, lauksaimniekiem un iedzīvotājiem.

Misija

Mēs palīdzam Latvijai augt!

Vīzija

Sadarbības partneris un finanšu eksperts tautsaimniecības attīstībā

Vērtības

Komanda

Profesionāli strādājam vienotā komandā ar mūsu klientiem un partneriem, radot un īstenojot efektīvas un klientu vajadzībām atbilstošas valsts atbalsta programmas.

Izcilība

Izmantojot pieredzi un radošu skatījumu, tiecamies uz izcilību it visā, ko darām. Nemitīgi attīstāmies. Sarežģīto izsakām un izdarām vienkārši. Uz lietām un izaicinājumiem raugāmies radoši.

Atbildība

Tiecoties sasniegt mērķus, ikdienas darbā rīkojamies efektīvi, godprātīgi un cieņpilni.

Darbības jomas

  • Atbalsts biznesa uzsākšanai un pašnodarbinātības veicināšanai
  • Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai - biznesa attīstībai un konkurētspējas uzlabošanai, tehnoloģiju un inovāciju ieviešanai
  • Atbalsts lauksaimniekiem un reģionālajai attīstībai
  • Eksporta veicināšana
  • Riska kapitāla vides veicināšana
  • Atbalsts start-up vides attīstībai
  • Energoefektivitātes paaugstināšana
  • Zemes fonda darbības nodrošināšana
  • Atbalsts ģimenēm ar bērniem mājokļa iegādei