Altum-Noteiktie kritēriji sadarbībai ar klientiem

Noteiktie kritēriji
sadarbībai ar klientiem

Atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likumam, Altum īsteno atbalsta un attīstības programmas definētu uzdevumu ietvarā, ievērojot tai saistošus tiesību aktus, vadlīnijas, ieteikumus, risku vadības politikas.

Altum atbildīgi īsteno savu misiju un lomu tautsaimniecības ekonomikas izaugsmes veicināšanā, un apzinās, ka Altum sniegtais atbalsts ir būtisks gan klientu, gan valsts labklājības un ilgtspējas nodrošināšanai.

 

Altum nodrošina tai uzticēto finanšu līdzekļu rūpīgu un gādīgu pārvaldīšanu.

 

Darbā ar klientiem piemērojam vienotu attieksmi un pieeju, prasības un kritērijus, vērtējot ne vien klientu finanšu rādītājus, atbilstību programmu noteikumiem, bet arī citus definētus principus.

Altum piemēro zemas iecietības politiku pret pārkāpumiem un/vai darbībām, kas nav saderīgas ar tiesiskumu, godīgu komercpraksi un Altum uzticēto lomu Latvijas tautsaimniecības veidošanā.

 

Lai nodrošinātu finansējuma tiesisku izlietojumu, Altum nesadarbojas ar klientiem, kuri paši vai personām, kurām klientā ir būtiska ietekme (patiesais labuma guvējs (PLG), dalībnieks ar līdzdalību virs 10%, amatpersona, t.sk prokūrists), un kuras/ -ām ir:

 

1Augsta riska jurisdikcijai valstspiederīga persona
 • ir augsta riska jurisdikcijai (*) valstspiederīga persona vai inkorporēta saskaņā ar šīs jurisdikcijas tiesību aktiem (reģistrēta šajā jurisdikcijā);


(*) jurisdikcijas, ko noteikusi ES (t.sk. ES saraksts ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas), kā arī jurisdikcijas, kurām noteiktas starptautiskas, nacionālas vai eksteritoriālas sankcijas, kas rada nozīmīgus atbilstības riskus (t.sk. kurām ir noteikti ierobežojoši pasākumi saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā).
2Saikne ar augsta riska jurisdikciju
 • tieši vai netieši kontrolē (līdzdalības slieksnis 10% un vairāk) meitasuzņēmumus šajās jurisdikcijās,

 • to īpašumā ir pastāvīgas pārstāvniecības, kas atrodas šādās jurisdikcijās;

 • ir kopīgas īpašumtiesības ar uzņēmumiem no šīm jurisdikcijām.
3Kriminālprocess par ekonomiska rakstura noziedzīgu nodarījumu
 • aktīvs (pirmstiesas vai iztiesāšanas stadijā)

 • izbeigts kriminālprocess par ekonomiska rakstura noziedzīgu nodarījumu, ar kuru personas notiesātas vai vienojušās par sodu ar prokurora priekšrakstu (noilgums 10 gadi)

4Konkurences padomes lēmumi par soda uzlikšanu karteļu lietās (Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas un Līguma par Eiropas Savienības darbību 101.panta 1.daļas pārkāpumi – aizliegtas vertikālās un horizontālās (karteļi) vienošanās)
 • tiesvedībā esošas administratīvā pārkāpuma lietas (līdz lēmumam);

 • spēkā esoši naudas sodi (noilgums 5 gadi);

 • uzticības programmas ietvaros slēgtie administratīvie līgumi, ar kuriem klients atzīst pārkāpumi (noilgums 5 gadi)
5Konstatēta neatbilstība Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām
 • nav iespējams veikt klienta identifikāciju;

 • klienta izpētes laikā nav gūta pārliecība:

  • par klienta un/ vai tā PLG līdzekļu izcelsmi un/ vai materiālo stāvokli raksturojošas labklājības izcelsmi;

  • par klienta saimniecisko darbību;

  • par klienta PLG un/ vai veidu, kādā izpaužas PLG kontrole pār klientu.

 • nav iespējams noskaidrot klienta/ klienta grupas struktūru;

 • klients nav iesniedzis vai atsakās sniegt klienta izpētei nepieciešamo informāciju, vai sniegta informācija ir nepatiesa/ pretrunīga;

 • ir pieejama informācija vai pastāv pamatotas aizdomas, ka klients vai personas, kurām klientā ir tiešā vai netiešā būtiska ietekme (dalībnieks ar līdzdalību 10% un vairāk) ir saistītas vai bija saistītas, vai pastāv pamatotas aizdomas par personas saistību ar organizēto noziedzību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un/vai terorisma un proliferācijas finansēšanu, t.sk. ir veikušas vai mēģinājušas veikt darbības, kuras vērstas uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma un proliferācijas finansēšanu;

 • par klientu vai par personām, kurām klientā ir tiešā vai netiešā būtiska ietekme (PLG, dalībnieks ar līdzdalību 10% un vairāk, amatpersona, t.sk prokūrists) ir pieejama ticama negatīva rakstura informācija un pastāv pamatotas aizdomas, ka šī informācija var radīt būtiskus reputācijas riskus.
6Konstatēta neatbilstība Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībāmklients vai personas, kurām klientā ir tiešā vai netiešā būtiska ietekme:
 • ir sankcijām pakļautas personas vai tieši vai netieši ir saistīta ar personu, pret kuru vērstas sankcijas;

 • darbojas jomā, sniedz pakalpojumus vai sadarbojas ar darījuma partneriem, vai ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgus amatus valstī, pret kuru vērstas sankcijas un kurai raksturīgs sankciju risks, tajā skaitā, ja klients, tā darījumi vai darbība ir tiešā vai netiešā veidā saistīti ar personu (t.sk. iestādi, organizāciju), pret kuru ir noteiktas sankcijas;

 • par kurām ir pieejama informācija vai pastāv pamatotas aizdomas, ka tās ir veikušas vai mēģinājušas veikt darbības, kuras vērstas pret sankciju noteikto ierobežojumu pārkāpšanu vai apiešanu, vai šādu darbību mēģinājumiem.

 

(1). un (2). punktos norādītie kritēriji netiek attiecināti uz Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes atbalsta programmu dalībniekiem un katrs gadījums tiek vērtēts individuāli kopsakarā ar programmas mērķi un personu ietekmi un labumu gūšanu pēc būtības.