Altum-Aktualitātes-Pagājušajā gadā ALTUM izsniegusi finansējumu 159,4 miljonu eiro apmērā

Pagājušajā gadā ALTUM izsniegusi finansējumu 159,4 miljonu eiro apmērā

ALTUM

28. Feb, 2019

Saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas Altum Koncerna (turpmāk tekstā – ALTUM Koncerns) nerevidēto starpposmu saīsināto pārskatu par 12 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī, ALTUM Koncerna  izsniegto finanšu instrumentu portfelis (bruto) 2018. gada 31. decembrī ir 503 milj. eiro, ko veido 18 280 līgumi, tai skaitā:

  • garantiju portfelis 237 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 11 924;
  • aizdevumu portfelis 217 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 6 150;
  • ieguldījumi riska kapitāla fondos kopējā apjomā 49 milj. eiro, kopējais fondu finansēto projektu skaits – 206.

 

No gada sākuma ALTUM Koncerna finanšu instrumentu portfelis pieauga par 13.5% (69.9 milj. EUR) pēc apjoma un par 27% (3878 projektiem) pēc projektu skaita. No finanšu instrumentiem visstraujākais pieaugums ir garantiju portfelim, kas ir pieaudzis par 30% pēc apjoma (54.5 milj. EUR) un 48% pēc darījumu skaita.Jau 2018.gada 2. ceturksnī garantiju portfeļa apjoms pārsniedzis aizdevumu portfeli, izpildot ALTUM Stratēģijas laika posmam 2016 – 2018 mērķi – būtiski palielināt darbības apjomus, akcentējot netiešos finanšu instrumentus (garantijas).Saskaņā ar nerevidēto starpposmu saīsināto pārskatu datiem, 2018. gadā ALTUM Koncerns ir strādājis ar 3.919 miljoni eiro peļņu.

 

 

 Reinis Bērziņš, Altum valdes priekšsēdētājs:

 

“ALTUM pagājušā gada sekmīgā darbība ir rādītājs pakāpeniskai Latvijas uzņēmēju un iedzīvotāju ekonomiskajai izaugsmei, kuru atbalstām ar finansējumu, izpratni un servisu. Labs finanšu rezultāts sasniegts pateicoties augošajiem ALTUM darbības apjomiem un izmaksu efektīvai darbībai.Pagājušajā gadā valsts atbalsta programmās ALTUM izsniegusi finansējumu 159.4 miljonu eiro apmērā, savukārt kopējais finanšu instrumentu portfeļa apjoms jau pārsniedzis pusmiljardu eiro. Salīdzinot ar gadu iepriekš, 2018.gadā jaunu darījumu apjoms pieaudzis par 44%, turklāt atbilstoši darbības stratēģijai jaunajos darījumos netiešo finanšu instrumentu jeb garantiju īpatsvars būtiski pārsniedz aizdevumu īpatsvaru un veido 56% no jaunajiem darījumiem. Pērn esam pabeiguši visu jaunās paaudzes riska kapitāla fondu pārvaldnieku atlasi, uzsākuši jaunu aizdevumu programmu maziem un vidējiem uzņēmumiem lauku teritorijās, uzlabojuši piešķiršanas nosacījumus vairākiem garantiju instrumentiem, kā arī sekmīgi ieviesuši jaunu – portfeļgarantiju instrumentu, kas kredītiestādēm ļauj pašām piemērot ALTUM garantiju, vienlaikus komersantu aizdevumiem nosakot zemāku procentu likmi.Turpinot iesākto, šogad savā darbībā būsim arvien efektīvāki, gan optimizējot programmu vadības izmaksas, gan padarot efektīvāku klientu pieteikumu izvērtēšanas procesu, kā arī  fokusējoties uz ilgtspēju finansējuma piesaistē finanšu instrumentiem.”

 

ALTUM finanšu pārskati

Saistītie raksti