Altum-Par Altum-Ietekme uz ilgtspējas faktoriem

Ietekme uz ilgtspējas faktoriem

Galvenās nelabvēlīgās ietekmes uz ilgtspējas faktoriem (GNI) apraksts

Gandrīz visa veidu ekonomiskās aktivitātes var ietekmēt vairākus ilgtspējas faktorus gan labvēlīgi, gan nelabvēlīgi. GNI indikatori ir veids kā novērtēt investoru lēmumu nelabvēlīgo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem.

 

Mēs pārvaldām risku, kas saistīts ar mūsu ieguldījumu iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz ilgtspēju, piemērojot dažādus mehānismus, tai skaitā, piemērojot Altum kapitāla fonda Atbildīga ieguldījuma kritērijus, kas ietver virkni ESG aspektus vides, sociālā kapitāla, cilvēku kapitāla, biznesa modeļa un inovāciju un vadības un pārvaldības jomās, ESG aspektu integrāciju mūsu ieguldījuma izvērtēšanas procesā, kā arī tālākā ieguldījuma turēšanas un uzraudzības posmā.

 

Plānotā ieguldījuma ESG aspektu izvērtējums, piemērojot ESG aspektu būtiskuma un ietekmes modeli, tiek iekļauts Investīciju Memorandā, kur ieguldījuma lēmumu apstiprina Ieguldījumu komiteja. Šāda prakse ir iedibināta jau kopš 2021. gada jūlija. Gadījumā, ja ESG aspekti tiek novērtēti ar augsta riska pakāpi un ierobežotām uzņēmuma darbībām to mazināšanā, tad ieguldījums var tikt neapstiprināts.

 

Šobrīd noteikti sekojoši GNI indikatori, kas tiks uzraudzīti un novērtēti sākot ar 2023. gadu:

Tabula3_v3

 

Dati GNI indikatoru aprēķiniem un/vai GNI indikatoru aprēķini tiks iegūti no portfeļa kompānijām. ALTUM tos izskatīs, taču tie netiks detalizēti pārbaudīti. ALTUM darīs labāko, lai nodrošinātu kvalitatīvus un precīzus GPI indikatorus.

 

Visa ieguldījuma dzīves cikla laikā tiek ievērots atbildīgas uzņēmuma vadības kodekss. Fonda labas pārvaldības un ilgtspējas ziņošanas aspekti balstīti starptautiski atzītos standartos – Nasdaq ESG, GRI, TCFD.