NAV PAREDZĒTS IZDOŠANAI, PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI PILNĪBĀ VAI DAĻĒJI TĀDĀS VALSTĪS VAI JURISDIKCIJĀS, VAI JEBKURAI PERSONAI VAI REZIDENTAM, KURI ATRODAS TĀDĀS VALSTĪS VAI JURISDIKCIJĀS, KURĀS ŠĀDAS DARBĪBAS BŪTU NELIKUMĪGAS, VAI IR NEPIECIEŠAMI TĀDI PASĀKUMI, KAS NAV NOTEIKTI LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTOS, IESKAITOT AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS, AUSTRĀLIJU, JAPĀNU, KANĀDU, HONKONGU, DIENVIDĀFRIKU UN SINGAPŪRU.

 

Kopējais vērtspapīru skaits45 000
Nomināls1 000 EUR
Emisijas apjoms45 000 000 EUR
Pirmais iekļaušanas datums 15.03.2018
Dzēšanas datums07.03.2025
Kupona likme %1,3
Nākamais kupona izmaksas datums07.03.2022

 

Attīstības finanšu institūcija ALTUM, kurai starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s ir piešķīrusi kredītreitingu Baa1, emitēja obligācijas EUR 20 000 000 apjomā ar fiksētu gada procentu likmi 1,3% un ienesīgumu līdz dzēšanai 1,3%. Interesi par šo emisiju izrādīja investori no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas un parakstītais apjoms gandrīz četras reizes pārsniedza emitēto apjomu.

 

 

2020.gada 8.aprīlī ALTUM emitēja obligācijas par kopējo summu EUR 20 miljoni, kas ir otrā emisija EUR 70 000 000 obligāciju emisijas programmas ietvaros, ar ienesīgumu līdz dzēšanai – 1,3%. Šīs obligācijas tika emitētas papildus 2018. gada 7. martā emitētajām obligācijām EUR 10 000 000 apmērā un 2019.gada 5.jūnijā emitētajām obligācijām EUR 15 000 000 ar dzēšanas termiņu 2025. gada 7.martā un fiksēto gada procentu likmi 1,3% (ISIN LV0000880037), kas tiek kotētas Nasdaq Riga parāda vērtspapīru sarakstā. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas investori par šo emisiju izrādīja būtisku interesi un parakstītais apjoms 3,8 reizes pārsniedza emitēto apjomu. Obligācijas iegādājās 15 investori Baltijā: 3 bankas (7%) un 12 aktīvu pārvaldības fondi un apdrošināšanas sabiedrības (93%).

 

 

Ieņēmumi no šīs obligāciju emisijas tiks izmantoti ALTUM ilgtspējīgu tautsaimniecībai svarīgu uzņēmējdarbības projektu finansēšanai lauksaimniecības jomā.

 

 

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

 

“Neraugoties uz nenoteiktību kapitāla tirgos, ko radījusi koronavīrusa globālā pandēmija, ALTUM pārliecinoši turpina izvēlēto  finansējuma piesaistes stratēģiju. Esam gandarīti par investoru lielo interesi, kas ļauj mums arī šajā pasaules ekonomikai sarežģītajā laikā emitēt obligācijas ar vēl labākiem finanšu nosacījumiem, nekā sasniedzām 2017.gada  un 2018.gada emisijās, kad kapitāla tirgos valdīja stabilitāte. Īstenojot speciālus finanšu instrumentus, ALTUM Latvijā ir viens no stūrakmeņiem vīrusa krīzes ietekmēto uzņēmumu atbalstam. Vienlaikus uzņēmējiem nodrošinām visus ikdienas ALTUM instrumentus, kurus uzņēmumi arī šajā laikā aktīvi izmanto attīstībai atbilstoši savai specifikai un vajadzībām. Ieņēmumus no šīs obligāciju emisijas izmantosim ALTUM pārvaldītā Zemes fonda darbības paplašināšanai, vēl vairāk stiprinot fonda pēdējo gadu straujo izaugsmi. Zemes fonda darījumu apjoms katru gadu aug un 2019.gadā fonda portfelis tika dubultots, šobrīd tā kopējam apjomam strauji tuvojoties 50 miljoniem eiro. Resursu piesaiste finanšu tirgos nodrošina mūsu finansējuma avotu diversifikāciju, palīdz būt ilgtspējīgiem un pašpietiekamiem finansējuma  piesaistē, vienlaikus sekmējot Baltijas kapitāla tirgus attīstību.”

 

Obligāciju emisiju vadīja Lietuvas SEB Bankas.

 

 

Atruna

Ne šis paziņojums, nedz arī neviena tā kopija, pilnībā vai daļēji nedrīkst tikt nodota vai izplatīta tieši vai netieši Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Japānā, Kanādā, Honkongā, Dienvidāfrikā, Singapūrā vai jebkurā citā jurisdikcijā, kur tas būtu nelikumīgi. Šis paziņojums nav uzskatāms par un neveido daļu no neviena piedāvājuma vai aicinājuma pārdot, vai neviena lūguma veikt jebkādu piedāvājumu pirkt vai parakstīties uz jebkuriem vērtspapīriem nevienai personai nevienā jurisdikcijā, tāpat šis paziņojums (vai jebkura tā daļa) vai tā izplatīšanas fakts neveido pamatu nevienam līgumam un uz to nevar atsaukties saistībā ar nevienu šādu līgumu. Piedāvājums un šī paziņojuma izplatīšana un cita informācija saistībā ar piedāvājumu atsevišķās jurisdikcijās var būt ierobežota ar normatīvajiem aktiem, un personām, kuru rīcībā nonāk jebkurš dokuments vai cita šeit norādītā informācija, ir jāiepazīstas ar un jāievēro jebkurš šāds ierobežojums. Jebkura šādu ierobežojumu neievērošana var radīt vērtspapīrus regulējušu normatīvo aktu pārkāpumu jebkurā attiecīgajā jurisdikcijā. Šis paziņojums nav piedāvājums pārdot vai lūgums pirkt vai parakstīties uz jebkuriem vērtspapīriem Amerikas Savienotajās Valstīs. Vērtspapīri nav un netiks reģistrēti saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu 1933. gada Vērtspapīru likumu (ar grozījumiem), un vērtspapīrus nav atļauts piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs bez reģistrācijas vai izņēmumiem no reģistrācijas pienākuma saskaņā ar 1933. gada Vērtspapīru likumu (ar grozījumiem). Emitents nav reģistrējis un neplāno reģistrēt neviena piedāvājuma nevienu laidienu Amerikas Savienotajās Valstīs vai izteikt jebkādu vērstpapīru publisko piedāvājumu Amerikas Savienotajās Valstīs. Šis paziņojums ir adresēts un attiecas uz personām Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs, kas ir “kvalificēti investori” Regulas (ES) 2017/1129 izpratnē. Jebkura ieguldījumu darbība (tostarp, bet ne tikai, jebkurš uzaicinājums, piedāvājums vai vienošanās parakstīties, pirkt vai citādi iegādāties vērtspapīrus), uz ko šis paziņojums attiecas, būs pieejama un attiecības tiks veidotas tikai ar personām, kuras ietilpst izstrādātāju mērķa tirgū.