ALTUM realizējusi obligāciju izvietošanu EUR 20 miljonu vērtībā ar ienesīgumu 0.443%

 

Informācija par vērtspapīru

 

Kopējais vērtspapīru skaits20 000
Nomināls 1 000 EUR
Emisijas apjoms20 000 000 EUR
Pirmais iekļaušanas datums11.10.2021
Dzēšanas datums08.10.2026
Kupona likme %0,443
Nākamais kupona izmaksas datums08.10.2022

NAV PAREDZĒTS IZDOŠANAI, PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI PILNĪBĀ VAI DAĻĒJI TĀDĀS VALSTĪS VAI JURISDIKCIJĀS, VAI JEBKURAI PERSONAI VAI REZIDENTAM, KURI ATRODAS TĀDĀS VALSTĪS VAI JURISDIKCIJĀS, KURĀS ŠĀDAS DARBĪBAS BŪTU NELIKUMĪGAS, VAI IR NEPIECIEŠAMI TĀDI PASĀKUMI, KAS NAV NOTEIKTI LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTOS, IESKAITOT AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS, AUSTRĀLIJU, JAPĀNU, KANĀDU, HONKONGU, DIENVIDĀFRIKU UN SINGAPŪRU. ŠIS PAZIŅOJUMS ARĪ NAV ADRESĒTS PRIVĀTIEM INTESTORIEM EIROPAS EKONOMISKAJĀ ZONĀ.

 

 

2021.gada 1.oktobrī ALTUM realizēja 5 gadu obligāciju izvietošanu par kopējo summu EUR 20 miljoni ar fiksētu gada procentu likmi 0.443% un ienesīgumu līdz dzēšanai 0.443% (pielikumā Obligāciju emisijas galīgie noteikumi), kas ir pirmā emisija trešās, EUR 75 000 000 obligāciju emisijas programmas ietvaros. Baltijas investori par šo emisiju izrādīja būtisku interesi un parakstītais apjoms vairāk nekā 3 reizes pārsniedza emitēto apjomu. Obligācijas iegādājās 15 Baltijas institucionālie investori: 70% no kopējā apjoma iegādājās aktīvu pārvaldības fondi, 18% – bankas un 9% – apdrošināšanas sabiedrības.

 

 

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

“Ar jauno obligāciju emisiju programmu ALTUM pārliecinoši turpina izvēlēto  finansējuma piesaistes stratēģiju. Esam gandarīti par investoru lielo interesi šajā obligāciju laidienā, kas notika Baltijas kapitāla tirgos ar vērtspapīru emisijām piesātinātā nedēļā. Obligācijas ALTUM finansējuma avotu diversifikācijai emitējam kopš 2017.gada, un regulāra mūsu aktivitāte kapitāla tirgos ne tikai veicina investoru uzticēšanos, bet arī ļauj panākt labus finanšu nosacījumus, kas ir labākie līdz šim īstenotajās emisijās. Šī ir ALTUM trešā emisiju programma un mēs plānojam aktīvi izmantot tās iespējas.”

 

 

Obligāciju emisiju organizēja un vadīja Luminor banka.Juridisko palīdzību saistībā ar obligāciju emisiju sniedza zvērinātu advokātu birojs COBALT.

 

 

Atruna

Šeit sniegtā informācija nav paredzēta pilnīgai vai daļējai, tiešai vai netiešai izpaušanai, publicēšanai vai izplatīšanai Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Japānā, Kanādā, Honkongā, Dienvidāfrikā, Singapūrā vai jebkurā citā jurisdikcijā, vai jebkādos citos apstākļos, kuros informācijas izpaušana, publicēšana vai izplatīšana būtu nelikumīga. Šeit sniegtā informācija neveido piedāvājumu vai pieprasījumu pārdot obligācijas nevienā jurisdikcijā, kura šāds piedāvājums, obligāciju pirkšana vai pārdošana būtu pretlikumīga pirms reģistrācijas, atbrīvojama no reģistrācijas vai kvalificējama saskaņā ar jebkuras šādas jurisdikcijas vērtspapīru likumiem. Personām, kuru rīcībā ir nonācis šis paziņojums, ir pienākums būt informētām un ievērot visus minētos ierobežojumus.

Šis paziņojums nav piedāvājums pārdot vai lūgums pirkt vai parakstīties uz jebkuriem vērtspapīriem Amerikas Savienotajās Valstīs. Vērtspapīri nav un netiks reģistrēti saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu 1933. gada Vērtspapīru likumu (ar grozījumiem), un vērtspapīrus nav atļauts piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs bez reģistrācijas vai izņēmumiem no reģistrācijas pienākuma saskaņā ar 1933. gada Vērtspapīru likumu (ar grozījumiem). Emitents nav reģistrējis un neplāno reģistrēt neviena piedāvājuma nevienu laidienu Amerikas Savienotajās Valstīs vai izteikt jebkādu vērstpapīru publisko piedāvājumu Amerikas Savienotajās Valstīs.