INFORMĒJAM, KA PIETEIKŠANĀS ATBALSTAM IR SLĒGTA!

 

Finansējums lielajiem un vidējiem komersantiem*, kuru darbību negatīvi ietekmējis Covid-19, un kuri ir gatavi pielāgot vai pārveidot līdzšinējo komercdarbības modeli jaunajām dzīves un uzņēmējdarbības reālijām. Fonda izmērs sasniedz 100 milj. EUR un tajā ieguldījuši arī Latvijas pensiju fondu pārvaldnieki.

 

*komersanta darbinieku skaits ir 150 vai lielāks, vai gada apgrozījums par pēdējo gadu pārsniedz 50 milj. EUR, bet gada bilances kopsumma par pēdējo gadu pārsniedz 43 milj. EUR.

icon

Dzīvotspējīgiem un labi pārvaldītiem komersantiem, kuri rada pievienoto vērtību Latvijas tautsaimniecībai:

 • darbojas industrijās ar augstu pievienoto vērtību

 • nodarbina lielu skaitu cilvēku un veic augstas VSAOI un IIN iemaksas valsts budžeta

 • nodarbojas ar inovācijām un ražo inovatīvus produktus

 • sistēmiski nozīmīgs uzņēmums savā nozarē

 • uzņēmumam ir attīstīta konkurētspējīga tehnisko zināšanu un kompetenču bāze

icon

Komersanta darbība ir vērsta uz ilgtspējīgu un energoefektīvu biznesu, digitālo transformāciju, tostarp saskaņā ar Eiropas Savienības mērķi līdz 2050.gadam panākt klimata neitralitāti

icon

Visām darbības nozarēm, t.sk. lauksaimniecībai un zivsaimniecībai, izņemot neatbalstāmās nozares: azartspēles, finanšu starpniecība un apdrošināšana, ieroču, tabakas, alkohola tirdzniecība, operācijas ar nekustamo īpašumu

icon

Covid-19 ir radījis negatīvu ietekmi uz komersanta darbību - komersantam ir skaidrs redzējums, kā rīkoties un attīstīties turpmāk

icon

Investīciju apjoms vienam komersantam līdz 10 milj. EUR

icon

Finansējums komersanta biznesa modeļa pielāgošanai, eksporta spējas uzlabošanai un jaunu tirgu iekarošanai, jaunām tehnoloģijām un procesu optimizācijai, produktu izstrādei

Atbalstāmie ieguldījumu veidi vai šo ieguldījumu veidu kombinācija uzņēmuma finansējuma vajadzību risināšanai:

 

 • ieguldījums uzņēmuma kapitālā

 • mezanīna finansējums – ar iespēju aizdevumu konvertēt kapitāldaļās

 • uzņēmuma parādu vērtspapīru emisijas iegāde alternatīvajā First North vai Baltijas regulētajā tirgū

 

AS “Attīstības finanšu institūciju Altum” ir reģistrēta Finanšu kapitāla un tirgus komisijā kā alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks 2020.gada 26.maijā.

 

AIF “Altum kapitāla fonds” ir reģistrēts Finanšu kapitāla un tirgus komisijā 2020.gada 31.jūlijā.

Gada pārskati

Nosacījumi

 

Finansējumu nevar saņemt komersants, ja tas jau bija nonācis finanšu grūtībās uz 2019.gada 31.decembri un atbalsta piešķiršanas brīdī turpina būt grūtībās nonācis saskaņā ar vismaz vienu no šādām pazīmēm:

 

 • ja uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no tā parakstītā kapitāla. Tā tas ir gadījumā, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras ir vispārpieņemts uzskatīt par daļu no pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla
 • saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process
 • ja saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu pārskatu datiem parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5 un procentu seguma attiecība, kas aprēķināta pēc EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas), ir bijusi mazāka par 1,0 *

 

* attiecas tikai uz lielajiem komersantiem

Neatbalstāmās nozares

 

 • ieroču un munīcijas tirdzniecība 
 • tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība 
 • alkohola tirdzniecība
 • azartspēles un derības 
 • finanšu un apdrošināšanas darbība 
 • operācijas ar nekustamo īpašumu
 • tāda nekustamā īpašuma attīstīšana, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrējams kā dzīvojamā māja vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja.

Fonda direktori