INFORMĒJAM, KA PIETEIKŠANĀS ATBALSTAM IR SLĒGTA!

 

Finansējums lielajiem un vidējiem komersantiem*, kuru darbību negatīvi ietekmējis Covid-19, un kuri ir gatavi pielāgot vai pārveidot līdzšinējo komercdarbības modeli jaunajām dzīves un uzņēmējdarbības reālijām. Fonda izmērs sasniedz 100 milj. EUR un tajā ieguldījuši arī Latvijas pensiju fondu pārvaldnieki.

 

*komersanta darbinieku skaits ir 150 vai lielāks, vai gada apgrozījums par pēdējo gadu pārsniedz 50 milj. EUR, bet gada bilances kopsumma par pēdējo gadu pārsniedz 43 milj. EUR.

icon

Dzīvotspējīgiem un labi pārvaldītiem komersantiem, kuri rada pievienoto vērtību Latvijas tautsaimniecībai:

 • darbojas industrijās ar augstu pievienoto vērtību

 • nodarbina lielu skaitu cilvēku un veic augstas VSAOI un IIN iemaksas valsts budžeta

 • nodarbojas ar inovācijām un ražo inovatīvus produktus

 • sistēmiski nozīmīgs uzņēmums savā nozarē

 • uzņēmumam ir attīstīta konkurētspējīga tehnisko zināšanu un kompetenču bāze

icon

Komersanta darbība ir vērsta uz ilgtspējīgu un energoefektīvu biznesu, digitālo transformāciju, tostarp saskaņā ar Eiropas Savienības mērķi līdz 2050.gadam panākt klimata neitralitāti

icon

Visām darbības nozarēm, t.sk. lauksaimniecībai un zivsaimniecībai, izņemot neatbalstāmās nozares: azartspēles, finanšu starpniecība un apdrošināšana, ieroču, tabakas, alkohola tirdzniecība, operācijas ar nekustamo īpašumu

icon

Covid-19 ir radījis negatīvu ietekmi uz komersanta darbību - komersantam ir skaidrs redzējums, kā rīkoties un attīstīties turpmāk

icon

Investīciju apjoms vienam komersantam līdz 10 milj. EUR

icon

Finansējums komersanta biznesa modeļa pielāgošanai, eksporta spējas uzlabošanai un jaunu tirgu iekarošanai, jaunām tehnoloģijām un procesu optimizācijai, produktu izstrādei

Atbalstāmie ieguldījumu veidi vai šo ieguldījumu veidu kombinācija uzņēmuma finansējuma vajadzību risināšanai:

 

 • ieguldījums uzņēmuma kapitālā

 • mezanīna finansējums – ar iespēju aizdevumu konvertēt kapitāldaļās

 • uzņēmuma parādu vērtspapīru emisijas iegāde alternatīvajā First North vai Baltijas regulētajā tirgū

 

AS “Attīstības finanšu institūciju Altum” ir reģistrēta Finanšu kapitāla un tirgus komisijā kā alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks 2020.gada 26.maijā.

 

AIF “Altum kapitāla fonds” ir reģistrēts Finanšu kapitāla un tirgus komisijā 2020.gada 31.jūlijā.

Gada pārskati

Fonda direktors

Atis Zvidriņš

Nosacījumi

 

Finansējumu nevar saņemt komersants, ja tas jau bija nonācis finanšu grūtībās uz 2019.gada 31.decembri un atbalsta piešķiršanas brīdī turpina būt grūtībās nonācis saskaņā ar vismaz vienu no šādām pazīmēm:

 

 • ja uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no tā parakstītā kapitāla. Tā tas ir gadījumā, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras ir vispārpieņemts uzskatīt par daļu no pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla
 • saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process
 • ja saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu pārskatu datiem parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5 un procentu seguma attiecība, kas aprēķināta pēc EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas), ir bijusi mazāka par 1,0 *

 

* attiecas tikai uz lielajiem komersantiem

Fonda direktors

Atis Zvidriņš

ESG aspektu pārvaldība ieguldījuma dzīves cikla laikā

 

ESG Deklarācija

 

Altum kapitāla fonds veic ieguldījumus, pievēršot pienācīgu rūpību uzņēmuma darbībai ESG jomā un saistīto ekonomikas izmaiņu sagaidāmai ietekmei uz uzņēmuma piegāžu un vērtību ķēdēm.

 

Katra ieguldījuma dzīves cikla posmā mēs identificējam un pārvaldām noteiktus ESG aspektus un riskus.

3 etapi-03

ESG Ietvars

 

Fonda ieguldījumu politiku regulējošā dokumentācijā (regulējošie MK noteikumi, Fonda Komandītsabiedrības līgums) ir noteikti mehānismi ieguldījumu veikšanai ievērojot ESG aspektus. Saskaņā ar šiem mehānismiem tiek veikta katra AKF investīcija un šie mehānismi ir iestrādāti Fonda iekšējos procesos un dokumentos (piem., Investīciju Memorands).

 

Altum kapitāla fonda atbildīga ieguldījuma kritēriji:

Prieksnosacijumu tabula_v2-01

Katram ieguldījuma uzņēmumam jāievēro Priekšnosacījumi *:

icon

Neatbalstāmās nozares

    •  ieroču un munīcijas tirdzniecība
    •  tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība
    • alkohola tirdzniecība
    • azartspēles un derības
    • finanšu un apdrošināšanas darbība
    • operācijas ar nekustamo īpašumu
    • nekustamā īpašuma attīstīšana (dzīvojamās mājas)

 

icon

Dzīvotspējīgs biznesa modelis

icon

Ieguldījums atbalsta uzņēmuma darbību saskaņā ar Eiropas Savienības mērķiem un Latvijas saistībām, kas attiecas uz zaļo un digitālo transformāciju, tostarp Eiropas Savienības mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti* 

* Saskaņā ar 2020. gada 14. jūlija MK not. Nr. 458

Atbildīga ieguldījuma kritēriju jomas

 

Esam noteikuši sekojošus ESG aspektus, kas tiek piemēroti katram ieguldījuma uzņēmumam gan sākotnējā ieguldījuma izvērtējuma procesā, gan tālākā ieguldījuma uzraudzībā. Ir noteikti arī būtiskākie ESG parametri (ESG metrics), kas periodiski tiek izskatīti balstoties uz pieejamiem ticamiem datiem.

 

ESG aspektu novērtējuma instrumenti

 

Altum kapitāla fonda komanda ir izstrādājusi un Fonda operatīvajos darba dokumentos un iekšējos procesos iestrādājusi atbilstošus ESG aspektu novērtējuma instrumentus, kas tiek piemēroti katra ieguldījuma izvērtējuma procesā, kā arī tālākā ieguldījuma turēšanas un uzraudzības periodā:

icon

ESG aspektu būtiskuma un ietekmes modelis jaunām investīcijām: izvērtēšanas modelis un rezultāti iekļauti Investīciju Memorandā un periodiski aktualizēti ieguldījuma uzraudzības periodā (sākot ar 2021.g.jūliju);

icon

Uzņēmuma pārvaldības rādītāju (Governance) novērtējums: papildus tiek veikts arī Parāda likmes izvērtēšanas modelī un rezultāti iekļauti Investīciju Memorandā (sākot ar 2021.g.jūliju);

icon

ESG ietvarā uzskaitītie Priekšnosacījumi – neatbalstāmo nozaru saraksts, dzīvotspējīgs biznesa modelis, atbalsta klimatneitralitātes mērķi.

Galvenā nelabvēlīgā ietekme uz ilgtspējas faktoriem (PAI paziņojums)

 

Tvērums

Sekojošā informācija attiecas uz AIF Altum kapitāla fonds, kura reģistrēts pārvaldnieks ir AS Attīstības finanšu institūcija ALTUM.

 

Regula par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē (The Sustainable Finance Disclosure Regulation, turpmāk tekstā “SFDR Regula”)[1] definē vides, sociālos un darbinieku aspektus, cilvēktiesību ievērošanas, korupcijas novēršanas un kukuļdošanas novēršanas aspektus kā ilgtspējas faktorus.  Kā galvenā nelabvēlīgā ietekme uz ilgtspējas faktoriem tiek traktēta nelabvēlīgā ietekme uz šiem faktoriem, kas rodas ieguldījumu lēmumu rezultātā.

 

Šis paziņojums atspoguļo, kā mēs izvērtējam mūsu ieguldījumu lēmumu galveno nelabvēlīgo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem, ievērojot SFDR 4. panta prasības.

 

Šis paziņojums stājas spēkā ar 2022. gada 31. decembri un tas tiks periodiski pārskatīts.

 

Galvenās nelabvēlīgās ietekmes uz ilgtspējas faktoriem (GNI) apraksts

Gandrīz visa veidu ekonomiskās aktivitātes var ietekmēt vairākus ilgtspējas faktorus gan labvēlīgi, gan nelabvēlīgi. GNI indikatori ir veids kā novērtēt investoru lēmumu nelabvēlīgo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem.

 

Mēs pārvaldām risku, kas saistīts ar mūsu ieguldījumu iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz ilgtspēju, piemērojot dažādus mehānismus, tai skaitā, piemērojot Altum kapitāla fonda Atbildīga ieguldījuma kritērijus, kas ietver virkni ESG aspektus vides, sociālā kapitāla, cilvēku kapitāla, biznesa modeļa un inovāciju un vadības un pārvaldības jomās, ESG aspektu integrāciju mūsu ieguldījuma izvērtēšanas procesā, kā arī tālākā ieguldījuma turēšanas un uzraudzības posmā.

 

Plānotā ieguldījuma ESG aspektu izvērtējums, piemērojot ESG aspektu būtiskuma un ietekmes modeli, tiek iekļauts Investīciju Memorandā, kur ieguldījuma lēmumu apstiprina Ieguldījumu komiteja. Šāda prakse ir iedibināta jau kopš 2021. gada jūlija. Gadījumā, ja ESG aspekti tiek novērtēti ar augsta riska pakāpi un ierobežotām uzņēmuma darbībām to mazināšanā, tad ieguldījums var tikt neapstiprināts.

 

Šobrīd noteikti sekojoši GNI indikatori, kas tiks uzraudzīti un novērtēti sākot ar 2023. gadu:

Tabula3_v3

 

Dati GNI indikatoru aprēķiniem un/vai GNI indikatoru aprēķini tiks iegūti no portfeļa kompānijām. ALTUM tos izskatīs, taču tie netiks detalizēti pārbaudīti. ALTUM darīs labāko, lai nodrošinātu kvalitatīvus un precīzus GPI indikatorus.

 

Visa ieguldījuma dzīves cikla laikā tiek ievērots atbildīgas uzņēmuma vadības kodekss. Fonda labas pārvaldības un ilgtspējas ziņošanas aspekti balstīti starptautiski atzītos standartos – Nasdaq ESG, GRI, TCFD.

 

[1] EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) Regula par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē (The Sustainable Finance Disclosure Regulation)