Altum-Pakalpojumi-Iedzīvotājiem-Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte 2022 – 2026-1. solis - Dzīvokļu īpašnieku vienošanās par dalību programmā

1. solis - Dzīvokļu īpašnieku vienošanās par dalību programmā

1. Ja iedzīvotāji izlēmuši siltināt māju, ar ko sākt?
2. Vai pilnvarotā persona, kas iesniedz pieteikumus kapitāla atlaides saņemšanai un citus pieteikumus programmas ietvaros, var būt fiziska persona?
3. Vai biedrība var piesaistīt projekta vadītāju projekta īstenošanai?
4. Kā tiek noformēts pilnvarojums?
5. Kur var atrast informāciju par programmu?
6. Vai pašvaldības aģentūra var būt projekta pilnvarotā persona?
7. Ja piegādātāju atlasi plāno realizēt pēc principa projektēšana + būvniecība, kādiem lēmumiem ir jābūt noteiktiem 1. aptaujā vai kopsapulcē?
8. Vai dzīvokļu īpašnieku aptaujā Nr. 1 ir obligāti jāpievieno pirmās aptaujas lēmuma projekts ?
9. Ar kādu balsojuma % attiecību dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu par dalību programmā?
10. Ja mājā viens no īpašniekiem ir persona, kas veic saimniecisku darbību, kā tas ierobežo dalību programmā?
11. Vai ir kādi ierobežojumi, cik liela platība no kopīpašumā esošās ēkas var piederēt vienam īpašniekam?
12. Vai pieteikumam kapitāla atlaides rezervēšanai ir iespējams pievienot daudzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku pirmajā aptaujā pieņemto lēmumu par dalību energoefektivitātes uzlabošanas programmā un pilnvarojumu, kurā ir atsauce uz iepriekšējo daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas programmu?
13. Vai ēka var kvalificēties sabiedrības “Altum” garantijai ar kapitāla atlaidi, ja vairāk par 50% + 1 dzīvokļu īpašnieki aptaujā atzīmē, ka ir “par” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, bet tikai, piemēram, 15% atbild, ka piekrīt logu nomaiņai dzīvokļos? Iemesls varētu būt, ka dzīvokļos vairums īpašnieku ir nomainījuši vecos logus uz pakešu logiem (vienkameru, divkameru).
14. Vai aptaujas saturam par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanu un atbalsta pieteikumu, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.460, jāatbilst 1:1 ar ALTUM tīmekļa vietnē atrodamo “Pirmās aptaujas lēmuma projekts (DME MK Nr.460)”, t.i., vai obligāti jānorāda teikuma daļa par logu nomaiņu dzīvokļos, ja projekta apjoms ir paredzēts krietni plašāks un šī teikuma daļa var maldināt vai nepareizi tikt interpretēta kopainā ar patieso projekta apjomu?
15. Vai dzīvokļa īpašnieka īpašumtiesības apliecinošā dokumenta kopija pilnvarotajai personai jāiesniedz tikai kā oriģināla kopija un vai to vēlāk paredzēts iesniegt arī ALTUM? Vai arī to var iesniegt kā nodalījuma norakstu (ar vai bez elektroniskā paraksta), kas iegūts no datu reģistra zemesgramata.lv autorizējoties kā fiziska/juridiska persona?
16. Viens no programmas nosacījumiem ir sasniegt vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījumu. Kādās mērvienībās tiek izteikts enerģijas ietaupījums? Kādi laika periodi tiek salīdzināti?
17. Programmas nosacījums ir sasniegt ietaupījumu 1 MWh/gadā uz katriem ieguldītajiem 5000 EUR. Kurš gads pret kuru tiks salīdzināts? Kurš dokuments regulē salīdzināšanas kārtību?
18. Iedzīvotāji pilnvaro pārvaldnieku sagatavot dzīvokļu īpašnieku vārdā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas projektu, kurā paredzēta logu nomaiņa dzīvokļu īpašumos. Šo dokumentu sagatavošanas izmaksas kas radīsies pārvaldniekam, vai tās būs kā tehniskās dokumentācijas attiecināmās izmaksas?
19. Vai uz energoefektivitātes atbalsta programmu var pieteikties un saņemt atbalstu dzīvojamā ēka, kur vairākums ir pašvaldības dzīvokļi?
20. Ja uz kopīpašumā esoša zemesgabala atrodas divas dzīvojamās mājas, vai balsojumu par dalību programmā jāveic par abām mājām kopā?
21. Ja uz kopīpašumā esoša zemesgabala atrodas divas dzīvojamās mājas un abas vēlamies renovēt, vai jāiesniedz atsevišķs projekta pieteikums par katru daudzdzīvokļu māju?
22. Vēlamies saprast, vai jāiesniedz viens projekta pieteikums, ja uz kopīpašumā esoša zemesgabala atrodas divas mājas, bet mums ir kopēji inženiertīkli?
23. Vai varam pieteikt tikai savu daudzdzīvokļu māju programmā, ja uz kopīpašumā esoša zemesgabala atrodas divas dzīvojamās mājas un otra māja šobrīd nevēlas pieteikties programmā?
24. Ja uz kopīpašumā esoša zemesgabala atrodas divas dzīvojamās mājas, bet viena nevēlas pieteikties programmā, kā pareizi organizēt balsojumu?