Altum-Pakalpojumi-Iedzīvotājiem-Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte 2022 - 2026

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte 2022 -2026

2022.gada 8.decembrī Attīstības finanšu institūcija ALTUM uzsāk jaunas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu atbalsta programmas īstenošanu. Tā tiek finansēta no Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda un pieejamais  programmas finansējums  ir 57,2 miljoni EUR. Finansējums paredzēts aptuveni 170 daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem.

 

Katra īstenojamā projekta mērķis ir sasniegt:

 1. vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījumu
 2. uz katriem renovācijas projekta attiecināmo izmaksu pieciem tūkstošiem eiro primārās enerģijas ietaupījumu – 1 MWh/gadā.

Programma paredz segt līdz pat 49% no kopējām energoefektivitātes projekta attiecināmām izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa. Finansējumu projekta īstenošanai var iegūt, piesakoties bankas aizdevumam, vai bankas atteikuma gadījumā Altum aizdevumam. Bankas aizdevumam ir jābūt vismaz plānotā atbalsta jeb kapitāla atlaides apmērā, savukārt bankas aizdevumam var saņemt ALTUM garantiju.

 

Kapitāla atlaide tiks izmaksāta tikai pēc tam, kad būs pabeigta energoefektivitātes paaugstināšanas projekta realizācija daudzdzīvokļu mājā.

 

Investīcijas ieviešanas termiņš ir līdz  31.08.2026. , savukārt līdz 31.03.2026. ir  jābūt iesniegtiem visiem dokumentiem, kas apliecina projekta īstenošanas pabeigšanu un uzņemto saistību izpildi.

 

Pieteikumu iesniegšana  notiek klientu portālā www.mans.altum.lv.

Klientu ērtībai Altum ir izveidojis Projekta ciklu aprakstu, ko var skatīt sadaļā “Kā pieteikties”.

Lai uzzinātu detalizētāk par programmas noteikumiem un praktiskiem darbiem, kas jāveic, lai sagatavotu projekta pieteikumu un tā izvērtēšanas procesu, ALTUM rīkoja vebināru 2022.gada 15. decembrī, kura video un prezentācijas par projekta cikla pirmajiem četriem soļiem ir pieejamas zemāk:

Vebinārs "Kā sagatavot projekta pieteikumu" (15.12.2022.)

Vai Tava daudzdzīvokļu māja ir energoefektīva?

Kāpēc renovēt:

icon

Samazinās siltumenerģijas patēriņš vidēji par 50%

icon

Dzīvokļu īpašnieks regulē sev komfortablu siltumenerģijas temperatūru dzīvoklī

icon

Maksā tikai par patērēto siltumenerģiju

icon

Māja iegūst jaunu un modernu izskatu

icon

Pieaug dzīvokļa īpašuma vērtība

icon

Būtiski samazinās avārijas riski un uzturēšanas izmaksas

Daudzdzīvokļu namu renovācijas projektu realizācijas pieredze

Daudzdzīvokļu namu renovācijas projektu realizācijas pieredze

Daudzdzīvokļu namu renovācijas projektu realizācijas pieredze

Kas jādara, lai sagatavotos programmai?

 

Piesakoties programmai,  ir svarīgi pārliecināties, ka māja atbilst programmas noteikumiem par atbalsta saņemšanu (ko regulē 14.07.2022. MK noteikumi Nr.460), kā arī, ka māja var sasniegt atbalsta noteikto mērķi – primārās enerģijas ietaupījumu 30%. To iespējams noskaidrot, veicot mājas energoauditu, kā arī pēc energoaudita veikšanas ir jānodrošina  tehniskās dokumentācijas sagatavošana.

 

 To, kādu tehnisko dokumentāciju ir nepieciešams sagatavot un kādas veidlapas mājai ir jāpiemēro, lai veiksmīgi tiktu iesniegts pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai portālā mans.altum.lv,  ir noteikts sadaļā “Kā pieteikties” 2.solī “Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana”.

 

Kā arī ir nepieciešams  sasaukt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, kurā ir jāvienojas par energoefektivitātes projekta sagatavošanas uzsākšanu un vēlāk jau arī realizāciju (pozitīvam rezultātam nepieciešami vismaz 50% + 1 balss vai 100%, ja māja nav sadalīta dzīvokļu īpašumos).

 

Uzdod jautājumus:

dmeprogramma@altum.lv

Bannera fona bilde
49%
x
Kapitāla atlaide, no kopējām projekta attiecināmām energoefektivitātes izmaksām (neieskaitot PVN).
kapitāla atlaide
12.
Kapitāla atlaides piemērošana
11.
Pieteikums kapitāla atlaides piemērošanai
10.
Līgums par projekta īstenošanu
9.
Altum lēmumi
8.
Pieteikums ALTUM garantijai vai aizdevumam
7.
Dzīvokļu īpašnieku balsojums
6.
Pieteikums kredītiestādei
5.
ALTUM izvērtējums par pakalpojuma sniedzējiem
4.
Pakalpojumu sniedzēju atlase
3.
Pieteikums ALTUM
2.
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana
1.
Vienošanās par dalību programmā
12 soļi, kā
saņemt
kapitāla atlaidi
12
Altum atzinums par realizētā projekta atbilstību un kapitāla atlaides piemērošanu
11
Pieteikums Altum kapitāla atlaides piemērošanai
10
Līguma slēgšana par projekta īstenošanu
9
Altum lēmumi par aizdevumu vai garantiju un kapitāla atlaidi
8
Pieteikums sadarbībā ar banku Altum garantijai vai bankas aizdevuma atteikuma gadījumā - pieteikums Altum aizdevumam
7
Dzīvokļu īpašnieku balsojums
6
Pieteikums kredītiestādei par aizdevumu
5
Piegādātāju atlases dokumentācijas iesniegšana ALTUM
4
Pakalpojumu sniedzēju atlase
3
Pieteikums mans.altum.lv kapitāla atlaides rezervēšanai
2
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana
1
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās par dalību programmā

1. solis - Dzīvokļu īpašnieku vienošanās par dalību programmā

1. Ja iedzīvotāji izlēmuši siltināt māju, ar ko sākt?
2. Vai pilnvarotā persona, kas iesniedz pieteikumus kapitāla atlaides saņemšanai un citus pieteikumus programmas ietvaros, var būt fiziska persona?
3. Vai biedrība var piesaistīt projekta vadītāju projekta īstenošanai?
4. Kā tiek noformēts pilnvarojums?
5. Kur var atrast informāciju par programmu?
6. Vai pašvaldības aģentūra var būt projekta pilnvarotā persona?
7. Ja piegādātāju atlasi plāno realizēt pēc principa projektēšana + būvniecība, kādiem lēmumiem ir jābūt noteiktiem 1. aptaujā vai kopsapulcē?
8. Vai dzīvokļu īpašnieku aptaujā Nr. 1 ir obligāti jāpievieno pirmās aptaujas lēmuma projekts ?
9. Ar kādu balsojuma % attiecību dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu par dalību programmā?
10. Ja mājā viens no īpašniekiem ir persona, kas veic saimniecisku darbību, kā tas ierobežo dalību programmā?
11. Vai ir kādi ierobežojumi, cik liela platība no kopīpašumā esošās ēkas var piederēt vienam īpašniekam?
12. Vai pieteikumam kapitāla atlaides rezervēšanai ir iespējams pievienot daudzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku pirmajā aptaujā pieņemto lēmumu par dalību energoefektivitātes uzlabošanas programmā un pilnvarojumu, kurā ir atsauce uz iepriekšējo daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas programmu?
13. Vai ēka var kvalificēties sabiedrības “Altum” garantijai ar kapitāla atlaidi, ja vairāk par 50% + 1 dzīvokļu īpašnieki aptaujā atzīmē, ka ir “par” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, bet tikai, piemēram, 15% atbild, ka piekrīt logu nomaiņai dzīvokļos? Iemesls varētu būt, ka dzīvokļos vairums īpašnieku ir nomainījuši vecos logus uz pakešu logiem (vienkameru, divkameru).
14. Vai aptaujas saturam par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanu un atbalsta pieteikumu, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.460, jāatbilst 1:1 ar ALTUM tīmekļa vietnē atrodamo “Pirmās aptaujas lēmuma projekts (DME MK Nr.460)”, t.i., vai obligāti jānorāda teikuma daļa par logu nomaiņu dzīvokļos, ja projekta apjoms ir paredzēts krietni plašāks un šī teikuma daļa var maldināt vai nepareizi tikt interpretēta kopainā ar patieso projekta apjomu?
15. Vai dzīvokļa īpašnieka īpašumtiesības apliecinošā dokumenta kopija pilnvarotajai personai jāiesniedz tikai kā oriģināla kopija un vai to vēlāk paredzēts iesniegt arī ALTUM? Vai arī to var iesniegt kā nodalījuma norakstu (ar vai bez elektroniskā paraksta), kas iegūts no datu reģistra zemesgramata.lv autorizējoties kā fiziska/juridiska persona?
16. Viens no programmas nosacījumiem ir sasniegt vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījumu. Kādās mērvienībās tiek izteikts enerģijas ietaupījums? Kādi laika periodi tiek salīdzināti?
17. Programmas nosacījums ir sasniegt ietaupījumu 1 MWh/gadā uz katriem ieguldītajiem 5000 EUR. Kurš gads pret kuru tiks salīdzināts? Kurš dokuments regulē salīdzināšanas kārtību?
18. Iedzīvotāji pilnvaro pārvaldnieku sagatavot dzīvokļu īpašnieku vārdā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas projektu, kurā paredzēta logu nomaiņa dzīvokļu īpašumos. Šo dokumentu sagatavošanas izmaksas kas radīsies pārvaldniekam, vai tās būs kā tehniskās dokumentācijas attiecināmās izmaksas?

2.solis - Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana

1. Kādus tehniskos dokumentus ir jāpievieno, iesniedzot kapitāla atlaides rezervēšanas pieteikumu?
2. Vai gadījumā, ja realizē projektu pēc principa projektēšana + būvniecība, ir jāiesniedz būvizmaksu tāme? Vai būs iespējams šo tāmi precizēt pēc visas projekta dokumentācijas izstrādes un tās saskaņošanas būvvaldē?
3. Vai būs iespējams mainīt sākotnēji plānotās būvniecības izmaksas?
4. Vai Altum iesniedzamās tehniskās dokumentācijas sarakstā minētā persona (energoauditors vai neatkarīgais eksperts) pie saraksta dokumentiem punktos Nr. 1., 2., 3., un 9. var būt viena un tā pati persona?
5. Vai var atjaunot dokumentāciju energoauditors, kurš ir 2018.gadā sagatavojis energosertifikātu?
6. Mājai ir izstrādāts energoaudits (līdz 2028.gadam), tomēr papildus ir jāpievieno “Ēkas energosertifikāta pārrēķins“. Vai pārrēķinu var sagatavot energoauditors, kurš sagatavojis energoauditu 2018.gadā?
7. Vai Altum iesniedzamās tehniskās dokumentācijas sarakstā 2.punktā norādītais "Pārskats par energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem" ir jāaktualizē? Vai pietiek, ja pievieno dokumentu "Ēkas energosertifikāta pārrēķins" ?
8. Vai Altum iesniedzamās tehniskās dokumentācijas sarakstā 3.punktā minēto dokumentu “Ēkas pagaidu energosertifikāts” ir jāizstrādā obligāti? Dzīvojamai mājai 2018. gadā ir izstrādāts “Ēkas energosertifikāts”, neiekļaujot vārdu "pagaidu".
9. Vai Altum iesniedzamās tehniskās dokumentācijas sarakstā 9.punktā minēto dokumentu “Neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā projekta dokumentācijas novērtējums” var izstrādāt energoauditors, kurš sagatavoja energoauditu 2018.gadā?
10. Vai drīkst izstrādāt un iesniegt jaunu energosertifikātu, ja projekts ir sagatavots pēc 2020.gada energoaudita ?
11. Ja ir nepieciešama tāmes aktualizācija, vai drīkst aktualizāciju veikt iepriekšējais arhitekts/projektētājs? Vai drīkst uzticēt iepriekšējam tehniskās dokumentācijas izstrādātajam/projektētājam projekta tehniskās dokumentācijas t.sk. kontroltāmes aktualizēšanu?
12. Vai programmā var samainīt tikai mājas lielās komunikācijas, kanalizācijas cauruļvadus, ūdens cauruļvadus, veikt kāpņu telpu remontu, pagrabstāva remontu, siltumtrases remontu un fasādes remontu bez siltināšanas?
13. Vai PVN daļu ir jāsedz iedzīvotājiem?
14. Vai tehniskās dokumentācijas izmaksas arī ir iekļaujamas kapitāla atlaidē un, ja jā, tad kad var tai pieteikties un kad saņemt.
15. Kā ir veicama pakalpojuma sniedzēja atlase tehniskās dokumentācijas sagatavošanai?
16. Ja ēka atrodas Mārupes novadā un tai pēc energoaudita ir plānota nokalpojušu gāzes apkures katlu nomaiņa uz jauniem kondensācijas tipa gāzes katliem, vai šajā gadījumā ir jāveic siltumenerģijas ražošanas avotu izmantošanas prioritārās kārtības izvērtējums?
17. Vai esošā gāzes katla nomaiņu uz jaunu gāzes katlu var iekļaut projektā?

3. solis - Pieteikums mans.altum.lv kapitāla atlaides rezervēšanai

1. Vai mājai ir jābūt kādam starta uzkrājumam ?
2. Vai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājai, kur katram dzīvoklim ir individuāla krāsns apkure ir iespēja pieteikties programmā?
3. Lūdzu precizēt, vai būvkomersantam ir jānodrošina, ka tiks veikti trokšņa, putekļu un piesārņotāju emisiju samazināšanas pasākumi būvniecības laikā? Kādi dokumenti būs jums jāiesniedz, lai apliecinātu, ka šī prasība ir izpildīta?

4. solis - Pakalpojumu sniedzēju atlase

1. Vai dzīvokļu īpašnieku biedrībai ir jāveic iepirkums līguma slēgšanai ar būvnieku un citiem pakalpojumu sniedzējiem?
2. Ja pilnvarotā persona ir Publisko iepirkumu likuma subjekts, vai tai ir jāveic iepirkums līguma slēgšanai ar būvnieku un citiem pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu?
3. Vai līguma noslēgšanai par energoaudita veikšanu un energosertifikāta sagatavošanu ir jāveic piegādātāju atlase?
4. Vai pilnvarotā persona var veikt atsevišķu iepirkumu par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu un autoruzraudzības veikšanu?
5. Kāds ir labākais veids, kādā veikt tirgus izpēti?
6. Cik potenciālie piegādātāji ir jāaptaujā, veicot tirgus izpēti?
7. Kādā veidā iespējams nodrošināt, ka piegādātāju atlasē netiek pieļauts interešu konflikts?
8. Kādā veidā iespējams nodrošināt, ka piegādātāju atlasē netiek pieļauta krāpšana vai korupcija?
9. 2019.gadā ir noslēgts līgums par projektēšanu un autoruzraudzību, attiecīgi, projekts izstrādāts un nodots mājai 2020.gadā. Autoruzraudzība gaidāma nākotnē un par to paredzēts slēgt atsevišķu vienošanos ar šo projektētāju. Vai juridiski drīkst turpināt darbu ar šo pašu projektētāju? Vai arī ir jāveic jauna tirgus izpēte?

8. solis - Pieteikums sadarbībā ar banku Altum garantijai vai bankas aizdevuma atteikuma gadījumā - pieteikums Altum aizdevumam

1. Vai Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai jāaizpilda dzīvokļu īpašnieku biedrībai, kas būs finansējuma prasītājs?

11. solis - Pieteikums Altum kapitāla atlaides piemērošanai

1. Vai pareizi saprotam, ja mājas attiecināmās izmaksas ir 100 000 EUR, tad kapitāla atlaide būs 49 000 EUR un par 51 000 EUR apjomu mājai jāpiesakās aizdevumam?

Aprēķini kapitāla atlaidi, piemērojot kalkulatoru

Attiecināmās izmaksas, bez PVN
* Jāveic projekta vadības izmaksu korekcija. Projekta vadības attiecināmās izmaksas nedrīkst pārsniegt 3% no kopējām attiecināmām izmaksām. Ja pārsniedz 3%, tad projektā būs neattiecināmās izmaksas
* Jāveic projekta citu pasākumu izmaksu korekcija. Citu pasākumu attiecināmās izmaksas nedrīkst pārsniegt 20% no kopējām attiecināmām izmaksām. Ja pārsniedz 20%, tad projektā būs neattiecināmās izmaksas
Aprēķins
* Attiecināmās izmaksas nevar noteikt, jo kādā no izmaksu pozīcijām ir pārsniegts attiecināmo izmaksu limits
Atbilstība programmas mērķiem
* Netiek sasniegts projekta mērķis sasniegt vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījumu
* Ir jāveic projektu attiecināmo izmaksu korekcija

Pirms uzsākt daudzdzīvokļu māju atjaunošanu ar Eiropas Savienības fondu atbalstu, nereti – dzīvokļu īpašniekiem ir daudz neskaidrību un jautājumu – ar ko sākt, cik ilgs būs process, cik tas izmaksās un citi jautājumi.

 

Lai iedrošinātu māju iedzīvotājus- īpašniekus lemt par savas mājas atjaunošanas un energoefektivitātes uzlabošanas projektu sākšanu un  skaidrotu veicamos darbus soli pa solim, Altum piedāvā iespēju sekot divu daudzdzīvokļu māju atjaunošanai Rīgā un Carnikavā. No idejas par atjaunošanu līdz pat atjaunotai mājai. 

 

Projektā piedalās 2 daudzdzīvokļu mājas:

Carnikavā, Liepu ielā 1 

3-stāvu māja, 36 dzīvokļi, celta 1986.gadā 

 

Galvenās problēmas: 

 • Apkures disbalanss – vienā dzīvoklī karsti, citā- vēsi 
 • Nolietojušies ūdens stāvvadi 
 • Mājas fasādes daļām cokolā ir nosēdumi 
 • Izdrupuši ieejas mezgli 

 

Paveiktais:

 • Notikusi kopsapulce par ēkas atjaunošanu  – 21 dzīvokļa īpašnieku nobalsoja PAR un 1 – pret
 • Piesaistīts projekta vadītājs 

 

Nākamie plānotie soļi: 

 • Izstrādāt tehnisko dokumentāciju 
 • Veikt energoauditu, lai noteiktu galvenās problēmas mājā un nepieciešamos uzlabojumus 
 • Veikt cenu par aptauju par šo pakalpojumu sniegšanu 

 

 

Rīgā, Varavīksnes gatvē 12

9-stāvu māja, 35 dzīvokļi

 

Galvenās problēmas: 

 • Pelējums dzīvokļos 
 • Māju šuves “nāk vēsums” 
 • Nolietojušies stāvvadi 
 • Augstas apkures izmaksas

 

Paveiktais: 

 • Notikusi kopsapulce par ēkas atjaunošanu, vairums īpašnieku nobalsoja – PAR. 
 • Piesaistīts projektu vadītājs (no apsaimniekotāja puses) 

 

Nākamie plānotie soļi: 

 • Izstrādāt tehnisko dokumentāciju 
 • Veikt energoauditu, lai noteiktu galvenās problēmas mājā un nepieciešamos uzlabojumus 
 • Veikt cenu par aptauju par šo pakalpojumu sniegšanu

 

 

Soli pa soli māju atjaunošanas process - Rīgā un Carnikavā

25.maijā norisinājās Altum un Ekonomikas ministrijas organizētais seminārs  “Kā veiksmīgi sagatavot projektu ANM daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā”

 

Ieraksts būs pieejams drīzumā! Sekojiet informācijai Altum sociālajos tīklos. 

 

Pasākuma programma: 

9:30 – 10:00   Ierašanās

10:00 – 10:10  Semināra atklāšana, par konkursu “Energoefektīvākā ēka 2023”

10:10 – 10:30  Lēmumu pieņemšanas process daudzdzīvokļu mājā | Ekonomikas ministrija, Elvijs Kalnkambers

10:30 – 10:50  BIS izmantošana lēmumu pieņemšanā | Būvniecības valsts kontroles birojs, Iveta Putne

10:50 – 11:10   Svarīgākie programmas atbilstības nosacījumi | Altum, Ieva Vērzemniece, Ilze Ungure

11:10 – 11:30    Ieteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai | Altum, Didzis Skrodelis

11:30 – 11:50  Gatavojoties ēku atjaunošanai – energoauditora nozīmīgums projekta ietvaros | SIA “CMB”, Arnis Auermanis  

11:50 – 12:10   Kā organizēt piegādātāju atlasi | Altum, Daina Pulkstene

12:10 – 12:30  Jautājumi, atbildes