Granta līgumu parakstīšanas termiņš bija līdz 2022. gada  22. decembrim! Svarīgi pievērst uzmanību arī nākamajam termiņam. Attiecīgi – visu būvdarbu nodošana ekspluatācijā un pilnīga projekta noslēguma dokumentācija ir jāiesniedz Altum iespējami operatīvi, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 1. oktobrim. Šo ir svarīgi ievērot līgumā ar savu būvnieku.

Pieteikšanās dalībai programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē” 13.1.1.2. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai” īstenošanas noteikumi” ir slēgta.

 

Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013. Komisijas regulu (EU) Nr.1047/2013.