4. solis - Pakalpojumu sniedzēju atlase

1. Vai dzīvokļu īpašnieku biedrībai ir jāveic iepirkums līguma slēgšanai ar būvnieku un citiem pakalpojumu sniedzējiem?
2. Ja pilnvarotā persona ir Publisko iepirkumu likuma subjekts, vai tai ir jāveic iepirkums līguma slēgšanai ar būvnieku un citiem pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu?
3. Vai līguma noslēgšanai par energoaudita veikšanu un energosertifikāta sagatavošanu ir jāveic piegādātāju atlase?
4. Vai pilnvarotā persona var veikt atsevišķu iepirkumu par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu un autoruzraudzības veikšanu?
5. Kāds ir labākais veids, kādā veikt tirgus izpēti?
6. Cik potenciālie piegādātāji ir jāaptaujā, veicot tirgus izpēti?
7. Kādā veidā iespējams nodrošināt, ka piegādātāju atlasē netiek pieļauts interešu konflikts?
8. Kādā veidā iespējams nodrošināt, ka piegādātāju atlasē netiek pieļauta krāpšana vai korupcija?
9. 2019.gadā ir noslēgts līgums par projektēšanu un autoruzraudzību, attiecīgi, projekts izstrādāts un nodots mājai 2020.gadā. Autoruzraudzība gaidāma nākotnē un par to paredzēts slēgt atsevišķu vienošanos ar šo projektētāju. Vai juridiski drīkst turpināt darbu ar šo pašu projektētāju? Vai arī ir jāveic jauna tirgus izpēte?
10. Vai var veikt cenu aptauju būvdarbiem brīdī, kad ir iesniegts pieteikums Altum kapitāla atlaides rezervēšanai, bet saskaņojums vēl nav saņemts?
11. Vai tirgus izpētes dokumentācija (par energoaudita veikšanu un projektēšanu) pirms līguma slēgšanas ir jāiesniedz saskaņošanai Altum?
12. Kur iespējams redzēt vai saprast, kādu konkrēti dokumentāciju būs jāiesniedz piegādātāju atlases dokumentācijas iesniegšanai Altum?
13. Vai Altum saskaņos kā attiecināmās izmaksas, ja netiek rīkota cenu aptauja energoauditam un būvprojektam, jo ir nepieciešami precizējumi un tie tiek prasīti no piegādātāja, kas jau iepriekš izstrādāja energoauditu un būvprojektu?
14. Vai energoauditam jāveic atsevišķa tirgus izpēte un projektēšanai, autoruzraudzībai atsevišķa?
15. Vai pilnvarotajai personai, kas ir pašvaldības kapitālsabiedrība, ir pieļaujams veikt tirgus izpēti projektēšanai un energoauditam, katrai mājai atsevišķi, ja šis pakalpojums nepieciešams deviņām mājām un, saņemot piedāvājumus, kopējās izmaksas par minētajiem pakalpojumam pārsniedz 69 999,99 EUR bez PVN (pakalpojumiem).
16. Ja pasūtītājs, kas ir pašvaldības kapitālsabiedrība, sākotnēji veica tirgus izpēti tehniskās dokumentācijas pakalpojumam vairākām ēkām, iekļaujoties kopējā pakalpojuma summā līdz 69999,00 EUR bez PVN, līgumi jau ir noslēgti, bet šobrīd vēl viena ēka izteikusi vēlmi iepirkt šādu pakalpojumu ALTUM programmas ietvaros, vai būs pareizi veikt tirgus izpēti? Vai nebūs tā, ka izvairījāmies no procedūras saskaņā ar MK noteikumiem 104? Kā rīkoties šajā situācijā?
17. Vai pilnvarotā persona no iedzīvotāju puses, kuru māju mēs apsaimniekojam (esam pašvaldības kapitālsabiedrība) var būt arī projekta vadītājs (neveicot tirgus izpēti)?
18. Ja dzīvokļu kopsapulcē tika nolemts pilnvarot pašvaldības kapitālsabiedrību veikt visas nepieciešamās darbības (t.sk. veikt iepirkumus, slēgt līgumus utt.) t.sk. vadīt pašu projektu, tad vai uz šo pozīciju nepieciešams veikt vēl pretendentu atlasi? Kā arī vai dzīvokļu īpašniekiem jāslēdz atsevišķi līgums par projekta vadību (vai nepietiek ar pilnvarojumu)?
19. Vai pieļaujams, ja pilnvarotās personas darbinieks pienākumus projekta vadības pakalpojuma nodrošināšanai veic uz uzņēmuma līguma pamata?
20. Pirms tehniskās dokumentācijas izstrādes jāveic piegādātāju atlase. Ja dzīvokļa īpašnieku kopība pilnvarojusi biedrību veikt šo darbību, bet biedrība vēlas, lai to dara apsaimniekotājs, vai tā drīkst?
21. Vai projekta realizācijas posmā var mainīties pilnvarotā persona (projekta vadītājs)? Vai projekta vadību var pārņemt cits SIA (veicot tirgus izpēti)?
22. Ja projektu plānots īstenot, slēdzot apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu, kurā brīdī drīkst veikt piegādātāju atlasi un slēgt līgumu ar izvēlēto piegādātāju? Kādi dokumenti šādā gadījumā ir jāiesniedz pieteikumā kapitāla atlaides rezervēšanai?