Sabiedrības atbalsta principi

ALTUM darbība ir saistīta ar valsts ekonomisko izaugsmi, tāpēc iesaistoties sabiedrības atbalsta aktivitātēs, fokusējamies uz iniciatīvām, kas veicina uzņēmējdarbības attīstību, uzlabo sabiedrības labklājību un sekmē vides aizsardzību.

 

ALTUM neveic ziedojumus, bet atbalsta organizācijas, pasākumus, projektus un programmas ar mērķi veicināt:

 • iesaistīšanos uzņēmējdarbībā
 • inovācijas
 • kvalitatīvu izglītību
 • pieejamo valsts atbalsta instrumentu jēgpilnu izmantošanu
 • citus sabiedriski būtiskus projektus, kas veicina Latvijas ekonomisko izaugsmi

 

Sabiedrības atbalsta aktivitāšu izvēlei jāatbilst ALTUM vērtībām, darbības virzieniem, mērķiem, un to realizācijā tiek iesaistīti darbinieki un sabiedrība.

 

ALTUM ir saistošs likums “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”, līdz ar to iesaistoties un atbalstot dažādus projektus un iniciatīvas, jāievēro iepriekš minētajā likumā noteiktā kārtība. Līdzekļu apmēru, ko ALTUM novirza sabiedriskā labuma projektu atbalstam, nosaka uzņēmuma stratēģija un apstiprinātais budžets. Par to lemj uzņēmuma valde un akciju turētāju pārstāvji.

 

ALTUM izvēlas iesaistīties tādās sabiedrības atbalsta aktivitātēs, kuras:

 • atbilst ALTUM ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem un veicina to sasniegšanu
 • atbilst ALTUM darbības virzieniem, veicina sabiedrības izpratni par šo darbības virzienu aktualitātēm
 • sniedz būtisku ilgtermiņa iespaidu un sabiedrisko labumu, kā arī turpina jau īstenotas un iesāktas atbalsta programmas
 • nodrošina ilgtermiņa abpusēji bagātinošas attiecības ar projektu veicējiem un visām ieinteresētajām pusēm
 • palīdz attīstīt zīmolu vērtību un ALTUM tēlu.

 

ALTUM neatbalsta:

 • aktivitātes ar neskaidri formulētiem principiem un / vai apšaubāmu sabiedrisko nozīmīgumu
 • uz savtīgām, merkantilām interesēm orientētas aktivitātes
 • reliģiska un / vai politiska satura aktivitātes vai arī aktivitātes, kuras var asociēt ar šādu saturu.

 

ALTUM sabiedrības atbalsta vadlīnijas izstrādā un to īstenošanu koordinē Korporatīvo attiecību vadītājs, kas sadarbībā ar Komunikāciju vadītāju konkrētiem atbalsta pasākumiem un aktivitātēm konkrētās mērķauditorijās izvēlas piemērotākos komunikācijas līdzekļus.

 

Lai sekotu sabiedrības atbalsta aktivitātēm, atbalsta saņēmējam jānodrošina iespēja kontrolēt atbalsta izlietošanu un jāiesniedz atskaite par projekta īstenošanu.

 

Pieteikuma iesniegšana notiek elektroniski vai drukātā veidā, sūtot uz altum@altum.lv vai “Attīstības finanšu institūcija Altum”, Doma laukums 4, Rīga, LV-1050 Atbalsta projektu priekšlikumus izskata ALTUM ne ilgāk kā 3 nedēļu laikā no to saņemšanas brīža.