Altum-Aktualitātes-Altum emitēs zaļās obligācijas 20 miljonu eiro vērtībā

Altum emitēs zaļās obligācijas 20 miljonu eiro vērtībā

ALTUM

09. Oct, 2017

Atruna
Šis paziņojums nav paredzēts tiešai vai netiešai publicēšanai vai izplatīšanai valstīs vai jurisdikcijās, kurās tas būtu pretlikumīgi vai paredzētu kādus citus pasākumus, izņemot tos, ko paredz Latvijas likumdošana, tostarp Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Honkongā un Japānā.

 

 

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, kurai starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s ir piešķīrusi kredītreitingu Baa1, plāno debitēt obligāciju tirgū ar zaļo obligāciju emisiju 20 miljonu eiro vērtībā ar septiņu gadu dzēšanas termiņu.

 

Zaļās obligācijas ir finanšu instruments, kas tiek izmantots videi un klimatam draudzīgu projektu finansēšanai. Priekšnoteikums kvalitatīvai komunikācijai ar investoriem un citām iesaistītajām pusēm ir informācijas sniegšana par obligāciju finansējuma izlietojumu un par projektu sagaidāmo un sasniegto vides ietekmi.

Ieņēmumi no obligāciju emisijas ļaus būtiski paplašināt finanšu atbalstu dzīvotspējīgiem uzņēmējdarbības projektiem energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomās. Obligāciju finansējums būs pieejams projektiem šādās jomās: energoefektivitāte apkures, enerģijas atgūšanas, enerģijas patēriņa samazināšanas jomā, dzīvojamo un komerciālo ēku renovācija, energoefektīvās ēkas un ilgtspējīgs transports.

 

ALTUM paredz būtisku interesi no vietējo un ārvalstu investoru puses, jo piešķirtais investīciju reitings ierindo ALTUM starp obligāciju emitentiem ar visaugstāko piešķirto kredītu reitingu Baltijas valstu emitentu vidū. Obligācijas tiks emitētas NASDAQ RIGA biržā. Emisijas prospekts,  galīgie noteikumi,  Zaļo obligāciju ietvars, CICERO atzinums un investoru prezentācija ir pieejami ALTUM interneta vietnē investoru sadaļā.

 

ALTUM zaļo obligāciju emisiju vadīs SEB Banka.Atruna
Šis paziņojums nav piedāvājums pārdot vai piedāvājums pirkt Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās Obligācijas jebkurā jurisdikcijā jebkurai personai, kam šādu piedāvājumu izteikšana attiecīgajā jurisdikcijā ir aizliegta ar likumu. AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” vai tās pārstāvji un AB SEB bankas neuzņemas nekādu tiesisku atbildību par šādiem pārkāpumiem neatkarīgi no tā, vai potenciālais Obligāciju pircējs ir informēts par šādiem ierobežojumiem. Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās Obligācijas nav un netiks reģistrētas atbilstoši Amerikas Savienoto Valstu 1933. gada Vērtspapīru likumam (U.S. Securities Act 1933) (“Vērtspapīru likums”) vai jebkuras Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likuma noteikumiem, līdz ar to Obligācijas nav atļauts tieši vai netieši piedāvāt, pārdot, tālāk pārdot, nodot, piešķirt, izsniegt vai citādi izmantot Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai attiecīgās Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likumos noteiktajiem izņēmumiem vai tādiem darījumiem, kas nav pakļauti Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai kādas Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likumā noteiktajām reģistrācijas prasībām.

Saistītie raksti