Atverot, lejupielādējot, lasot vai citādā veidā iepazīstoties ar Pamatprospekta un Galīgo noteikumu saturu, Jūs apliecināt, ka esat izlasījis, izpratis un piekritis ievērot visus noteiktos ierobežojumus un ka Jūsu mītnes valsts un atrašanās vieta nav Amerikas Savienotās Valstis, Austrālija, Kanāda, Honkonga vai Japāna vai jebkura jurisdikcija, kurā Pamatprospekta un Galīgo noteikumu izplatīšana vai publicēšana ir nelikumīga.

 

Pamatprospekta un Galīgo noteikumu izplatīšana, kā arī Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitēto Obligāciju piedāvāšana, pārdošana un nodošana atsevišķās valstīs ir ierobežota ar likumu. Ikviena persona, kas dzīvo ārpus Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas, var saņemt šo Pamatprospektu, ievērojot attiecīgos īpašos noteikumus un ierobežojumus. Akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” (“ALTUM”) nosaka prasību personām, kuru rīcībā nonāk Pamatprospekts vai Galīgie noteikumi, iepazīties ar visiem ierobežojumiem un tos ievērot. Ir aizliegta Pamatprospekta un Galīgo noteikumu izplatīšana vai publicēšana tādās valstīs, jurisdikcijās vai jebkuros citos apstākļos, ja tas ir nelikumīgi vai ir nepieciešami tādi pasākumi, kas nav noteikti Latvijas Republikas tiesību aktos, tostarp Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Honkongā un Japānā. Ne Pamatprospekts, ne Galīgie noteikumi nav uzskatāmi par piedāvājumu pārdot vai piedāvājumu pirkt Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās Obligācijas jebkurā jurisdikcijā jebkurai personai, kam šādu piedāvājumu izteikšana attiecīgajā jurisdikcijā ir aizliegta ar likumu. ALTUM vai tās pārstāvji un AB SEB bankas (“Obligāciju piedāvājuma programmas organizators” un “Emisijas aģents”) neuzņemas nekādu tiesisku atbildību par šādiem pārkāpumiem neatkarīgi no tā, vai potenciālais Obligāciju pircējs ir informēts par šādiem ierobežojumiem. Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās Obligācijas nav un netiks reģistrētas atbilstoši Amerikas Savienoto Valstu 1933. gada Vērtspapīru likumam (U.S. Securities Act 1933) (“Vērtspapīru likums”) vai jebkuras Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likuma noteikumiem, līdz ar to Obligācijas nav atļauts tieši vai netieši piedāvāt, pārdot, tālāk pārdot, nodot, piešķirt, izsniegt vai citādi izmantot Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai attiecīgās Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likumos noteiktajiem izņēmumiem vai tādiem darījumiem, kas nav pakļauti Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai kādas Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likumā noteiktajām reģistrācijas prasībām.

 

 

Obligāciju emisiju Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti. ALTUM nevienā jurisdikcijā nav veikusi darbības, ar kurām tiktu atļauta Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitēto Obligāciju piedāvāšana ārpus Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas. Ja Pamatprospektā nav norādīts citādi, Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās Obligācijas nav atļauts tieši vai netieši piedāvāt, pārdot, tālākpārdot, nodot, piešķirt, izsniegt vai citādi izmantot valstīs, jurisdikcijās vai jebkuros citos apstākļos, ja tas ir nelikumīgi vai ir nepieciešami tādi pasākumi, kas nav noteikti Latvijas Republikas tiesību aktos, izņemot reģistrācijas pienākuma izņēmumus, ko nosaka Amerikas Savienoto Valstu, Austrālijas, Kanādas, Honkongas un Japānas vērtspapīru tiesību akti. Pamatprospektu un Galīgos noteikumus nav atļauts piegādāt personām iepriekš norādītajās valstīs. ALTUM, Obligāciju piedāvājuma programmas organizators un Emisijas aģents nosaka prasību visām personām, kuru rīcībā nonāk Pamatprospekts vai Galīgie noteikumi, iepazīties ar visiem ierobežojumiem un tos ievērot. ALTUM, Obligāciju piedāvājuma programmas organizators un Emisijas aģents neuzņemas nekādu tiesisku atbildību par šādiem pārkāpumiem neatkarīgi no tā, vai potenciālie ieguldītāji bija informēti par šādiem ierobežojumiem. ALTUM, Obligāciju piedāvājuma programmas organizators un Emisijas aģents patur tiesības pēc saviem ieskatiem atteikt parakstīšanos uz Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētajām Obligācijām, ja ALTUM, Obligāciju piedāvājuma programmas organizators un/vai Emisijas aģents uzskata, ka šāda parakstīšanās būtu pretrunā jebkuram spēkā esošam tiesību aktam, noteikumam vai nosacījumam.

 

 

FKTK reģistrē AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” obligāciju pamatprospektu 2017.gada 5. septembrī

 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir pieņēmusi lēmumu reģistrēt AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, obligāciju pamatprospektu, nosakot, ka obligāciju pamatprospekta ietvaros AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ir tiesīga izteikt obligāciju publiskos piedāvājumus 30 000 000 euro (trīsdesmit miljonu euro) apmērā.

 

 

Atruna

ŠIS PAZIŅOJUMS NAV PAREDZĒTS PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI TIEŠI VAI NETIEŠI TĀDĀS VALSTĪS UN JURISDIKCIJĀS, KURĀS ŠĀDA PUBLICĒŠANA VAI IZPLATĪŠANA BŪTU NELIKUMĪGA VAI IR NEPIECIEŠAMI TĀDI PASĀKUMI, KAS NAV NOTEIKTI LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTOS, IESKAITOT AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS, AUSTRĀLIJU, KANĀDU, HONKONGU UN JAPĀNU.

 

 

Par obligāciju izvietošanas rezultātiem

 

Vārdiem un izteicieniem, kas definēti 2017.gada 30.augusta ALTUM pirmās obligāciju emisijas EUR 30 000 000 apmērā programmas pamatprospektā (turpmāk – “Pamatprospekts”), ir tāda pati nozīme šajā paziņojumā.

 

ALTUM saskaņā ar Pamatprospekta sadaļas “Obligāciju Izvietošana” 6.4.punktu ar šo paziņo, ka Altum pirmās sērijas pirmā laidiena obligāciju emisijas izvietošanas rezultātā, kas tika veikta saskaņā ar Altum 2017.gada 5.oktobrī apstiprinātajiem sākotnējiem galīgajiem noteikumiem, obligācijām ir noteikti šādi raksturlielumi:

 

 

 • Obligāciju sērijas numurs: 1
 • Laidiena numurs: 1
 • Emisijas apjoms: EUR 20 000 000
 • Emitējamo obligāciju skaits: 20 000
 • Obligācijas nominālvērtība: EUR 1 000
 • Gada procentu likme (kupons): fiksēta, 1,3%
 • Ienesīgums līdz dzēšanai: 1,367%
 • Emisijas cena: EUR 995,556 par vienu obligāciju
 • Emisijas datums: 2017.gada 17.oktobris
 • Dzēšanas termiņš: 2024.gada 17.oktobris
 • ISIN kods: LV0000802353

 

 

Atruna

Šis paziņojums nav uzskatāms par piedāvājumu pārdot vai piedāvājumu pirkt Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās Obligācijas jebkurā jurisdikcijā jebkurai personai, kam šādu piedāvājumu izteikšana attiecīgajā jurisdikcijā ir nelikumīga. Akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” vai tā pārstāvji un AB SEB bankas neuzņemas nekādu tiesisku atbildību par šādiem pārkāpumiem neatkarīgi no tā, vai potenciālais Obligāciju pircējs ir informēts par šādiem ierobežojumiem. Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās Obligācijas nav un netiks reģistrētas atbilstoši Amerikas Savienoto Valstu 1933. gada Vērtspapīru likumam (U.S. Securities Act 1933) (“Vērtspapīru likums”) vai jebkuras Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likuma noteikumiem, līdz ar to Obligācijas nav atļauts tieši vai netieši piedāvāt, pārdot, tālākpārdot, nodot, piešķirt, izsniegt vai citādi izmantot Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai attiecīgās Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likumos noteiktajiem izņēmumiem vai tādiem darījumiem, kas nav pakļauti Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai kādas Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likumā noteiktajām reģistrācijas prasībām.