Altum-Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm

Sadarbība ar ietekmes pusēm

Ietekmes puses

Ietekmes pušu identificēšana un iesaiste ir viens no korporatīvās ilgtspējas pīlāriem.

icon

Regulāra un jēgpilna komunikācija ar dažādām Altum ietekmes pusēm ir viens no svarīgiem instrumentiem, lai identificētu ietekmēs pusēm būtiskus jautājumus un risinātu tos iesaistītajām pusēm vislabākajā veidā.

icon

ALTUM būtiskākās ietekmes puses noteiktas, ievērojot unikālo Altum kā attīstības finanšu institūcijas lomu tautsaimniecības attīstībā, ar finanšu instrumentiem nodrošinot finanšu pieejamību valsts definētām uzņēmēju un privātpersonu grupām, kuru atbalsts sniedz pozitīvu un jēgpilnu ilgtermiņa ietekmi uz visu sabiedrību kopumā.

icon

Ietekmes pušu noteikšanā tiek ievēroti Altum biznesa procesi, un, lai  nodrošinātu efektīvu sadarbību, ALTUM praktizē katrai grupai piemērotus sadarbības un komunikācijas veidus.

 

 • Klienti

Altum klientu apkalpošanas tīkla darbība ir pakārtota uzņēmuma galvenajam nefinanšu mērķim – veicināt finanšu pieejamību uzņēmējdarbībā. Tas tiek efektīvi nodrošināts ar konsultāciju maksimālu pieejamību visiem klientu segmentiem – gan klātienē, gan attālināti.

 

  • Klientiem tiek nodrošinātas klātienes konsultācijas visos Latvijas reģionos, tai skaitā, lai vēl labāk izprastu klientu darbības specifiku, Altum darījumu eksperti regulāri apmeklē klientus arī klātienē uzņēmumos.
  • Ir izveidota efektīva apkalpošanas sistēma klientiem, kuri izvēlas attālinātu saziņu. Altum šiem klientiem nodrošina pilnībā attālinātu apkalpošanu no konsultācijas un aizdevuma pieteikuma iesniegšanas līdz pat lēmuma pieņemšanai.
  • Pilnveidojot attālināto apkalpošanu un rūpējoties par papīra dokumentu aprites mazināšanu, Altum mudina klientus lietot elektronisko parakstu un nepieciešamības gadījumā sniedz atbalstu.
  • Klientu apmierinātību vērtējam  klientu tiešsaistes aptaujās, kuras piedalīties tiek aicināti  visi kreditēšanas pakalpojumu klienti. Aptaujā  noskaidrojam  klientu viedokli par kreditēšanas procesa vienkāršību un saprotamību, darbinieku kompetenci un atsaucību, klientu portāla lietojamību, lēmumu pieņemšanas ātrumu un citiem būtiskiem klientu apkalpošanas aspektiem.

 

 • Darbinieki

Darbinieku iesaiste ir būtiska gan ALTUM darba vides, darba drošības, mācību procesu u.c. jomu pilnveidošanai, gan jaunu darbības virzienu attīstībai, atbalsta programmu īstenošanai un pilnveidei. Darbinieku viedokļi tiek apzināti darbinieku aptaujās, sadarbībā ar darbinieku pilnvarotajiem pārstāvjiem, kā arī iesaistot darba grupās, hakatonos un citās sadarbības formās gan struktūrvienību ietvaros, gan starp tām, nodrošinot viedokļu apmaiņu, savstarpēju atbalstu, jaunu ideju un risinājumu ģenerēšanu, u.c.

 

 • Padome un Akcionāri

Akcionāri

ALTUM darbības caurskatāmība ir pamats komunikācijai ar akcionāriem,  padomi un  citām ietekmes pusēm. ALTUM regulāri un laikus informē akcionārus un padomi par uzņēmuma saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuālajiem jautājumiem, atklājot precīzu, pilnīgu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju.

Akcionāru efektīva iesaistīšana lēmumu pieņemšanā palīdz sasniegt uzņēmuma finanšu un nefinanšu mērķus, kā arī nodrošina uzņēmuma ilgtspējīgu darbību.

 

Padome

ALTUM padome pārstāv akcionāra intereses, pārrauga valdes darbību un iesaistās ALTUM stratēģiskajā attīstībā, kā arī finanšu un risku pārvaldības uzraudzībā. ALTUM ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija un savlaicīgas, kvalitatīvas un atbilstošas informācijas pieejamība, kas veicina padomes uzdevumu efektīvu izpildi un padomes locekļu pilnvērtīgu iesaisti lēmumu pieņemšanā.

Padomes darbības principus, kā arī galvenos pienākumus nosaka statūti un padomes darba organizēšanas kārtība. Padomes uzdevumus un atbildību regulē normatīvie akti.

Informācija par ALTUM Padomi un Akcionāriem ir pieejama apakšsadaļā “Korporatīvā pārvaldība”.

 

 • Investori

Laba ALTUM finanšu, risku un korporatīvā pārvaldība ir priekšnoteikums labām un kvalitatīvi organizētām investoru attiecībām. ALTUM ir aktīvs kapitāla tirgus dalībnieks kopš 2017. gada ar regulārām obligāciju emisijām NASDAQ regulētajā sarakstā. Investoru izbraukumu prezentācijas (road show) un investoru regulāri sazvani ir neatņemama katras obligāciju emisijas priekšdarbu sastāvdaļa. Kvalitatīva ceturkšņu finanšu un darbības informācija, kā arī regulāri paziņojumi biržai par Altum darbībai būtiskiem notikumiem ir neatņemama ikdienas investoru attiecību sastāvdaļa, kuru Altum veic ar rūpību un atbildību.

 

 • Finanšu sektors

Sadarbības partneru – banku – iesaistes novērtējumam  ALTUM veic ikgadēju sadarbības partneru aptauju, kur arī 2023.gadā tika sasniegti izteikti augsti rezultāti: 88% šī gada interneta aptaujas banku darbinieki norādīja, ka ir izmantojuši ALTUM kredītgarantijas 2023. gada ietvaros.

Banku darbinieki tikpat lielā mērā kā pagājušajā gadā uzskata, ka ALTUM garantijas ļauj notikt darījumiem, kas citādāk nebūtu notikuši (88%). 2023. gadā 79% bankas pārstāvju uzskatīja, ka ALTUM reputācija ir izcila un ļoti augsta, savukārt 2022.gadā tā uzskatīja 83% un 2021. gadā 82%.

 

 • Politikas veidotāji, valsts vai uzraudzības iestādes

ALTUM regulāri sadarbojas ar Latvijas Republikas nozaru ministrijām, lai apzinātu politikas veidotāju prioritātes, nozaru problemātiku un vajadzības un efektīvi līdzdarbotos atbalsta programmu izveidošanā attiecīgajām nozarēm.

 

 • Piegādātāji

ALTUM strādā pie Piegādātāju kodeksa izveides, lai nodrošinātu vides, sociālajiem un pārvaldības aspektiem pielāgotu sadarbību.  

 

 • Profesionālās asociācijas, izglītības iestādes

Veicinot zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbību, jauniešu iesaisti zinātniskajos pētījumos, pētniecības kvalitāti un inovatīvu ideju komercializāciju, ALTUM sadarbojas ar Biozinātņu un tehnoloģiju universitātiBanku augstskoluRēzeknes Tehnoloģiju augstskolu un Vidzemes augstskolu.

Finansiāli atbalstot labāko Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas zinātnisko pētījumu autorus, ALTUM veicina inovatīvu lauksaimniecības risinājumu rašanos un to ieviešanu dzīvē. Sadarbība ar Banku augstskolu nodrošina topošo finanšu jomas profesionāļu reālu iesaisti praktiskos finanšu pieejamības un finanšu instrumentu efektivitātes pētījumos, tādējādi veicinot vēl jēgpilnāku studiju saikni ar finanšu sektora attīstību.

 

 • NVO, eksperti un profesionālās asociācijas

ALTUM regulāri sadarbojas ar nozaru ekspertiem un uzņēmējdarbības atbalsta un interešu aizstāvības organizācijām, lai izveidotu uzņēmēju un citām klientu grupu vajadzībām atbilstošus finanšu produktus. Altum ir atvērts ekspertu un profesionālo organizāciju viedokļiem, veidojot jaunus finanšu produktus un pilnveidojot esošos.  

 

Būtisko aspektu identificēšana sadarbībā ar ietekmes pusēm

2022. gada nogalē ALTUM ciešā sadarbībā ar ietekmes pusēm izstrādāja ALTUM ilgtspējas būtiskuma matricu, kas ļāva identificēt būtiskos aspektus attiecībā uz ALTUM faktisko un iespējamo ietekmi biznesa vidē, klimata pārmaiņu mazināšanā, ikdienas darbībā, pārvaldībā, sabiedrības atbalstā un attīstībā, kā arī ALTUM kā darba devēju. Par būtiskuma matricu vairāk lasīt šeit.

ALTUM apņemas atjaunot ilgtspējas būtiskuma matricu reizi trijos gados, lai sekotu līdzi izmaiņām ietekmes pušu gaidās, kā arī ievērotu jaunās ESRS (European Sustainability Reporting Standards) prasības.