Altum-Aktualitātes-AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 9 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2021. gada 30. septembrī

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 9 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2021. gada 30. septembrī

ALTUM

30. Nov, 2021

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna (turpmāk tekstā – Altum Koncerns) bruto portfelis 2021. gada 30. septembrī ir 973 milj. eiro, no kura finanšu instrumentu bruto portfelis sastāda 881 milj. eiro, ko veido 30,045 projekti, tai skaitā:

 

  • garantiju portfelis 395 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 22,366;
  • aizdevumu portfelis 325 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 6,611;
  • ieguldījumi riska kapitāla fondos 88 milj. eiro, kopējais fondu finansēto projektu skaits 282;
  • Zemes fonds 73 milj. eiro, kopējais darījumu skaits 786.

 

No gada sākuma Altum Koncerna finanšu instrumentu portfelis pieauga par 9.7% (78 milj. EUR) pēc apjoma un par 13% (3,467 projektiem) pēc projektu skaita.

 

Saskaņā ar nerevidēto starpposmu saīsināto pārskatu datiem, 2021. gada 9 mēnešos Altum Koncerns ir strādājis ar 9.2 miljoni eiro peļņu.

 

 

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

 

“ALTUM visā pārskata periodā turpinājusi izaugsmi, kas atspoguļojas augošos darbības apjomos. Šā gada 9 mēnešos ALTUM portfeļa pieaugumu nodrošināja programmas, kas nav saistītas ar Covid-19 seku pārvarēšanu. Tas liecina, ka uzņēmēji izmanto straujo atgūšanos tautsaimniecībā un aktīvi investē vai papildina apgrozāmos līdzekļus. Lielāko portfeļa pieaugumu nodrošināja ALTUM darbība lauksaimniecības zemes iegādes kreditēšanā un MVU izaugsmes aizdevumu programmā, augstais pieprasījums pēc mājokļu garantijām ģimenēm ar bērniem un jaunajiem speciālistiem, kā arī Kapitāla fonda paveiktais un Zemes fonda stabilā izaugsme. Pārskata periodā ALTUM uzsāka Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma (RRF) programmu izstrādi klimata pārmaiņas mazinošiem projektiem MVU un daudzdzīvokļu ēku segmentos, kas nodrošinās plašāku zaļā finansējuma pieejamību Latvijā. Vēlos izcelt arī ALTUM aktivitāti fondu biržā – septembrī kā pirmais uzņēmums no Latvijas ar mūsu zaļajām obligācijām pievienojāmies Nasdaq Sustainable Bond Network, savukārt oktobrī sākām trešo obligāciju emisiju programmu, kurai aktīvi gatavojāmies pārskata periodā un kuras pirmajā laidienā panācām finanšu nosacījumus, kas ir labākie līdz šim īstenotajās emisijās.”

 

 Finanšu informācija