Altum-Aktualitātes-Ielēkt daudzdzīvokļu māju siltināšanas vilcienā – jautājums ir nevis vai, bet kā?

Ielēkt daudzdzīvokļu māju siltināšanas vilcienā – jautājums ir nevis vai, bet kā?

ALTUM

04. Oct, 2022

Kā samazināt siltuma patēriņu, lai maksātu mazāk. Vai pašreizējo enerģijas cenu apstākļos precīzāk būtu teikt – kā nemaksāt arvien vairāk un vairāk. Šodien gandrīz neviens vairs nav jāpārliecina, ka tie daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kuri iepriekšējos gados gribēja un spēja organizēt savas mājas renovāciju un siltināšanu, tagad ir labākā situācijā nekā tie, kas to neizdarīja. Un, jo augstāks enerģijas tarifs, jo finansiālais ieguvums lielāks un prāts mierīgāks.

 

Skaidro Ieva Vērzemniece, ALTUM Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja:

 

Labā ziņa – valsts atbalsts turpināsies, jo Ekonomikas ministrijā ir izstrādāta un valdībā apstiprināta nākamā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma, kas tiks finansēta no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma līdzekļiem.

 

Valsts atbalsts mājām būs pieejams kapitāla atlaides veidā, kas nozīmē, ka pēc energoefektivitātes projekta pabeigšanas un siltumenerģijas ietaupījuma kritēriju sasniegšanas mājai tiks dzēsti 49% no aizdevuma par remontdarbiem, – tas būs dāvinājums. Šim mērķim valsts paredzējusi 57 miljonus eiro.

 

Pieteikumu pieņemšanu šajā programmā Attīstības finanšu institūcija ALTUM sāks vēlā rudenī, savukārt līdz tam mājas var veikt virkni ļoti svarīgu sagatavošanās darbu, kas darāmi vēl pirms oficiālas pieteikuma iesniegšanas.  ALTUM ir apkopojusi būtiskāko informāciju, kas jāņem vērā, gatavojot pieteikumu valsts atbalstam.

 

Kas jādara pirms pieteikuma iesniegšanas?

 

Pirmkārt, jāpārliecinās, ka māja atbilst programmas noteikumiem par valsts atbalsta saņemšanu (mājā ir vismaz 3 dzīvokļi) un var sasniegt atbalsta saņemšanai nepieciešamo energoefektivitātes uzlabojumu mērķi. Programmas noteikumi nosaka:

 

 • daudzdzīvokļu mājai pēc projekta īstenošanas ir jāsasniedz vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījums, salīdzinot ar periodu pirms projekta;
 • uz katriem renovācijas projekta attiecināmo izmaksu pieciem tūkstošiem eiro ir jāsasniedz primārās enerģijas ietaupījums – 1 MWh/gadā.

 

Atbildes uz šiem jautājumiem sniegs energoaudits. Tas nepieciešams ne tikai tāpēc, lai saņemtu valsts atbalstu, bet arī tāpēc, lai precīzi noskaidrotu vietas, kur māja zaudē siltumu, un to, kādi ir tie uzlabojumi, kas palīdzēs šos zudumus novērst. Katra ēka un katra situācija ir atšķirīgas, tāpēc energoaudits ir ļoti svarīgs pirmais solis ceļā uz energoefektīvu māju. Tas būs nepieciešams, lai pieteiktos valsts atbalsta saņemšanai.

 

Otrkārt, nepieciešams mājas iedzīvotāju atbalsts projekta īstenošanai. Atjaunoto ēku iedzīvotāji stāsta, ka tieši pirmie soļi – panākt, lai kaimiņi atnāk uz kopsapulcēm, un savākt nepieciešamo parakstu daudzumu remontdarbu uzsākšanai, – ir bijuši grūtākie. Tomēr, tā kā mājas atjaunošanas projekts attiecas uz pilnīgi visiem mājas iedzīvotājiem, šo soli izlaist nevar. Nepieciešams sasaukt dzīvokļu īpašnieku apspriedi, kurā jāvienojas par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu. Normatīvie dokumenti nosaka, ka nepieciešamais balsu īpatsvars ir 50% + 1 balss. Šo procesu organizē mājas apsaimniekotājs vai mājas biedrība. Dzīvokļu īpašniekiem ir jānobalso par energoaudita izstrādi un pilnvarojumu sagatavot projekta tehnisko dokumentāciju, pieteikt kapitāla atlaides rezervēšanai ALTUM, kā arī izvēlēties pakalpojuma sniedzējus.

 

Kā rāda ALTUM veiktā aptauja, aptuveni 74% Latvijas iedzīvotāju labprāt investētu savas mājas un tās apkārtnes labiekārtošanā, ja vien izdotos par to vienoties ar kaimiņiem. Pētījumā secinājām, ka visbiežāk iedzīvotāji vēlētos veikt mājas jumta seguma nomaiņu vai atjaunošanu, ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņu, kāpņutelpas remontu, autostāvvietu uzlabošanu, mājas fasādes renovāciju, bērnu laukumiņa ierīkošanu un apkārtējās teritorijas labiekārtošanu.

 

Kāpēc ir svarīgi sākt laikus?

 

Tehniskā dokumentācija, kas jāsagatavo pirms projekta iesniegšanas, prasa laiku. Virkni darbu var veikt vienlaikus vai vienu pēc otra:

 • Jāiegūst ēkas energosertifikāts vai pagaidu energosertiifikāts;
 • Jāsagatavo būvspeciālistu sagatavots tehniskās apsekošanas atzinums;
 • Jāsagādā būvspeciālistu sagatavots būvprojekts vai paskaidrojuma raksts un darba organizācijas projekts, vai ēkas fasādes apliecinājuma karte, kas akceptēta būvvaldē līdz 2022. gada 28. februārim;
 • Nepieciešams neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā novērtējums par ēkas būvprojektā vai paskaidrojuma rakstā ietverto risinājumu atbilstību energoaudita pārskatā ietvertajiem priekšlikumiem par pasākumiem ēkas energoefektivitātes uzlabošanai;
 • Vajadzīgs siltumenerģijas ražošanas avotu izmantošanas prioritārās kārtības izvērtējums valstspilsētām;
 • Jāsagatavo kontroltāme ar sadalītām attiecināmo, ar energoefektivitātes pasākumiem netieši saistīto darbu izmaksām (nepārsniedzot 20% no attiecināmajām izmaksām) un neattiecināmo darbu izmaksām;
 • Nepieciešams izmaksu kopsavilkums, kur norādītas visas attiecināmās izmaksas, sadalījumā pa izmaksu pozīcijām;
 • Jāatrod pakalpojuma sniedzējs (būvnieks), veicot konkursu (pieteikums jāizsūta vairāk nekā vienam būvniekam, iesniegt dokumentus ALTUM varēs uzreiz, tiklīdz viens no viņiem būs atbildējis);
 • Jārezervē kapitāla atlaide (izsniegtā kapitāla atlaide nepārsniedz 49% no projekta attiecināmajām izmaksām (neskaitot PVN));
 • Ja renovācijas projekts plānots ēkā, kas atrodas NATURA 2000 teritorijā, izstrādājot tehnisko dokumentāciju, ir jāsaņem Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi.

 

Kas sekos pēc dokumentu iesniegšanas?

 

Iesniegto tehnisko dokumentāciju ALTUM izskatīs un trīs mēnešu laikā sniegs sākotnējo izvērtējumu par to, vai māja atbilst valsts atbalsta saņemšanai. ALTUM rezervēs naudu kapitāla atlaidei. Tas nozīmē, ka pēc darbu pabeigšanas ALTUM mājai atmaksās šo rezervēto summu kredīta daļējai dzēšanai.

 

Par tālākajiem projekta soļiem detalizēta informācija pieejama ALTUM mājaslapā: https://www.altum.lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/daudzdzivoklu-maju-energoefektivitate-2022-2026/

 

Programmas īstenošanas termiņš ir 2026. gada 31. marts. Tas ir pēdējais brīdis, kad ALTUM jāiesniedz visi dokumenti, kas apliecina projekta pabeigšanu. Vienlaikus svarīgi projekta sagatavošanu sākt laikus un neatlikt neko uz pēdējo brīdi, jo, kā trāpīgi norāda visiem zināmais sakāmvārds, – kas pirmais brauc, tas pirmais maļ.