2023202220212020201920182017
(auditēts)(auditēts)(auditēts)(auditēts)(auditēts)(auditēts)(koriģēts)
Uzskaites politikas maiņas attiecībā uz ieguldījumiem riska kapitāla fondos un SFPS Nr. 9 ieviešanas dēļ, kas skar publiskā finansējuma riska seguma uzskaiti, atbilstoši koriģējot, ir mainīti arī salīdzinošie rādītāji par 2017., 2016. un 2015. gadu
Neto procentu ieņēmumi (EUR, tūkst.)17 76516 974 16 71714 57211 56911 30211 602
Peļņa no pamatdarbības17 81011 48413 8295 5398 1314 0928 709
Peļņa pārskata periodā (EUR, tūkst.)17 81011 48413 8295 5398 1314 0928 709
Izdevumu un ieņēmumu attiecība (IIA)26.34%38.26%39.46%47.51%52.58%74.84%50.30%
Darbinieku skaits255234226211203222230
Kopā aktīvi (EUR, tūkst.)1 3160861099588976 204850 704560 061495 939453 668
Finanšu parādsaistības599 305458 382360 909342 490217 943177 249146 157
Kapitāls bez pārvērtēšanas rezerves (KBPR) / Kopējie pārvaldītie aktīvi (KPA)
KPA ņemot vērā ārpusbilancē uzskaitīto garantiju apjomu
23.4%27.01%33.82%33.56%29.40%31.70%35.10%
Kapitāls un rezerves (EUR, tūkst.)389 353395 983440 736382 594232 738221 590222 848
Riska segums, kopā: (EUR, tūkst.)370 211297 218285 954180 20587 45677 81567 593
Riska seguma rezerve315 649230 524159 196112 56799 77885 27662 651
Riska seguma rezerve, kas izmantota uzkrājumiem(42 078)(38 039)(29 496)(28 197)(27 829)(19 268)(4 753)
Portfeļa zaudējumu rezerve (speciālais rezerves kapitāls)96 587109 979159 700102 26415 50711 8079 695
Portfeļa zaudējumu rezerve, kas tiks izmantota uzkrājumu segšanai pie gada peļņas sadales53 (5 246)(3 446)(6 429)---
Likviditātes rādītājs 180 dienām
Likviditātes rādītāja aprēķinā ņemta vērā līdzšinējā pieredze un vadības aplēse par sagaidāmajiem garantiju pieprasījumu apmēriem un termiņiem.
430%366%518%464%582%227%482%
Pamatdarbības neto naudas plūsma (EUR, tūkst.)35 72489 53449 55521 96639 8137 997(10 146)
Neto naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā (EUR, tūkst.)9 0093 52643 768165 80018 70012 01322 299
Neto naudas plūsma ieguldīšanas darbības rezultātā (EUR, tūkst.)(18 467)(8 437)4 553(4 016)(11 230)8 3073 891
Atbalsta instrumenti kopā (bruto vērtībā EUR, tūkst.), no tiem 1 1017971064821979 130872 302667 649553 628465 724
Finanšu instrumenti bruto vērtībā (EUR, tūkst.)
Ņemot vērā apjoma būtiskumu, darbības apjomos tiek uzrādīts arī Zemes fonda portfelis, kurš sastāv no reversās nomas darījumiem un ieguldījumu īpašumiem. Tā kā reversās nomas darījumi pēc uzskaites principiem un atbilstības SFPS tiek uzskaitīti pie aizdevumiem, kredītu apjoms šajā tabulā tiek samazināts par reversās nomas darījumu apjomu, jo attiecīgi tiek uzrādīts Zemes fonda portfelī.
Kredīti (bez reversās nomas darījumiem)359 246311 844315 674302 481225 144210 208207 065
Garantijas480 025481 013414 978359 605284 232236 895182 376
Riska kapitāla fondi97 45690 27785 97373 16568 33159 69862 299
Zemes fonds, t.sk.96 93880 54279 16368 25839 63421 71711 328
- reversās nomas darījumi28 69227 08932 99931 50015 2686 923520
- ieguldījumu īpašumi68 24653 45346 16436 75824 36614 79410 808
Kopā1 033 665963 676895 788803 509617 341528 518463 068
Līgumu skaits35 26033 97630 97826 57822 43718 60314 655
Jaunu darījumu apjomi (EUR, tūkst.) (pa finanšu instrumentiem)
Ņemot vērā apjoma būtiskumu, darbības apjomos tiek uzrādīts arī Zemes fonda portfelis, kurš sastāv no reversās nomas darījumiem un ieguldījumu īpašumiem. Tā kā reversās nomas darījumi pēc uzskaites principiem un atbilstības SFPS tiek uzskaitīti pie aizdevumiem, kredītu apjoms šajā tabulā tiek samazināts par reversās nomas darījumu apjomu, jo attiecīgi tiek uzrādīts Zemes fonda portfelī.
Kredīti (bez reversās nomas darījumiem)141 99395 820100 966138 23864 32059 60851 349
Garantijas99 440153 067126 997137 42598 24088 76568 615
Riska kapitāla fondi23 92018 52629 15814 0149 0224 1492 638
Zemes fonds, t.sk.17 6767 41410 59528 19116 38410 8236 359
- reversās nomas darījumi7 9163 1053 25416 7967 2396 835520
- ieguldījumu īpašumi9 7604 3097 34111 3959 1453 9885 839
Kopā283 029274 827267 716317 868187 966163 345128 961
Līgumu skaits4 8466 5396 5796 1475 5595 5904 839
Kopējais ieguldījums tautsaimniecībā, ieskaitot finansējuma saņēmēju līdzdalību, pēc izsniegtajiem apjomiem pārskata periodā (EUR, tūkst.)946 008765 577791 646696 306531 661460 045370 560
Piesaistītā privātā finansējuma sviras koeficients229%123%177%114%142%162%185%
Valsts atbalsta programmu apjoms uz 1 darbinieku, (EUR, tūkst.) 4 0544 1183 9643 8083 0412 3812 013
Moody's Investors Service piešķirtais ilgtermiņa kredītreitingsBaa1Baa1Baa1Baa1Baa1Baa1Baa1

Rādītāju definīcijas

Neto procenti un komisijas naudas ieņēmumi
Peļņa no pamatdarbības
Izdevumu un ieņēmumu attiecība (IIA)
Finanšu parādsaistības
Kapitāls bez pārvērtēšanas rezerves (KBPR)/ Kopējie pārvaldītie aktīvi (KPA)
Riska segums, kopā
Likviditātes rādītājs 180 dienām
Atbalsta instrumenti kopā
Kopējais ieguldījums tautsaimniecībā, ieskaitot finansējuma saņēmēju līdzdalību, EUR tūkst
Piesaistītā privātā finansējuma sviras koeficients
Valsts atbalsta programmu apjoms uz 1 darbinieku, tūkst. EUR
Darbinieku skaits
Riska kapitāla fondi

Piesakies konsultācijai