Par garantiju

 

 • Līdz 80% no finansējuma pamatsummas
 • Līdz 7 mEUR
 • Līdz 10 gadiem
 • Gada likme 0% -1.08% atkarībā no reitinga un nodrošinājuma 

 

ALTUM komersantu garantiju prēmija samazināta līdz 0%.

 

Lai veicinātu zaļu un ilgtspējīgu projektu īstenošanu un energoefektivitātes paaugstināšanu, ALTUM komersantu garantiju prēmija ilgtspējīgiem investīciju projektiem ir samazināta līdz 0%.

 

Ar mērķi palielināt finansējuma pieejamību komersantiem arī pārējās komersantu garantiju prēmijas ir samazinātas par 50%.

 

Altum kredīta garantija kalpo kā papildus nodrošinājums uzņēmuma saistībām bankā.  Kredīta garantiju izsniedz uzņēmumiem, kuriem ir nepietiekošs nodrošinājums, lai saņemtu aizdevumu vai lai saņemtu aizdevumu nepieciešamajā apmērā, bet ir caurspīdīga finanšu vēsture un pozitīva kredītspēja.

 

N.B. Lai novērtētu uzņēmuma kredītspēju, lūdzu apmeklējiet Finanšu nozares asociācijas izstrādāto kalkulatoru.

 

 
 • ALTUM garantija nav galvojums Latvijas Republikas Civillikuma izpratnē, bet finanšu instrumenta (garantijas) veidā īstenots valsts atbalsts Finanšu pakalpojuma saņemšanai nepietiekama nodrošinājuma gadījumā
 • ar ALTUM garantiju uzņemtais ALTUM pienākums atbildēt Finansētājam par neatmaksāto Finanšu pakalpojuma līguma pamatsummu, neatbrīvo Komersantu (tajā skaitā, galviniekus) no pienākuma atmaksāt visu saņemto Finanšu pakalpojuma līguma summu un blakus maksājumus pilnā apmērā

Ja ar esošo nodrošinājumu nepietiek bankas aizdevumam, iespējams, var līdzēt garantija

Garantija tiek izsniegta kā de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas 18.12.2013. regulu (ES) Nr. 1407/2013. Programmas regulējošie 16.06.2020. MK noteikumi Nr. 383  “Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai”

Kas var saņemt garantiju

 

Kredīta garantiju var saņemt Latvijā reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji – juridiskas personas.  

Garantiju nevar sniegt un pagarināt, ja saimnieciskās darbības veicējam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot,  ja tam ir piešķirts nodokļu maksājuma samaksas termiņa pagarinājums vai Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, vai ir noslēgts vienošanās līgums.

 

 

Garantiju neizsniedz šādās nozarēs:

 

 • lauksaimniecības produktu primārā ražošana
 • zvejniecības produktu primārā ražošana un akvakultūra
 • finanšu un apdrošināšanas darbības
 • azartspēles un derības
 • tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība
 • ieroču, munīcijas un alkohola tirdzniecība
 • operācijas ar nekustamo īpašumu (NACE 2. redakcijas L sadaļas “Operācijas ar nekustamo īpašumu” grupā 68.1 “Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana”* un grupā 68.31 “Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu”) 
 • kravas autotransporta līdzekļu iegāde komersantiem, kas veic komercpārvadājumus ar autotransportu
 • projektiem, kas ir fiziski pabeigti vai pilnībā īstenoti, izņemot, ja tiek pagarināts ALTUM iepriekš izsniegtas garantijas termiņš

* izņemot, ja saimnieciskās darbības veicējs nekustamo īpašumu (būvi), kura galvenais lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu māja, būvē, atjauno vai pārbūvē ārpus Jūrmalas valstspilsētas, Rīgas valstspilsētas un Rīgas valstspilsētai piegulošo novadu (Mārupes, Olaines, Ķekavas, Salaspils, Ropažu, Ādažu novadu) administratīvās teritorijas.

 

 

Garantiju nepiešķir uzņēmumiem, ja:

 

 • tas atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem
 • ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process
 • ar tiesas spriedumu ir sākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums

Pieteikumu garantijai sagatavo un iesniedz finansētājs –  banka vai līzinga kompānija, pievienojot finansētāja un uzņēmuma sagatavotos dokumentus.

 

Pieteikuma dokumenti kredītiestādēm

 

Dokumenti aizpildāmi mans.altum.lv sistēmā

 

 

Pieteikuma dokumenti uzņēmumiem

Efektīva komunikācija par īstenotajiem projektiem ar ES atbalstu palielina sabiedrības izpratni par ieguvumiem, ko sniedz ES ikviena cilvēka dzīvē. Tāpēc fondu atbalsta atpazīstamība ir noteikti kā atbildība fondu saņēmējiem. Detalizētas komunikācijas prasības, izmantojamos logo skatīt Vadlīnijās, bet pēc būtības ir noteiktas 3 prasības finansējuma saņēmējiem, bet Nr. 4 attiecas uz projektiem, kur kopējās izmaksas pārsniedz 500 000 EUR.

 

 1. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļvietnē (ja tāda ir) un sociālajos tīklos publicē īsu aprakstu par saņemto atbalstu, projekta mērķiem un rezultātiem, uzsverot ES atbalstu.

 2. Komunikācijas materiālos un paziņojumos sabiedrībai par konkrēto projektu sniedz paziņojumu par atbalstu no ES fondiem.

  • Vadlīniju 7. nodaļā “Komunikācijas rīki” (62 – 72.lpp.) minēti konkrēti piemēri sociālo tīklu ierakstiem, rekomendēto mirkļbirku piemēri, labākās prakses piemēri informācijas ievietošanai tīmekļa vietnēs (ja tādas ir), kā arī rekomendācijas attiecībā uz publikāciju, foto, video materiālu sagatavošanu ārējā komunikācijā ar sabiedrību
 3. Sabiedrībai skaidri redzamā vietā uzstāda vismaz vienu plakātu (minimālais izmērs ir A3) vai līdzvērtīgu elektronisku displeju, kurā izklāstīta informācija par atbalstīto projektu un uzsvērts no fondiem saņemtais atbalsts.

  • Detalizēta informācija par iekļaujamo informāciju, tās izvietojumu, izmēriem, u.tml. skatīt vadlīniju 6.2. sadaļā 51. lpp.
 4. Projektiem, kas ietver materiālas investīcijas, tai skaitā aprīkojuma iegādi, un kuru kopējās izmaksas pārsniedz 500 000 EUR, izgatavo un uzstāda sabiedrībai skaidri redzamas ilgtspējīgas plāksnes vai informācijas stendus

   

  • Izgatavo atbilstoši Vadlīniju 6.1.sadaļā (42.-51.lpp.) noteiktajam tehniskajiem parametriem, tai skaitā ir attēlota ES emblēma “Līdzfinansē Eiropas Savienība” un NAP logo.
 •  

N.B. Par saistību neizpildi paredzēta finanšu korekcija saskaņā ar finanšu korekcijas vadlīnijām līdz 3%.