Altum-Aktualitātes-Lai atbalstītu jaunos un mazos zemniekus, Zemes fonds sāk pirkt arī nelielas lauksaimniecības zemes

Lai atbalstītu jaunos un mazos zemniekus, Zemes fonds sāk pirkt arī nelielas lauksaimniecības zemes

ALTUM

20. May, 2022

Jau gandrīz septiņus gadus ALTUM paspārnē darbojas Latvijas Zemes fonds ar mērķis saglabāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes un veicināt šo platību tālāku izmantošanu lauksaimniecībā. Šobrīd Zemes fonds paplašina savu pieeju un no īpašniekiem, kas paši nevar vai nevēlas tos apsaimniekot, sāk iepirkt arī pavisam nelielus lauksaimniecības zemes īpašumus, tai skaitā arī tādus, uz kuriem atrodas lauksaimnieciskā darbībā izmantojamas ēkas. Šie īpašumi tiks sakopti un tālāk iznomāti, turklāt tie būs īpaši piemēroti tam, lai tur saimniekošanu varētu sākt mazie vai jaunie lauksaimnieki.

Par jaunumiem Zemes fonda darbībā stāsta Zemes fonda vadītāja Ina Alksne.

 

 

Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem


“Latvijā ir 2,2 miljoni hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes, bet aptuveni desmitā daļa netiek apsaimniekota. Sakopšanas un apsaimniekošanas potenciāls ir vismaz 170 tūkstošiem hektāru. Lai arī apstrādāto zemju platība ar katru gadu pakāpeniski pieaug, neapsaimniekotas joprojām ir lielas platības. Turklāt, ja runājam par nelieliem īpašumiem, kas šobrīd netiek izmantoti, stāv novārtā, to izmantošanā potenciālu redzam tieši jaunajiem lauksaimniekiem un mazajiem zemniekiem, kuriem citādi tikt pie piemērotas lauksaimniecības zemes ir grūtāk. Pieprasījums pēc zemes joprojām pārsniedz piedāvājumu, savukārt, jaunās saimniecības Zemes fonda rīkotajās izsolēs visbiežāk netiek līdz nomai, jo rocība ir zemāka un arī nomas priekšroka pēc noteikumiem vispirms ir pēdējam nomniekam vai īpašuma pierobežniekam. Arī saviem spēkiem īpašumu sakopt viņi paši lielākoties nevar atļauties izmaksu dēļ,” stāsta I.Alksne.

 

Raksturojot šādu īpašumi izmantošanas potenciālu, I.Alksne atklāj, ka Zemes fonda nomas izsolēs uz šādiem zemes gabaliem parasti piesakās trīs līdz četras saimniecības, no kurām vismaz viena ir jaunā saimniecība. Arī Lauku atbalsta dienestā atbalstu uzņēmējdarbības sākšanai šogad saņēmuši vairāk nekā 350 projekti, platību maksājumus gandrīz trīs tūkstoši jauno lauksaimnieku, kas arī ļauj prognozēt aktivitāti un potenciālu.

 

“Lai to risinātu, Zemes fonds sāk aktīvāk fokusēties arī uz tādu īpašumu iegādi, kas atbalstīs tieši mazo saimniecību un jauno lauksaimnieku darbību. Šī iemesla dēļ esam uzsākuši iepirkt arī nelielus un tai skaitā arī nesakoptus zemes gabalus 1 līdz 10 hektāru apmērā mazāk aktīvos un pierobežas reģionos, lai dotu iespēju jaunajiem lauksaimniekiem sākt savu darbību tam piemērotā nelielā īpašumā, šo zemi nomājot no Zemes fonda. Uz īpašuma var atrasties arī neapsaimniekotas ēkas vai ēku drupas,” skaidro Zemes fonda pārstāve.

 

 

Aicina informēt par nesakoptiem īpašumiem


Par nekoptu lauksaimniecības zemi piemēro paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli, tādēļ, ja zeme vairs netiek izmantota, bet ir lietderīga lauksaimniecībai, pārdošana Zemes fondam īpašnieku atbrīvos no liekiem izdevumiem, kas rodas, šo zemesgabalu sakopjot vai maksājot paaugstinātu nodokli. Tas arī veicinās zemes izmantošanu mērķim, kam tā ir paredzēta.


“Tā kā informācija par nekoptām lauksaimniecības zemēm netiek apkopota, aicinām pašvaldības un iedzīvotājus būt aktīviem un informēt zemes īpašniekus par šādu iespēju. Tāpat mudinām iedzīvotājus aktīvāk informēt par nekoptajiem īpašumiem savā reģionā un iesaistīties šajā procesā arī jaunos lauksaimniekus. Piemēram, ja ir noskatīta kāda lauksaimniecībai piemērota, bet neapstrādāta zeme, informēt par to Zemes fondu, kurš uzņemsies iniciatīvu atrast īpašnieku un noskaidrot viņa plānus par konkrēto zemes gabalu. Ja īpašnieks piekritīs pārdot īpašumu Zemes fondam, mēs to sakopsim un piedāvāsim nomai,” aicina I.Alksne.

 

“Zemes fonds īpašumus pērk par tirgus cenu, kas atbilst līdzīgas kvalitātes un sastāva īpašumam attiecīgajā apkārtnē, un ja tas ir piemērots nelielai saimniecībai. Svarīgi, ka īpašumu uzreiz vai pēc sakopšanas ir iespējams izmantot lauksaimniecībā un tam ir iespējams piekļūt,” akcentē I.Alksne.
Kā skaidro Zemes fonda pārstāve, ieguvēji būs visi – esošais īpašnieks, jo nebūs jārūpējas par zemes sakopšanu, jaunais nomnieks, kuram būs iespēja veikt lauksaimniecisko darbību, kā arī pašvaldība un tās iedzīvotāji, jo teritorija tiks sakopta, veicinot lauksaimniecības aktivitāti reģionā un radot jaunas darba vietas.

 

UZZIŅAI


Šobrīd Zemes fonda īpašumā ir 1250 īpašumu vairāk kā 25 000 ha platībā. Uz viena Zemes fonda īpašuma nomu piesakās vidēji 3–4 saimniecības. Zemes fonds pērk zemi arī ar nomas un atpakaļpirkuma tiesībām, ja lauksaimniekam nepieciešami tūlītēji finanšu resursi. Šajā gadījumā zeme jāizpērk 5 gadu laikā.