Aizdevums lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei, lai ražotu lauksaimniecības produktus

icon

Aizdevuma nodrošinājums ir iegādātās zemes platība

icon

Termiņš: līdz 30 gadiem

icon

Maksimālā aizdevuma summa: līdz 1 000 000 EUR

Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013. Komisijas Regulu (ES) Nr.1408/2013.
Programmu regulējosie 22.05.2018. MK noteikumi Nr. 295 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”.
 

 

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes aizdevuma noformēšanai, izsniegšanai un citiem programmas ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem tiek piemērota komisijas maksa

 

KOMISIJAS MAKSAVeidlapas aizpildīšanai ir jāizmanto Adobe Reader aplikācija. Ar citām PDF apskates aplikācijām veidlapa nedarbosies. Ja nevari atvērt .pdf, iespējams, nepieciešams instalēt Acrobat Reader.

 

Zemes iegādes aizdevumu var piešķirt lauksaimniekiem:

  • kuri ilgāk nekā gadu ražo Līguma par ES darbību I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus (izņemot īscirtmeta atvasāju sugas, piem., apsi, kārklu, baltalksni, klūdziņprosu, miežubrāli) (prasību neattiecina uz jaunajiem lauksaimniekiem);

  • ir reģistrēti VID kā nodokļu maksātāji vai saimnieciskās darbības veicēji;

  • jaunajiem lauksaimniekiem, kuri aizdevuma piešķiršanas dienā ir jaunāki par 40 gadiem un lauksaimniecisko darbību ir uzsākuši pēdējo 18 mēnešu laikā;

  • nav nodokļu (nodevu) parādu, kas kopumā pārsniedz EUR 150 parādu, vai ir rakstiska vienošanās ar VID par nodokļu parāda atmaksas grafiku un šī vienošanās tiek pildīta;

  • atbilstoši VID iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par pēdējo noslēgto gadu vai par taksācijas gadu pirms iepriekšējā taksācijas gada, ieņēmumi (ieņēmumos neskaitot citu saņemto valsts un ES atbalstu) no lauksaimniecības produktu ražošanas ir vismaz EUR 285 no hektāra vai vismaz EUR 200 no hektāra bioloģiskai saimniecībai.

 

 

 

Programmas ietvaros netiek atbalstīta šādas zemes iegāde: 

  • meža zeme vai zeme, uz kuras daļēji ir mežs (ja uz iegādājamās lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir mežs, Zemes iegādes aizdevumu piešķir tikai no meža brīvās zemes iegādei);

  • zeme, kura tiek iegādāta no savstarpēji saistītām personām (savstarpēji saistītas juridiskās personas vai fiziskās personas – laulātais, radinieks vai svainis līdz 2.pakāpei), izņemot neparedzētos gadījumos.

 

 

Zemes iegādes aizdevumiem ir šādi ierobežojumi:

  • ja uz iegādājamās zemes atrodas būves, būvju kadastrālā vērtība nedrīkst pārsniegt 30 % no zemes kadastrālās vērtības;

  • ja uz iegādājamās zemes atrodas dīķis, karjers, akmeņu kaudze, celmu kaudze un citi ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi tieši nesaistīti objekti, zemes iegāde ir iespējama, ja šie objekti aizņem ne vairāk kā 30 % no iegādājamās zemes platības. Ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi tieši saistīti objekti (piemēram, meliorācijas sistēmu novadgrāvji) var tikt finansēti pilnā apmērā.