Programma tiek īstenota Atjaunošanas un noturības mehānisma ietvarā #NextGenerationEU.

 

7. atlases kārtas pieteikumi tiks pieņemti no 2024. gada 11. jūnija plkst. 12.00 dienā līdz 9. jūlija plkst. 12.00 dienā.

 

Pieteikumu izvērtēšana un atlases rezultātu paziņošana tiek veikta mēneša laikā no atlases kārtas slēgšanas.

Pieejamais atbalsts: 

 

Kapitāla atlaide aizdevuma pamatsummas dzēšanai līdz 30% no projekta kopējām izmaksām, neieskaitot PVN. Maksimālā kapitāla atlaide, kas šīs programmas ietvaros pieejama saistīto personu grupai kopā, ir 1.5 milj. EUR.

 

Piešķiramās kapitāla atlaides apmērs jānosaka jau piesakoties projektu atlasei. Atlasē apstiprinātie pieteikumi var pretendēt uz aizdevuma saņemšanu, savukārt kapitāla atlaide tiek piemērota pēc projekta pabeigšanas un projektā izvirzīto mērķu sasniegšanas, novirzot to aizdevuma pamatsummas dzēšanai.

 

Atbalsts tiek sniegts šādās jomās:

icon

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi uzņēmumu ēkās, sasniedzot vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījumu:

 • Būvdarbu veikšana nedzīvojamās ēkas (saskaņā ar būvju klasifikācijas noteikumiem) norobežojošās konstrukcijās
 • Nedzīvojamās ēkas saskaņā ar būvju klasifikācijas noteikumiem un ražošanas teritorijas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide, tai skaitā pieslēguma izveidošana centralizētajai siltumapgādes sistēmai un siltummezgla izveide
 • Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana
 • Iekšējo un ārējo individuālo un lokālo siltumtīklu un aukstumapgādes sistēmu pārbūve
 • Ar pasākumiem saistītā autoruzraudzība un būvuzraudzība, kā arī būvlaukuma teritorijas sakārtošana
Papildu izmaksas ēku energoefektivitātei
icon

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi uzņēmumu iekārtās, sasniedzot vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījumu:

 • Jaunu energoefektīvāku iekārtu un procesus nodrošinošo blakusprocesu iekārtu iegāde un uzstādīšana, ja aizstāj esošās iekārtas un procesus nodrošinošo blakusprocesu iekārtas
 • Sekundāro energoresursu atgūšana no tehnoloģiskajiem procesiem vai cits skaidri nosakāms ieguldījums esošās iekārtās, procesus nodrošinošās blakusprocesu iekārtās vai procesos, kura vienīgais mērķis ir uzlabot energoefektivitāti
 • Ar pasākumiem saistītā autoruzraudzība un būvuzraudzība, kā arī būvlaukuma teritorijas sakārtošana
icon

Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumos, ja vismaz 80% no saražotās enerģijas izmanto pašpatēriņam:

 • Atjaunīgā ūdeņraža ražojošo tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana
 • Biogāzes tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana, kas nodrošina biogāzes iegūšanu no izejvielām, kas ir norādītas MK 02.11.2022 not. Nr. 686
 • Biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo, biometāna un biomasas kurināmo/degvielu ražojošo tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana
 • Augstas efektivitātes koģenerācijas tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana
 • Saules vai vēja enerģiju izmantojošo elektroenerģiju ražojošo tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana​
 • Siltumsūkņu un cietās biomasas siltumenerģijas ražošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana​​
 • ​ Saražotās enerģijas akumulēšanas vai uzglabāšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana, ja tās tiek uzstādītas vienlaicīgi ar ražojošām AER tehnoloģijām un ir tieši pieslēgtas pie tām, kā arī nodrošinot, ka vismaz 75% no gada griezumā uzglabātās enerģijas ir no tieši pieslēgtās AER ražošanas
 • Ar iekārtu uzstādīšanu saistītās būvniecības, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas​
icon

Elektroauto iegāde (informāciju par šo atbalsta jomu skaties ŠEIT)

Atbalsta saņēmēji:

 

Sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, kuru darbības nozare NAV lauksaimniecības produktu primārā ražošana, zivsaimniecība, tabakas izstrādājumu ražošana, transports un uzglabāšana, azartspēles (detalizēti nozaru un darbību ierobežojumus skatīt ŠEIT.)

Process:

 

 1. Sagatavošanās dalībai programmā
 2. Pieteikums programmai (atlases kārtai)
 3. Ja pieteikums apstiprināts atlases kārtā – Pieteikums aizdevumam/paralēlajam aizdevumam
 4. Ja aizdevums piešķirts –  Projekta īstenošana
 5. Ja projekta rezultāti sasniegti – Kapitāla atlaides piemērošana
 

Programmas nosacījumi, kā pieteikties 4. atlases kārtā | seminārs

Atbalsta saņēmējiem ir jāievēro

fondu publicitātes prasības

Par programmu jautā

ued@altum.lv

28320125