Programma tiek īstenota Atjaunošanas un noturības mehānisma ietvarā #NextGenerationEU.

 

Pieteikumu iesniegšana pirmajā atlases kārtā noslēgusies.

Ja vēlaties saņemt ziņu par nākamās kārtas atvēršanu, reģistrējieties šeit:

Paldies par pieteikšanos!

Pieejamais atbalsts: 

 

Kapitāla atlaide aizdevuma pamatsummas dzēšanai līdz 30% apmērā no projekta izmaksām, maksimāli 1.5 milj. EUR.

 

Piešķiramās kapitāla atlaides apmērs jānosaka jau piesakoties projektu atlasei, bet kapitāla atlaide tiek piemērota pēc projekta pabeigšanas un projektā izvirzīto mērķu sasniegšanas, novirzot to aizdevuma pamatsummas dzēšanai.

 

 

Atbalsts tiek sniegts trīs jomās:

icon

Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmumos - kopā pieejami 25.75 milj.EUR kapitāla atlaidei

icon

Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumos – kopā pieejami 45 milj. EUR kapitāla atlaidei

icon

Elektroauto iegāde (informāciju par šo atbalsta jomu skaties ŠEIT)

Atbalsta saņēmēji:

 

sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, kuru darbības nozare nav lauksaimniecības produktu primārā ražošana, zivsaimniecība, tabakas izstrādājumu ražošana, transports un uzglabāšana, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu remonts, azartspēles.

 

 

 

Programmas mērķi:

icon

Veicot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, sasniegt vismaz 30 % primārās enerģijas ietaupījumu

icon

Īstenojot atjaunojamo energoresursu pasākumus, nodrošināt 80 % no saražotās enerģijas izmantošanu uzņēmumu pašpatēriņam

Kopējais programmā sasniedzamais siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums – 11 498 CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

Process:

Par programmas nosacījumiem, pieteikšanos

 

Atbalstāmie pasākumi energoefektivitātes paaugstināšanas jomā:

 • Būvdarbi nedzīvojamās ēkas un noliktavas norobežojošajās konstrukcijās energoefektivitātes paaugstināšanai
 • Nedzīvojamās ēkas, noliktavas un ražošanas teritorijas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide, tai skaitā pieslēguma izveidošana centralizētajai siltumapgādes sistēmai un siltummezgla izveide
 • Energoefektīvāku ražošanas iekārtu un ražošanas procesus nodrošinošo blakusprocesu iekārtu iegāde un uzstādīšana, ja aizstāj esošās ražošanas iekārtas un ražošanas procesus nodrošinošo blakusprocesu iekārtas
 • Sekundāro energoresursu atgūšana no ražošanas tehnoloģiskiem procesiem
 • Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana
 • Iekšējo un ārējo individuālo un lokālo siltumtīklu un aukstumapgādes sistēmu pārbūve
 • Autoruzraudzība un būvuzraudzība
 • Būvlaukuma teritorijas sakārtošana
 

Atbalstāmie pasākumi atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju jomā:

 • Saules enerģiju izmantojošo elektroenerģiju ražojošo tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana
 • Vēja enerģiju izmantojošo elektroenerģiju ražojošo tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana
 • Sistēmas pieslēguma ierīkošana vai pārbūve, kas nepieciešams elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanai elektroenerģijas sistēmai
 • Atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumenerģijas ražošanas avotu iegāde un uzstādīšana, tajā skaitā siltumsūkņu (gaiss, ūdens, zeme) un cietās biomasas tehnoloģiju ieviešana (tai skaitā gaisu piesārņojošo vielu emisiju attīrīšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana)
 • Biogāzes tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana, kas nodrošina biogāzes iegūšanu no izejvielām, kas ir noteiktas Ministru kabineta 2011. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 545 “Noteikumi par biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējas kritērijiem, to ieviešanas mehānismu un uzraudzības un kontroles kārtību” 10. pielikumā, ja minēto izejvielu īpatsvars kopējā izejvielu apjomā ir vismaz 60%)
 • Citu atjaunojamos energoresursus izmantojošu tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana
 • Ar iekārtu uzstādīšanu saistītās būvniecības izmaksas
 

Neattiecināmās izmaksas, kuras var iekļaut kopējās projekta izmaksās:

 • Pievienotās vērtības nodoklis attiecināmajām izmaksām
 • Izmaksas, kas pārsniedz noteiktos izmaksu ierobežojumus
 

Par programmu jautā

ued@altum.lv

28320125