FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Par zemes fondu

Latvijas zemes fonds veic darījumus ar lauksaimniecības zemi ar mērķi to saglabāt un izmantot lauksaimnieciskā apritē.

  • ALTUM, kā valsts kapitālsabiedrība, garantē godīgu līgumu, tirgus cenu un operatīvu norēķinu

  • Latvijas zemes fondam ir lauksaimniecības zemes pirmpirkuma tiesības, kas nozīmē darījuma izpildes ātrumu un zibenīgu apmaksu

  • Lauksaimniecības zemes pārdevēji, pārdodot zemi Fondam, ir atbrīvoti no kapitāla pieauguma nodokļa

 • Gan fiziskām, gan juridiskām personām

 • Darījumi notiek uz ekonomiski pamatotu pirkuma, pārdevumu, nomas darījumu pamata

  • Fonds pēc zemes iegādes pēc nepieciešamības to sakops lauksaimnieciskai izmantošanai, piedāvās nomai vai iegādei

  • Pārdodot un iznomājot zemi, fonds nosaka cenu uz izsoles pamata

  • Iespējami arī maiņas darījumi

 • Cenrādis

  Nomas un pārdošanas izsoles process

  Līgumu paraugi

  Iznomātie un pārdotie īpašumi

 • Latvijas zemes fondu regulē likums "Par zemes privatizāciju lauku apvidos", 02.12.2014. MK noteikumi Nr.748 "Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi". 11.03.2015. MK rīkojums Nr.119 "Par Latvijas zemes fonda pārvaldītāju", kā arī ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktiem principi un fonda darbību saistošajiem normatīvie akti.