Kapitāla atlaide ir aizdevuma pamatsummas pilnīgs vai daļējs samazinājums.

 

Kapitāla atlaide aizdevuma pamatsummas dzēšanai līdz 30% apmērā no projekta kopējām izmaksām, neieskaitot PVN. Maksimālā kapitāla atlaide, kas šīs programmas ietvaros pieejama saistīto personu grupai kopā, ir 1.5 milj. EUR.

 

  • Piesakoties atlasei, uzņēmums nosaka maksimālo pieejamo kapitāla atlaides apmēru projektam. Ja projekts tiek apstiprināts atlasē, tad kapitāla atlaide tiek rezervēta konkrētajam projektam.

 

  • Kapitāla atlaides apmērs var tikt koriģēts, izvērtējot aizdevuma piešķiršanu, piemēram, ja tiek konstatēts, ka jākoriģē projekta kopējās izmaksas.

 

  • Kapitāla atlaides izmaksāšana notiek pēc projekta pabeigšanas un projektā izvirzīto mērķu – primārās enerģijas ietaupījuma vai siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma – sasniegšanas.

 

  • Pārskatu par projekta rezultātiem un to pamatojošo tehnisko dokumentāciju uzņēmums sagatavo, piesaistot sertificētu energoauditoru, izņemot, ja projekta ietvaros veikta tikai saules / vēja enerģiju izmantojošo elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegāde.
 

Altum sadarbībā ar ekspertiem energoefektivitātes jomā veic iesniegtā pārskata par projekta rezultātiem izvērtējumu – vai sasniegti sākotnēji plānotie primārās enerģijas un CO2 ietaupījumi.

 

Ja plānotie rādītāji ir sasniegti, Altum pieņem lēmumu par kapitāla atlaides piemērošanu un izmaksā kapitāla atlaidi paralēlā aizdevuma dzēšanai vai Altum tiešā aizdevuma daļējai dzēšanai.

 

Iesniedzamie dokumenti kapitāla atlaides piemērošanai

Par programmu jautā

ued@altum.lv

28320125