Kapitāla atlaide ir aizdevuma pamatsummas pilnīgs vai daļējs samazinājums.

 

Kapitāla atlaide aizdevuma pamatsummas dzēšanai līdz 30% apmērā no projekta kopējām izmaksām, neieskaitot PVN. Maksimālā kapitāla atlaide, kas šīs programmas ietvaros pieejama saistīto personu grupai kopā, ir 1.5 milj. EUR.

 

 • Piesakoties atlasei, uzņēmums nosaka maksimālo pieejamo kapitāla atlaides apmēru projektam. Ja projekts tiek apstiprināts atlasē, tad kapitāla atlaide tiek rezervēta konkrētajam projektam.

 

 • Kapitāla atlaides apmērs var tikt koriģēts, izvērtējot aizdevuma piešķiršanu, piemēram, ja tiek konstatēts, ka jākoriģē projekta kopējās vai attiecināmās izmaksas.

 

 • Kapitāla atlaides piemērošana jeb izmaksāšana notiek pēc projekta pabeigšanas un projektā izvirzīto mērķu – primārās enerģijas ietaupījuma vai siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma – sasniegšanas.

 

 • Par projekta pabeigšanu programmas ietvaros uzskata brīdi, kad noslēgušās visas ar mērķa sasniegšanu saistītās darbības, piemēram, saņemtas atļaujas paralēlam darbam ar sistēmu, veikta pilna samaksa par veikto pakalpojumu/pakalpojumiem piegādātājam/piegādātājiem, un citas.

 

 • Pārskatu par projekta rezultātiem un to pamatojošo tehnisko dokumentāciju uzņēmums sagatavo, piesaistot sertificētu energoauditoru, izņemot, ja projekta ietvaros veikta tikai saules / vēja enerģiju izmantojošo elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegāde.

 

 • Pārskats par projekta rezultātiem jāiesniedz Altum:
  • 6 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas, ja atbalsta saņēmējam, iesniedzot aizdevuma pieteikumu bija pieejama informācija par pēdējo 12 mēnešu enerģijas patēriņu vai
  • 14 mēnešu laikā, ja atbalsta
   saņēmējam iesniedzot aizdevuma pieteikumu nebija pieejama informācija par pēdējo 12 mēnešu enerģijas patēriņu vai arī pēc projekta īstenošanas plānots, ka enerģijas patēriņš varētu būt lielāks par līdz šim esošo.

Altum sadarbībā ar ekspertiem energoefektivitātes jomā veic iesniegtā pārskata par projekta rezultātiem izvērtējumu – vai sasniegti sākotnēji plānotie primārās enerģijas un CO2 ietaupījumi.

 

Ja plānotie rādītāji ir sasniegti, Altum pieņem lēmumu par kapitāla atlaides piemērošanu un izmaksā kapitāla atlaidi paralēlā aizdevuma dzēšanai vai Altum tiešā vai paralēlā aizdevuma daļējai dzēšanai.

 

Iesniedzamie dokumenti kapitāla atlaides piemērošanai

Par programmu jautā

ued@altum.lv

28320125