Altum-Pakalpojumi-Biznesam-Zemas īres mājokļu būvniecības aizdevumi

Zemas īres mājokļu būvniecības aizdevumi

Aizdevums dzīvojamo īres māju būvniecībai reģionos ar mērķi veicināt mājokļu pieejamību mājsaimniecībām, kas nevar atļauties mājokli uz tirgus nosacījumiem.

 

Par aizdevumu

icon

Aizdevums vai paralēlais aizdevums ar kapitāla atlaidi

icon

Kapitāla atlaide līdz 30% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām

icon

Maksimālā aizdevuma summa nav ierobežota

icon

Altum aizdevuma termiņš līdz 30 gadiem

icon

Pašu līdzdalība no 5% no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām

icon

Attiecināmās izmaksas līdz 59 447 EUR (bez PVN) vidēji par vienu dzīvojamās īres mājas dzīvokli

icon

Procentu likme - no 0.69% / gadā

Netiek finansēti būvniecības projekti, kas tiek īstenoti Rīgas valstspilsētā un Jūrmalas valstspilsētā, un šādās attiecīgajā administratīvajā teritorijā ietilpstošās teritoriālā iedalījuma vienībās:  Baložu pilsētā, Ķekavas pagastā, Olaines pagastā, Mārupes pagastā, Babītes pagastā, Salaspils novadā, Stopiņu pagastā, Garkalnes pagastā un Carnikavas pagastā.

Nosacījumi īrei

 • Īres maksas griesti 5,87 EUR/m2 mēnesī *
 • Dzīvokļi tiks izīrēti mājsaimniecībām, kuru kopējie mēneša neto vidējie ienākumi, par kuriem maksāts iedzīvotāju ienākumu nodoklis atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta vai Kredītinformācijas biroja, vai līdzvērtīgas ārvalstu nodokļu administrācijas izziņai, iepriekšējā taksācijas gadā dzīvojamās telpas piešķiršanas brīdī izīrēšanai (saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2023. gada aprēķiniem) ir šādi:
  • nepārsniedz 1 150 EUR 1-istabas dzīvoklim
  • nepārsniedz 1 918 EUR 2-istabu dzīvoklim
  • nepārsniedz 2 874 EUR 3 un vairāk istabu dzīvoklim
 • 3 un vairāk istabu dzīvokļi ir pieejami tādām mājsaimniecībām, kuras veido vismaz divas personas
 
* 2023.gadā aktuālā maksimālā īres maksa saskaņā ar Ekonomikas ministrijas aprēķiniem. Īres maksu var paaugstināt reizi gadā saskaņā ar gada vidējo valsts inflācijas līmeni, kas noteikts atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem.

Zemas īres mājokļu būvniecības aizdevumu programmas nosacījumus regulē 14.07.2022. MK noteikumi Nr.459 “Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.4.i. investīcijas “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” ietvaros

Vebinārs (20.10.2022.) par programmu, tās nosacījumiem

Kapitāla atlaides maksimālais apmērs

 • Ja tiek nodrošināta dzīvojamās īres mājas nodošana ekspluatācijā līdz 2026. gada 31. augustam, tad kapitāla atlaide ir līdz 30 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kas tiek segtas no Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma
 • Ja tiek nodrošināta dzīvojamās īres mājas nodošana ekspluatācijā pēc 2026. gada 31. augusta, tad kapitāla atlaide ir līdz 25 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kas tiek segtas no Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma
 • Kapitāla atlaides apmērs nevar pārsniegt 49 % no Altum un cita finansētāja aizdevumu kopējā apmēra

 

Kapitāla atlaides piešķiršanas kritēriji

 • Izpildītas dzīvojamās īres mājas kvalitātes prasības atbilstoši MK noteikumiem
 • Kapitāla atlaide tiek piešķirta tādā apmērā, kas nerada pārkompensāciju atbilstoši metodikai par kompensācijas un pārkompensācijas aprēķināšanu
 • Izīrēti 100 % dzīvokļu, ja dzīvojamā īres mājā dzīvokļu skaits nepārsniedz deviņus dzīvokļus, un 90 % dzīvokļu, ja dzīvojamā īres mājā dzīvokļu skaits ir desmit dzīvokļi un vairāk. Šā nosacījuma izpildi apliecina “Possessor” sniegts apliecinājums

 

Neattiecināmās izmaksas

 • Apgrozāmie līdzekļi
 • PVN apmaksa
 • Izmaksas, kas radušās pirms Altum lēmuma par atbalsta piešķiršanu
 • Izmaksas, kas pārsniedz 59 447 EUR bez PVN vidēji par vienu dzīvojamās mājas dzīvokli

Iesniedzamie dokumenti:

 • Aizdevuma pieteikums (mans.altum.lv):
 • Aizņēmēja identifikācijas dokumenti
  • Aizpildīta klienta anketa
  • Statūti, kā arī akciju sabiedrībām akcionāru saraksts, kooperatīvām sabiedrībām – biedru saraksts
 • Finanšu dokumenti par NĪ attīstītāju
  •  Operatīvais finanšu pārskats uz pēdējo noslēgto ceturksni, vai ne vecāks kā 120 dienas (Bilance, Peļņas vai zaudējumu aprēķins ar atšifrējumu, Debitoru un kreditoru saraksti, pamatlīdzekļu saraksts, skaidrojumi)
  • Gada pārskats par pēdējiem 3 gadiem (ar peļņas un zaudējumu aprēķina atšifrējumu)
  • Bankas konta izraksts (apgrozījuma pārskats) par pēdējiem 6 mēnešiem
 • Finanšu prognoze par finansējamo projektu (kompensācijas un pārkompensācijas aprēķinu modelis*)
 • Informācija par sadarbību ar citu finansētāju projekta finansēšanā (ja tāda plānota/uzsākta) vai Cita finansētāja atteikums finansēt projektu
 • Tehniskā dokumentācija
 • Ar pašvaldību noslēgts pilnvarojuma līgums par vispārējo tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma sniegšanu
 • Pašvaldības saistošo noteikumu kopija, kas nosaka šo noteikumu ietvaros finansēto dzīvojamo īres māju īrnieku reģistrēšanu rindā
 • Citi dokumenti
  •  Iepirkumu plāns pirms iepirkumu izsludināšanas (jāiesniedz, ja aizņēmējam ir piemērojams publisko iepirkumu regulējums (piemēram, pašvaldību kapitālsabiedrības))
  • Lēmums vai līdzvērtīgs dokuments par projekta īstenošanu ar valsts atbalstu (jāiesniedz, ja projektam piesaistīs citu valsts atbalstu, piemēram no LAD, LIAA vai CFLA)
  • Esošo parādsaistības maksājumu grafiki (jāiesniedz, ja aizņēmējam ir spēkā esošas kredītsaistības, VID nodokļu parādu nomaksas grafiks)

* Kompensācijas un pārkomensācijas aprēķinu modeļa vadlīnijas

Pakalpojuma izmaksas

Zemas īres mājokļu būvniecības aizdevuma noformēšanai, izsniegšanai un citiem programmas ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem tiek piemērota komisijas maksa. 

 

 

Palīgmateriāli Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda vizuālās identitātes prasību izpildei 

 

Nextgernation_un NAP-01