Altum-Pakalpojumi-Biznesam-Zemas īres mājokļu būvniecības aizdevumi

Zemas īres mājokļu būvniecības aizdevumi

Aizdevums dzīvojamo īres māju būvniecībai reģionos ar mērķi veicināt mājokļu pieejamību mājsaimniecībām, kas nevar atļauties mājokli uz tirgus nosacījumiem.

 

Par aizdevumu

icon

Aizdevums vai paralēlais aizdevums ar kapitāla atlaidi

icon

Kapitāla atlaide līdz 30% no projekta attiecināmajām izmaksām, kas finansētas ar Altum aizdevumu

icon

Maksimālā aizdevuma summa nav ierobežota

icon

Altum aizdevuma termiņš līdz 30 gadiem

icon

Maksimālās attiecināmās izmaksas vidēji par vienu dzīvojamās īres mājas dzīvokli 93 562.35 EUR (no kuriem maksimālais Altum finansējums 89 107 EUR)

icon

Pašu līdzdalība vismaz 5% apmērā no Altum finansētajām attiecināmajām projekta izmaksām.

icon

Procentu likme - no 0.69% / gadā

Netiek finansēti būvniecības projekti, kas tiek īstenoti Rīgas valstspilsētā un Jūrmalas valstspilsētā, un šādās attiecīgajā administratīvajā teritorijā ietilpstošās teritoriālā iedalījuma vienībās:  Baložu pilsētā, Ķekavas pagastā, Olaines pagastā, Mārupes pagastā, Babītes pagastā, Salaspils novadā, Stopiņu pagastā, Garkalnes pagastā un Carnikavas pagastā.

Nosacījumi īrei

 • Īres maksas griesti 5,87 EUR/m2 mēnesī **
 • dzīvokļi tiek izīrēti mājsaimniecībām, kuru kopējie mēneša bruto vidējie ienākumi – ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi – atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta vai līdzvērtīgas ārvalstu nodokļu administrācijas izziņai iepriekšējā taksācijas gadā dzīvojamās telpas piešķiršanas brīdī izīrēšanai ir šādi:
  • nepārsniedz 1 299 EUR 1-istabas dzīvoklim
  • nepārsniedz 2 238 EUR 2-istabu dzīvoklim
  • nepārsniedz 3 426 EUR 3 un vairāk istabu dzīvoklim
 • 3 un vairāk istabu dzīvokļi ir pieejami tādām mājsaimniecībām, kuras veido vismaz divas personas
 
** 2023.gadā aktuālā maksimālā īres maksa saskaņā ar Ekonomikas ministrijas aprēķiniem. Īres maksu var paaugstināt reizi gadā saskaņā ar gada vidējo valsts inflācijas līmeni, kas noteikts atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem.
 

 

Zemas īres mājokļu būvniecības aizdevumu programmas nosacījumus regulē 14.07.2022. MK noteikumi Nr.459 “Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.4.i. investīcijas “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” ietvaros

Vebinārs (20.10.2022.) par programmu, tās nosacījumiem

Kapitāla atlaides maksimālais apmērs

 • Ja tiek nodrošināta dzīvojamās īres mājas nodošana ekspluatācijā līdz 2026. gada 31. augustam, tad kapitāla atlaide ir līdz 30 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kas tiek segtas no Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma
 • Ja tiek nodrošināta dzīvojamās īres mājas nodošana ekspluatācijā pēc 2026. gada 31. augusta, tad kapitāla atlaide ir līdz 25 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kas tiek segtas no Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma
 • Kapitāla atlaides apmērs nevar pārsniegt 49 % no Altum un cita finansētāja aizdevumu kopējā apmēra

 

Kapitāla atlaides piešķiršanas kritēriji

 • Izpildītas dzīvojamās īres mājas kvalitātes prasības atbilstoši MK noteikumiem
 • Kapitāla atlaide tiek piešķirta tādā apmērā, kas nerada pārkompensāciju atbilstoši metodikai par kompensācijas un pārkompensācijas aprēķināšanu
 • Izīrēti 100 % dzīvokļu, ja dzīvojamā īres mājā dzīvokļu skaits nepārsniedz deviņus dzīvokļus, un 90 % dzīvokļu, ja dzīvojamā īres mājā dzīvokļu skaits ir desmit dzīvokļi un vairāk. Šā nosacījuma izpildi apliecina “Possessor” sniegts apliecinājums

Neattiecināmās izmaksas

 • Apgrozāmie līdzekļi
 • PVN apmaksa
 • Izmaksas, kas radušās pirms Altum lēmuma par atbalsta piešķiršanu
 • Izmaksas, kas pārsniedz 93 562.35 EUR bez PVN vidēji par vienu dzīvojamās mājas dzīvokli

Iesniedzamie dokumenti:

(Aizdevuma pieteikums tiek izvērtēts tikai, kad iesniegti visi pieteikuma izskatīšanai nepieciešamie dokumenti)

 

 • Aizdevuma pieteikums (mans.altum.lv):
 • Aizņēmēja identifikācijas dokumenti
  • Aizpildīta klienta anketa
  • Statūti, kā arī akciju sabiedrībām akcionāru saraksts, kooperatīvām sabiedrībām – biedru saraksts
 • Finanšu dokumenti par NĪ attīstītāju
  •  Operatīvais finanšu pārskats uz pēdējo noslēgto ceturksni, vai ne vecāks kā 120 dienas (Bilance, Peļņas vai zaudējumu aprēķins ar atšifrējumu, Debitoru un kreditoru saraksti, pamatlīdzekļu saraksts, skaidrojumi)
  • Gada pārskats par pēdējiem 3 gadiem (ar peļņas un zaudējumu aprēķina atšifrējumu)
  • Bankas konta izraksts (apgrozījuma pārskats) par pēdējiem 6 mēnešiem
 • Finanšu prognoze par finansējamo projektu (kompensācijas un pārkompensācijas aprēķinu modelis*)
 • Informācija par sadarbību ar citu finansētāju projekta finansēšanā (ja tāda plānota/uzsākta) vai Cita finansētāja atteikums finansēt projektu
 • Tehniskā dokumentācija
 • Ar pašvaldību noslēgts pilnvarojuma līgums par vispārējo tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma sniegšanu
 • Pašvaldības saistošo noteikumu kopija, kas nosaka šo noteikumu ietvaros finansēto dzīvojamo īres māju īrnieku reģistrēšanu rindā
 • Citi dokumenti
  •  Iepirkumu plāns pirms iepirkumu izsludināšanas (jāiesniedz, ja aizņēmējam ir piemērojams publisko iepirkumu regulējums (piemēram, pašvaldību kapitālsabiedrības))
  • Lēmums vai līdzvērtīgs dokuments par projekta īstenošanu ar valsts atbalstu (jāiesniedz, ja projektam piesaistīs citu valsts atbalstu, piemēram no LAD, LIAA vai CFLA)
  • Esošo parādsaistības maksājumu grafiki (jāiesniedz, ja aizņēmējam ir spēkā esošas kredītsaistības, VID nodokļu parādu nomaksas grafiks)

 

* Aprēķinu modeļa aizpildīšanai izmantojamās Kompensācijas un pārkomensācijas aprēķinu modeļa vadlīnijas pieejamas šeit.

 

Pakalpojuma izmaksas

Zemas īres mājokļu būvniecības aizdevuma noformēšanai, izsniegšanai un citiem programmas ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem tiek piemērota komisijas maksa. 

 

Biežāk uzdotie jautājumi

1.
Vai izmaksas, kas radušās pirms pieteikuma iesniegšanas Altum, piemēram, iegādāta zeme, būvprojekta izmaksas ir uzskatāmas kā attiecināmās izmaksas?

Nē. Izmaksas ir attiecināmas, ja tās radušās, t.i., aizņēmējs noslēdzis līgumu par būvdarbu, pakalpojumu vai preču piegādi, pēc Sabiedrības lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu.

2.
Vai var būt izsludināts iepirkums pirms doties uz Altum ar pieteikumu aizdevumam zemas īres mājas būvniecībai?

Jā, iepirkums var būt izsludināts pirms aizdevuma pieteikuma iesniegšanas sabiedrībā.

3.
Vai būvprojektam jābūt izstrādātam piesakoties aizdevumam programmas ietvaros?

Ņemot vērā, ka attiecināmās izmaksas ir arī projekta dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, kā arī, lai netiktu izslēgta arī pilna cikla projektēšanas un būvniecības pakalpojumi viena līguma ietvaros pieeja (design and build), programmas ietvaros tiek pieņemti, izskatīti un izvērtēti aizdevuma pieteikumi, ja aizņēmēja projektam nav izstrādāts būvprojekts (t.sk., nav pieejama atbilstoši būvprojektam aprēķināta būvniecības tāme un nav saņemta būvatļauja). Tādā gadījumā aizņēmējs kopā ar aizdevuma pieteikumu iesniedz indikatīvo būvniecības tāmi. 

4.
Kas ir kapitāla atlaide?

Kapitāla atlaide ir atbalsts, ko piešķir (rezervē) apstiprinot aizdevumu projektam, bet piemēro kā pamatsummas samazinājumu pēc projekta īstenošanas un programmas ietvaros noteikto nosacījumu izpildes. Aizņēmējam piešķirtā kapitāla atlaide programmas ietvarā ir kompensācija par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma sniegšanu, kas aprēķināta saskaņā ar Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķinu modeļa vadlīnijām, kas publicētas Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

5.
Vai var būt viens pilnvarojuma līgums, ja attīstītājs attīsta vairākus projektus vienas administratīvās teritorijas ietvaros?

Jā ir pieļaujams viens pilnvarojuma līgums vairākiem objektiem dažādās adresēs vienas administratīvās teritorijas ietvaros.

6.
Vai projekti, kas ietver rindu māju būvniecību, kvalificējas aizdevuma un kapitāla atlaides saņemšanai zemas īres mājokļu būvniecības programmā?

Programmas noteikumi nosaka, ka dzīvojamā īres māja ir triju vai vairāk dzīvokļu māja atbilstoši normatīvajam regulējumam par būvju klasifikāciju, kas tiek izīrēta normatīvajā regulējumā par dzīvojamo telpu īri paredzētajā kārtībā un termiņos. Pēc Būvju klasifikācijas noteikumiem triju vai vairāku dzīvokļu mājas ir brīvi stāvošas vai savienotas (rindu vai sekciju tipa) dzīvojamās mājas ar trijām vai vairākām dzīvojamo telpu grupām. Attiecīgi triju vai vairāk dzīvokļu rindu māju būvniecība kvalificētos aizdevuma un kapitāla atlaides saņemšanai programmas ietvaros.

7.
Vai programmā var kvalificēties māja, kas jau pieņemta ekspluatācijā? Vai var veikt ekspluatācijā pieņemtas ēkas rekonstrukciju vai renovāciju?

Nē, nevar. Programmas ietvaros tiek finansēti tikai projekti, kas paredz jaunas dzīvojamās ēkas būvniecību vai dzīvojamās mājas pabeigšanu, kuras būvniecība ir uzsākta pirms 1991. gada un kas līdz atbalsta piešķiršanas brīdim nav nodota ekspluatācijā.

8.
Vai dzīvojamā īres mājas daļā var paredzēt komercplatības?

Projekta ietvaros netiek atbalstīts, ka daļa dzīvojamās īres mājas platības tiek paredzēta komercplatībām (piemēram, pirmajā stāvā paredzēts izīrēt platību veikaliem, frizētavai u.tml.)

9.
Vai lietderīgajā (izīrējamā) platībā ietilpst arī balkons?

Jā, balkonu un lodžiju platība ietilpst lietderīgajā dzīvokļa platībā, kurai jābūt vismaz 52.125 m2 apmērā

10.
Vai lietderīgajā (izīrējamā) platībā ietilpst arī palīgtelpas (piemēram, noliktava, pagrabs)?

Nē, palīgtelpas (noliktava, pagrabs) neietilpst dzīvokļa lietderīgajā platībā.

11.
Vai PVN ir kā projekta izmaksas, ja tiek piemērota reversā PVN norēķinu kārtība?

Ja saņemtie būvniecības preces un pakalpojumi tiktu izmantoti saimnieciskās darbības ietvaros ar PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai, tad Attīstītājs būtu tiesīgs veikt priekšnodokļa atskaitīšanu par saņemtajiem pakalpojumiem. Savukārt, tā kā dzīvokļa izīrēšana un attiecīgi īres maksa netiek aplikta ar PVN, t.i. turpmākie saņemtie pakalpojumi netiek izmantoti ar PVN apliekamu darījumu nodrošināšanai, tad Attīstītājam ir jāaprēķina un jānomaksā budžetā PVN, bet priekšnodoklis nav atskaitāms. Attiecīgi PVN ir projekta izmaksas reversā PVN norēķinu kārtības gadījumā.

12.
Vai projektā, kurā paredzēta dzīvojamās mājas pabeigšana, kuras būvniecība ir uzsākta pirms 1991. gada un kas līdz atbalsta piešķiršanas brīdim nav nodota ekspluatācijā, pie attiecināmajām izmaksām var ieskaitīt mājas iegādi?

Programmu regulējošie Ministru kabineta noteikumi neparedz iekļaut attiecināmās izmaksās pašas būves iegādes izmaksas. Attiecībā par iegādes izmaksām, tad attiecināmas ir tikai projekta īstenošanai nepieciešamās zemes iegādes izmaksas.

13.
Vai programmā var kvalificēties māja, kas celta pirms 1991.gada un, kas līdz atbalsta piešķiršanas brīdim nav bijusi nodota ekspluatācijā, tomēr faktiski ir tikusi izmantota, kā, piemēram, kopmītnes vai dienesta viesnīca?

Atbilstoši programmas nosacījumiem ir pieļaujams finansēt visas tās ēkas, kas celtas pirms 1991. gada, tajā skaitā arī tās , kas iepriekš nav bijušas klasificētas, kā dzīvojamās mājas, tā piemēram, dienesta viesnīcas (kopmītnes), par kuru pieņemšanu ekspluatācijā nav dokumentālu pierādījumu, taču projektā tiek paredzēts, ka tā būs dzīvojamā īres māja. Jānorāda, ka saskaņā ar Būvniecības likumu, būvi ir aizliegts izmantot līdz tās pieņemšanai ekspluatācijā (neskaitot atsevišķus minētajā likumā noteiktos izņēmumus).

14.
Vai būvniecības pakalpojumus var iegādāties no saistīta uzņēmuma?

Būvniecības pakalpojumu iegādi no saistītajām personām ir pieļaujams veikt, ja attīstītājs ir veicis cenu aptauju, kurā piedāvājumus snieguši vismaz 3 būvniecības pakalpojumu sniedzēji. Attīstītājs kā būvniecības pakalpojumu sniedzēju ir izvēlējies zemāko cenu izteikušo būvniecības pakalpojumu sniedzēju, vai arī ir pamatojis, kāpēc izvēlēts konkrētais būvniecības pakalpojumu sniedzējs vai kāpēc nav iespējams iesniegt piedāvājumus ar vismaz 3 būvniecības pakalpojumu sniedzējiem. Būvniecības pakalpojuma cenai jāatbilst tirgus cenai.

 

Rādīt vairāk 10 no 14
Nextgernation_un NAP-01