Altum-Par Altum-Korporatīvā pārvaldība un ilgtspēja

Korporatīvā pārvaldība un ilgtspēja

ALTUM savā ikdienas darbībā, īstenojot valsts uzticētās funkcijas tautsaimniecības attīstības veicināšanai, kā arī uzņemoties brīvprātīgu atbildību par savu ietekmi uz sabiedrību un vidi, rīkojas atbilstoši organizācijas stratēģijai un vērtībām. ALTUM dara visu, lai ilgtspēja būtu neatņemama organizācijas sastāvdaļa un ilgtspējas principi atspoguļotos ikvienā ALTUM darbības jomā.

 

ALTUM rūp klientu un darbinieku apmierinātība un lojalitāte, kā arī produktīva sadarbība ar partneriem ar mērķi sniegt maksimālu ieguldījumu Latvijas izaugsmē vienlaikus mazinot savu ietekmi uz vidi.

 

ALTUM savā darbībā noteikusi korporatīvās pārvaldības pamatprincipus, kas izstrādāti, ievērojot Apvienoto Nāciju organizācijas Globālā līguma un korporatīvās sociālās atbildības pamatprincipu izveides vadlīnijas.

ALTUM darbība ir saistīta ar valsts ekonomisko izaugsmi, tāpēc iesaistoties sabiedrības atbalsta aktivitātēs, fokusējamies uz iniciatīvām, kas veicina uzņēmējdarbības attīstību, uzlabo sabiedrības labklājību un sekmē vides aizsardzību.

Aktivitātēm veltītais laiks darba laika ietvaros 2022.gadā

 

882 h

ALTUM atbalsta organizācijas, pasākumus, projektus un programmas, kas palīdz veicināt un popularizēt iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, inovācijas, izglītību, pieejamo valsts atbalsta instrumentu jēgpilnu izmantošanu, kā arī citus sabiedriski būtiskus projektus, kas veicina Latvijas ekonomisko izaugsmi. Sabiedrības atbalsta aktivitāšu izvēlei jāatbilst ALTUM vērtībām, darbības virzieniem, mērķiem un ALTUM darbinieki iesaistās to realizācijā.

Biznesa uzsākšana 87h

MVU izaugsme 388h

Finanšu nozares attīstība 60h

Izglītība 113h

Lauksaimnieki 19h

Vide 83h

Inovācijas 69h

Eksports 26h

Sabiedrības labklājība un demogrāfija 37h

5G Techritory

Baltijas jūras reģiona valstu sadarbības veicināšana digitālās infrastruktūras jomā

Trīs jūru iniciatīvas investīciju fonds

Jaunas finansēšanas iniciatīvas veicināšana, ar mērķi Centrāleiropas un Austrumeiropas reģionā atbalstīt transporta, enerģētikas un digitālās infrastruktūras projektus, veicinot reģiona ekonomisko attīstību un infrastruktūras atbilstību augstiem standartiem.

Dzīvo siltāk un projekts „Energoefektīvākā ēka Latvijā”

Energoefektīvas saimniekošanas popularizēšana mājsaimniecību un uzņēmējdarbības vidē, akcentējot gan finansiālos ieguvumus, gan pozitīvo ietekmi uz vidi.

“Vai bizness šodien var atļauties NEbūt energoefektīvs?”

Sadarbībā ar partneriem Ekonomikas ministriju un Eiropas Komisiju.

Augstākā izglītība (Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Banku augstskola)

Zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbību, jauniešu iesaisti zinātniskajos pētījumos, pētniecības kvalitāti un inovatīvu ideju komercializācijas veicināšana.

Gada investors

Riska kapitāla investīciju un to pozitīvās ietekmes uz Latvijas tautsaimniecību popularizēšana, sekmīgāko privāto un uzņēmumu sektora investīciju darījumu aktualizēšana.

TechChill

Baltijas jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstības veicināšana

Biznesa domnīcas

Viedokļu apmaiņas veicināšana par biznesa videi būtiskiem jautājumiem, apvienojot spēkus ar mūsu partneriem Latvijas darba devēju konfederāciju un Eiropas Komisiju.

Uzņēmēju pieredzes dienas

Uzņēmēju savstarpējas zināšanu apmaiņas veicināšana veiksmīgākai biznesa attīstībai sadarbībā ar partneriem ar LTRK un Swedbank.

Konkurss “Laukiem būt!”

Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana laukos, iesaistot jauniešus, veicinot viņu kompetenču attīstību un iesaisti uzņēmējdarbībā laukos sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, vienlaikus veicinot vienmērīgāku reģionālo attīstību Latvijā.

The Red Jackets

Eksportspējīgu uzņēmumu pieredzes un izcilības paraugu popularizēšana, veicinot eksporta kultūru un pozitīvo ietekmi uz tautsaimniecību.

Sociālās uzņēmējdarbības asociācija

Sociālās uzņēmējdarbības idejas popularizēšana, lai Latvijā būtu arvien vairāk uzņēmumu ar skaidru sociālu mērķi un pozitīvu sociālu ietekmi.

Finanšu nozares asociācija

Finanšu nozares ilgtspējīgas attīstības veicināšana, sadarbības grupās ar komercbankām padziļināti fokusējoties uz kreditēšanas attīstību, personāla, komunikācijas, juridiskajiem un citiem jautājumiem un veicinot viedokļu apmaiņu un lēmumu pieņemšanu Latvijas sabiedrības interesēs.

Atbalsts biznesa uzsākšanai

Informācijas pieejamības veicināšana par valsts atbalstu biznesa uzsākšanai reemigrantiem, palīdzot sekmīgāk uzsākt biznesa gaitas pēc atgriešanās Latvijā.